Descripció
L´assignatura proposa pautes i eines metodològiques per a desenvolupar una investigació als distints àmbits de l´arquitectura: projecte, urbanisme i representació. Per assolir aquest objectiu el curs s´organitza amb ponències de diferents investigadors que expliquen la seva metodologia de treball i experiència a la recerca. A partir d´aquestes exposicions l´alumne haurà de reflexionar, sintetitzar, adaptar i aplicar aquests coneixements a la seva pròpia recerca; amb la premissa que cada recerca és única i irrepetible i per tant ha de dissenyar el seu propi camí de treball.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
3.00
Coneixements previs

Títol d´arquitecte o enginyer d´edificació.

Objectius

L´objectiu es que l´alumne, qui té els dubtes propis de la primera investigació, aprengui i apliqui pautes i eines metodològiques per al desenvolupament d´aquesta.

Continguts

El curs s´organitza en diferents apartats. El primer es dedica a reconèixer pautes metodológiques per a la recerca en arquitectura i urbanisme. A les classes els conferenciants exposaran els seus mètodes d´aproximació a traves de la seva experiència a la investigació.
El segon apartat està destinat a proporcionar eines de treball, tal com: redacció acadèmica, format de citacions, notes, referències bibliogràfiques, formes de representació (dibuix). Finalment s´inicia a l´alumne a la publicació, això li proporciona els coneixements bàsics per redactar articles de revista com a primer pas de la difusió dels resultats de la recerca.

Metodologia

El curs combina classes teòriques i pràctiques. A les classes teòriques s´exposen les pautes i mètodes d´aproximació a la recerca en arquitectura i urbanisme. A la pràctica l´alumne haurà d´integrar aquests coneixements al treball d´investigació.

Avaluació

L'avaluació depèn de les competències de cada assignatura.

Criteris avaluació

L´avaluació de l´assignatura es continua. A més de les diferents presentacions periòdiques dels estudiants a tota la classe, s´haurà de realitzar un treball final per aprofundir a l´anàlisi de l´objectiu del curs.

Bibliografia bàsica

Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. 1ª ed. Barcelona: Gedisa, 2001.
Foqué, Richard. Building Knowledge in Architecture. 1ª ed. University Press Antwerp, 2010.
Gastón, Cristina y Teresa Rovira. El proyecto moderno. Pautas de investigación. 1ª. ed.
Barcelona: Ediciones UPC, 2007.
Groat, Linda y David Wang : Architectural Research Methods.1ª ed. Estados Unidos: John
Wiley & Sons, 2002.
Laurel, Brenda. Design Research: Methods and Perspectives. 1ª ed. Cambridge: MIT Press,
2003.

Material complementari

Martínez Sousa, J. Manual de estilo de la lengua española. 2ª ed. Gijón: Ediciones Trea, 2001.
Real Academia de la Lengua Española et al. Diccionario de uso del español. Madrid: Espasa‐Calpe, 1999.