Descripció
1. Dades descriptives de l´assignatura: 1.1. Codi: AS055. 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 3 1.5. Professors responsables: Xavier Aumedes, Xavier Badia 1.6. Professors responsables suport informàtic: Olga Cid, Guillem Armengol 1.6. Idioma: Català, Castellà i Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
5
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Coneixement exhaustiu de Construcció.

Objectius

3. Competències que l´assignatura vol contribuir a desenvolupar:

Competències instrumentals (IS):

- IS1. Capacitat d´anàlisi i síntesi
- IS2. Capacitat d´organitzar i planificar
- IS7. Habilitats bàsiques en l´ús de l´ordinador
- IS9. Resolució de problemes
- IS10. Presa de decisions

Competències interpersonals (IT):

- IT2. Treball en equip

Competències sistèmiques (CS):

- CS1.Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
- CS8. Habilitat per a treballar de manera autònoma
- CS9. Disseny i gestió de projectes
- CS11. Preocupació per la qualitat i millora contínua

Competències especifiques:

A-32 Valoració d´obres

B-31 Mètodes i valoració

4. Objectius d´aprenentatge de l´assignatura:

- Capacitat per transposar qualsevol projecte en unitats i llenguatge de llistat d´amidaments i pressupost
- L´alumne haurà de realitzar com a mínim dos amidaments complets de dos projectes durant el curs
- Conèixer el funcionament i metodologia per amidar i pressupostar qualsevol unitat, bé sigui més estàndard o específica, a realitzar a una obra
- Poder incorporar a les descripcions totes les especificacions tècniques necessàries per tal de configurar partides completes i que aportin coherència al pressupost
- Conèixer els elements tangencials que porten implícits el pressupost d´una obra
o Preus descompostos
o mitjans auxiliars
o Directes i indirectes
o Despeses generals i benefici industrial
o Impostos
- Transcendir la fase de projecte, treballant la gestió del pressupost durant el transcurs de l´obra
o Preus contradictoris
o Aplicació de contractes públics o privats

Continguts

5. Blocs temàtics en que s´organitzen els continguts de l´assignatura:

1. Introducció general.
2. Estudi del Projecte. Documents del projecte.
3. El pressupost. Documents que el composen.
4. Amidaments. Eines i metodologia. Criteris d´amidament.
5. Prevaloracions
6. Costos. Mà d´obra, materials i maquinària. Rendiments.
7. Costos directes, auxiliars i indirectes.
8. Despeses generals d´empresa, despeses de contracte, benefici industrial, impostos i cost final.
9. Comparatius de pressupostos. Anàlisi ABC. Formes d´adjudicació.
10. Formes de facturació. Certificacions, administració, claus en mà.
11. Preus contradictoris. Pressupost addicional i reformat. Revisió de preus.
12. Recepció provisional i definitiva de l´obra. Liquidació. Efectes administratius i legals.
13. Planning valorat. Calendari de decisions. Sancions per retard.

Aplicació informàtica:

L´assignatura en quant a contingut s´organitzarà en dues fases : Fase de projecte, i Fase de seguiment.
- La fase de Projecte consisteix en realitzar l´estudi econòmic de les unitats d´obra, l´estudi de seguretat i el control de qualitat, així com de la planificació temporal de l´obra.
- La Fase de seguiment consisteix en realitzar el seguiment econòmic de l´obra, de la seguretat i salut i del control de qualitat.

5.1 - FASE DE PROJECTE.
1. Amidaments i Pressupostos
- Repàs de confecció d´un pressupost en una sola jornada
2. Planificació
- Realitzar el planning de l´exercici que s´ha realitzat el pressupost. Creació de tasques a partir de les partides de pressupost. Assignació de les durades. Assignació dels vincles. Diferents tipus de vincles. Estudi del resultat. Estudi del camí crític i de les folgances.
- Assignació econòmica de les partides de pressupost a les tasques de planificació. Previsió de certificacions.
3. Seguretat i Salut
- Confecció de l´Estudi de Seguretat i Salut. Realitzar l´avaluació de riscos de l´obra segons el pressupost que s´ha realitzar i aplicar els sistemes de protecció corresponents. Estructura. Revisió d eles dades que dona el programa i interpretar-les. Confecció del pressupost. Confecció de la memòria i del Plec. Assignació de gràfics. Manteniment del banc de preus.
4. Control de Qualitat
- Programa de Control de Qualitat. Realitzar els assaigs i les seves freqüències, a partir del pressupost que s´ha realitzat. Estructura.
- Revisió de les dades que dona el programa i interpretar-les. Confecció del pressupost. Obtenció de dades. Manteniment del banc de preus

