INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER A LA GESTIÓ ACADÈMICA

Qui és el responsable del tractament de les dades?

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (FUNITEC), CIF G60643558 Carrer Sant Joan de la Salle, 42, 08022-Barcelona, Tel: 93 290 24 00, adreça electrònica: secre@salle.url.edu, www.salleurl.edu (en endavant FUNITEC).

Pot contactar amb el Delegat  de  protecció  de  dades (DPD) per mitjà del correu electrònic dpd@salle.url.edu

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

FUNITEC registra les dades personals per deixar constància de la matrícula i, en base a això, prestar els serveis d’ensenyament superior que heu sol·licitat. Les dades aportades i les que resultaran de l’activitat acadèmica serviran de base per a l’avaluació d’aquesta activitat, la gestió de l’expedient acadèmic, la gestió administrativa, la identificació com a usuaris dels serveis de la Universitat i facilitar l’accés a aquests serveis, fer arribar informació d’interès, la tramitació expedició i registre de títols i el foment i seguiment de la inserció laboral.

Quant de temps conservarem les dades?

Les dades s’eliminaran quan deixin de ser necessàries per al compliment de la finalitat que hagi motivat la seva recollida. La informació més rellevant, com ara l’acreditativa dels estudis realitzats, es conserva de forma permanent. Els criteris de conservació o eliminació es fonamenten en les normes reglamentàries que regeixen per a la documentació pública o derivada de l’exercici de funcions públiques.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

El tractament de les dades es porta a terme en compliment d’una missió d’interès públic, com ho és la prestació de serveis d’ensenyament superior. Alguns tractaments, com per exemple la comunicació a altres institucions o a administracions públiques, s’efectuen en compliment de la normativa d’universitats, principalment la Llei orgànica 6/2001, de 23 de desembre, d’universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i la seva normativa de desenvolupament.

A qui es comuniquen les dades?

Les dades es comuniquen a diferents institucions, sempre per a finalitats explícites i únicament de manera proporcional, o sigui comunicant exclusivament les dades imprescindibles per al compliment d’aquella finalitat. A fi i efecte de reconeixement dels estudis realitzats i expedició de títols es comuniquen a la Universitat Ramon Llull Fundació. En compliment de normes legals es comuniquen a entitats asseguradores i a entitats bancàries amb finalitat de cobrament. Per a la realització de les pràctiques es comuniquen a les empreses o institucions d’acollida. També es faciliten a altres institucions acadèmiques en el cas que s’hi cursi part dels estudis.

Hi ha altres empreses o institucions que accedeixin a les dades?

La Universitat obté serveis d’empreses privades que li aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals responsabilitat de FUNITEC. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitza amb aquestes empreses les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Per exemple, determinades dades poden residir en servidors contractes a empreses especialitzades o a institucions públiques que ofereixen serveis al sistema universitari de Catalunya. Així mateix accedeixen a informació i dades de responsabilitat nostra empreses que ofereixen suport informàtic per a la utilització de programes, empreses de seguretat i assessories laborals i comptables. Es pot obtenir informació precisa sobre les empreses que en cada moment ofereixen aquest servei adreçant-se a protecciodades@salle.url.edu

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si FUNITEC està tractant les seves dades personals. En cas afirmatiu es té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament, la finalitat a les que es destinen i les cessions que s’hagin efectuat o es prevegin efectuar. Les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar- ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. La supressió s’ha de fer de manera immediata quan FUNITEC tracta les dades únicament en base al consentiment de la persona interessada. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Mitjançant un correu electrònic a protecciodades@salle.url.edu

Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, es pot adreçar directament al delegat de  protecció  de  dades de FUNITEC per mitjà del correu electrònic dpd@salle.url.edu. Igualment, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)