Doble Grau en International Computer Engineering and Management of Business and Technology

Xarxes d'àrea local

Descripció
En aquesta assignatura es pretén donar una visió àmplia sobre les xarxes de comunicacions i aconseguir que l´alumne es familiaritzi amb conceptes i aplicacions relacionades amb el camp de la telemàtica i les xarxes d´ordinadors, especialment enfocat a les xarxes d'àrea local. És per això que la primera part del curs permet introduir conceptes generals de les xarxes de dades i s'aprofundeix en l´arquitectura OSI, així com en l'arquitectura TCP/IP. En la segona part del curs es treballen conceptes avançats de les xarxes d'àrea local i s'estudien les xarxes sense fils. També es realitzen diferents sessions pràctiques per tal d´ajudar a assolir la capacitat d´aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
2
Crèdits
6.00
Coneixements previs

Cap.

Objectius

Els graduats del nostre programa adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:
1. Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi
2. Identificar, analitzar i resoldre problemes en les xarxes de dades
3. Capacitat d´aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
4. Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials, empresarials, etc.
5. Coneixement i utilització dels conceptes d´arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.
6. Coneixement dels mètodes d´interconnexió de xarxes i encaminament.

Continguts

L´assignatura s´estructura en els següents capítols:
1. Introducció a les Xarxes de Dades
2. Xarxes d´Àrea Local
3. Xarxes Ethernet
4. Nivell de xarxa - IP
5. Encaminament IP
6. IPv6
7. VLANs
8. Xarxes WLAN
9. Nivell de transport - TCP/UDP
10. Traducció d´adreces - NAT
11. Nivell d´aplicació

Metodologia

La metodologia emprada en aquesta assignatura es basa, principalment, en classes magistrals, on el professor imparteix els conceptes teòrics de l´assignatura al llarg del curs. En aquestes mateixes classes magistrals, també es resolen exercicis relacionats amb el contingut teòric explicat de cada tema i es proposen nous exercicis perquè l´alumne els resolgui fora de l´horari lectiu. L´objectiu d´aquests exercicis és reforçar els conceptes teòrics per tal que els puguin aplicar en un entorn més pràctic. Aquests problemes es resolen parcial o totalment en classes posteriors, a fi i efecte que l´alumne comprovi la seva progressió en l´aprenentatge. Així mateix, certes classes es dediquen a plantejar exercicis que els alumnes resolen al propi horari lectiu, per tal que l´alumne participi activament en l´activitat proposada.

Durant el curs es realitzen pràctiques de laboratori per tal que els alumnes apliquin els coneixements impartits en les classes de teoria. Aquestes pràctiques es poden realitzar en parelles o de forma individual, sempre de forma presencial en el laboratori de Telemàtica. En aquestes sessions pràctiques el professor fomenta el treball en grup, l´esperit crític i la capacitat de resoldre problemes de manera metòdica i clarifica els dubtes que vagin sorgint durant les sessions.

L´alumne té la possibilitat de fer consultes personalitzades sobre l´assignatura al propi horari de classes lectives, als horaris de tutoria, mitjançant correu electrònic o bé amb fòrums dins d´un espai propi de cada assignatura a la intranet de l´Escola.

Avaluació

L´avaluació de l´assignatura es fa seguint els mètodes següents:
A. Exàmens
C. Exàmens tipus test
J. Participació a classe
L. Participació en el laboratori

L´assignatura es divideix en dos parcials i durant el curs es realitza un examen teòric per cada parcial. Aquest examen teòric està composat per una part tipus test i una altra part de problemes. La nota final es calcula fent la mitja aritmètica dels dos parcials, sempre que s´hagin aprovat tots els parcials per separat. Aquests exàmens permeten valorar la capacitat de comunicació escrita i la capacitat d´anàlisi i síntesi, juntament amb els coneixements sobre l´àrea d´estudi i la capacitat d´aplicar els coneixements als exercicis proposats.

Un altre aspecte en la valoració de l´assignatura és el relacionat amb les pràctiques. Per tal d´aprovar l´assignatura és imprescindible haver assistit a les sessions pràctiques i haver realitzat les pràctiques corresponents. Per això, durant les sessions pràctiques els alumnes hauran de demostrar de forma oral que han assolit els objectius de cada pràctica i han realitzat els exercicis corresponents. La participació a classe o al laboratori influeix en la nota final com arrodoniment a l´alça.

Criteris avaluació

- Objectiu 1: Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi [A, C]
- Objectiu 2: Identificar, analitzar i resoldre problemes en les xarxes de dades [A, C]
- Objectiu 3: Capacitat d´aplicar els coneixements teòrics a la pràctica [A, L]
- Objectiu 4: Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials, empresarials, etc. [A, C]
- Objectiu 5: Coneixement i utilització dels conceptes d´arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions. [A, C, J, L]
- Objectiu 6: Coneixement dels mètodes d´interconnexió de xarxes i encaminament. [A, C, J, L]

Bibliografia bàsica

- Apunts de Telemàtica, Enginyeria i Arquitectura La Salle
- Exercicis i Exàmens de Telemàtica, Enginyeria i Arquitectura La Salle
- William Stallings, Data and Computer Communications, 8th edition, Prentice-Hall, 2007
- Network Fundamentals, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2007

Material complementari

- Andrew Tannenbaum, Redes de ordenadores, Prentice-Hall