5.2 - FASE D´EXECUCIÓ I SEGUIMENT
1. Seguiment econòmic de l´obra
- El seguiment econòmic de l´obra i seguiment temporal de l´obra, s´han de realitzar en paral-lel. Per tant es certificaran les partides del pressupost econòmicament i les tasques de planificació relacionades. S´explicaran en el mateix moment com es realitzant certificacions econòmiques, i com es fa el seguiment de la planificació
- Certificació a Origen. Certificació Mensual. Creació de certificacions. Introducció de dades per amidaments, per imports o per percentatge. Obtenció de llistats. Control de desviacions d´amidaments per l´obra pública. Contradictoris
2. Seguiment temporal de l´obra
- Introducció de les dates reals d´execució de les tasques. Revisió de la planificació segons s´està executant. Dates previstes, Dates Reals, Dates Actuals. Lectura del Diagrama de Gantt
3. Seguiment de la seguretat i Salut de l´obra
- Confecció del Pla de seguretat. Obtenció de dades.
4. Control de Qualitat
- Introduir dades de seguiment manualment. Actualitzar les dades introduïdes en el seguiment econòmic. Assignar especificacions. Comprovar l´import d´obra certificat

5.3 - FASE PRESSUPOST I CERTIFICACIONS

1. Amidaments i Pressupostos
- Estructura d´un pressupost. Codificació dels capítols, de les partides, i dels simples. Creació de partides justificades, de preu alçat, o creació de partides a partir de subpartides.
- Amidaments detallats introduïts manualment. Introduïts mitjançant un fitxer de CAD.
- Plec de Condicions
- Diferents preus que intervenen en un pressupost. Com calcular-los: Cost Directe. Cost Indirecte, Despeses Generals, Despeses Auxiliars i Benefici Industrials.
- Obtenció dels llistats.
- Revisió de preus.

2. Seguiment econòmic de l´obra
o Com certificar amb Presto. Amidaments detallats, total i per percentatge
o Imprimir
o Contradictoris

Metodologia

6. Enfocament metodològic d´ensenyament-aprenentatge per assolir els objectius:

Presencial.
- Exposició inicial de la teoria mitjançant PowerPoint REDUIT durant la classe
o prèviament, l´alumne disposarà del PowerPoint complet de la teoria de la classe corresponent, penjat a la xarxa Moodle.
- Desenvolupament d´un cas pràctic centrat en la teoria exposada, en grup de 2 alumnes, a finalitzar i lliurar abans del final de la mateixa classe
o Prèviament, l´alumne disposarà de la informació escrita i gràfica de l´exercici a desenvolupar, penjat a la xarxa Moodle.

No presencial.
- Desenvolupament d´un exercici complet consistent en la realització d´uns amidaments i pressupost d´un edifici complet
- L´exercici es podrà desenvolupar per capítols molt similars als realitzats prèviament a classe, de forma que l´alumne pugui desenvolupar l´aprenentatge prèviament practicat a classe.
- Seguiment
o tutelat: l´alumne disposarà de part del temps de pràctiques de classe per a consultar dubtes respecte al projecte que va amidant de forma gradual
o no tutelat: el treball es lliurarà a finals del trimestre per a la seva correcció.

Aplicació infomàtica:

Les classes seran teorico-pràctiques en aules equipades amb ordinadors pels alumnes per tal de realitzar els exercicis individuals i en grup.
L´assignatura estarà dividida en els diferents blocs esmentats anterior, i per l´ensenyament de tots aquests blocs s´utilitzarà una pràctica, que els alumnes hauran de realitzar, per adquirir els coneixements de cada matèria.
En cadascun dels mòduls que s´exposaran hi haurà una primera part teòrica, que significarà un 20% del temps dedicat a la matèria , un 60% d´explicació de la matèria amb un cas pràctic i utilitzant l´eina informàtica corresponent, i la resta un 20% d´exercici que podrà ser individual o en grup.
Teoria
S´adquiriran els coneixements de cadascun dels blocs en l´aplicació informàtica que s´utilitzi en aquest moment, i dels altres programes informàtics que hi han en el mercat.

Pràctica
Els alumnes així que adquireixin els coneixements teòrics de cada bloc, es realitzarà l´aplicació informàtica en una practica que s´utilitzarà per explicar tota la matèria, i d´aquesta manera, obtenir al final una valoració econòmica i temporal d´una obra així com el seu posterior seguiment.

Continguts en crèdits ECTS:

Total hores presencials: 30%, 0.9 cr. ECTS, dividides en:
Hores de classe expositiva: (B) 45% (0.4 ECTS)
Hores de classe pràctica: (A-IS-IT) 55% (0.5 ECTS)

Total hores de treball del alumne/a: 70%, 2.1 cr. ECTS, dividides en:
Treball tutelat: (A-IS-IT) 30% (0.6 ECTS)
Treball no tutelat: (A-CS-IT) 70% (1.5 ECTS)

TEMPORALITAT SEMESTRAL

Dedicació a la assignatura 3 crèdits a 26 hores/crèdit = 78 hores
Dedicació semestral 15 setmanes (21.4 lectives + 2 d`exàmens)
Dedicació semestral 78 hores/15 setmanes = 5,20 hores/setmana

CONCEPTE Total hores
Classes expositives 15
Classes pràctiques 30
Estudi individual 26

Total hores dedicació al marge dels exàmens 71
Hores preparació exàmens 5
Hores exàmens 2

TOTAL DEDICACIÓ ANUAL 78

Avaluació

7. Avaluació del nivell d´assoliment dels objectius:

Exercicis pràctics a classe: 10% (obligatori; mínim 80% de lliuraments)
Examen Midterm: 20% (obligatori)
Exercici de pràctica global: 30% (de lliurament obligatori, 80% continguts, 20% aplicació informàtica)
Examen de final de semestre: 40% (obligatori)

- Caldrà haver superat amb nota de 4 sobre 10 qualsevol dels apartats
- La manca de lliurament de l´exercici global o la manca d´assistència a classe suposarà un NP (no presentat) i la no validació de la nota global

Bibliografia bàsica

8. Fonts d´informació bàsica. Bibliografia:

`Diccionari visual de la construcció´. Dep. Polit. Ter. i O.P. Gen. Catalunya.
`Manual para la dirección de obras. Faustino Merchán´. Editorial CIE.
`Prontuario de estructuras metálicas´. CEDEX. Ministerio de Fomento.
Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público.
Ley 35/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Publicacions periòdiques de preus actualitzats:
EME DOS. www.emedos.es
Boletín económico de la construcción.
ITEC. Preus de referència. www.itec.es

Programes informàtics:
Menfis. www.prosoft.es. Amidaments, pressupostos i control d´obres.
Gest. www.artek.com. Pressupostos, certificacions i plec de condicions.
Prest www.rib-software.es. "Presto Pressupostos i mesuraments, Planificació, Cost-It, QMASS Seguretat i Salut, QMASS Control de qualitat, QMASS Gestió ambiental i Gestió del projecte.
Prest Control. Control d'obra per a constructors.
Microsoft Project. www.microsoft.es. Planificació.
Microsoft Visio. www.microsoft.es. Organització.
Smart Draw. www.smartdraw.com. Organització.

Confección de estudios económicos de obras
Autor: Juan Alburquerque Garcia
Editorial: Centre d´estudis de la construcció CEDESCO
Presupuestación de obras
Autor: Antonio Ramirez de arellano Agudo
Editorial: Publicaciones de la Universidad de Manuales Universitarios
Mediciones y presupuestos
Autor: Fernando Valderrama
Editorial: Reverté
Seguimiento de la planificación y control de costes en obras de construcción
Autor: Antonio ramirez de arellano Agudo
Editorial: Fundación Cultural del colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Sevilla
Control de costes de la construcción
Autor: Manuel Sanchez
Editorial: ediciones CEAC
Recomendacione sobre criterios de medición en construcción
Asociación Española de Profesores de Mediciones, Presupuestos y valoraciones
Consejo general de la arquitectura técnica en España
Real decreto 3650/1970 de 19 de diciembre por el que se aprueba el cuadro de formulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del estado y organismos autónomos para
Real decreto /2007 ley de contratas del estado para administraciones públicas
Real Decreto 1627/97 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Decret 375/1988, d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació
Manual TCQ el.laborat i editat per ITEC
Manual Presto 2016 - RIB Spain
Autor:Aida Machado
Editorial: Anaya
Manual Menfis el.laborat i editat per per Professional Software.
Pàgines Web: www.fiebdc.org, www.itec.cat, www.preoc.es, www.idescat.cat, www.acae.es, www.five.es, www.rib-software.es i www.cnc.es, www.coaatgu.com, generadordeprecios.info.

Material complementari

RIB Spain (PRESTO) / TCQ, i La Salle Campus Barcelona treballen en col·laboració a través d'un acord de cessió de llicències de formació.