Doble Grau en Enginyeria Telecomunicació i Organització de les TIC de La Salle Campus Barcelona

Doble Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria en Organització de les TIC

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Amb els dobles graus podràs finalitzar els estudis universitaris en 5 anys acadèmics amb dues titulacions oficials de grau.

Interconnexió de xarxes de dades

Descripció
L'assignatura forma a l'alumne en les tecnologies WAN que permeten la interconnexió de xarxes a nivell global, les xarxes troncals i les xarxes d'accés, així com en el disseny de xarxes globals dins d'entorns totalment heterogenis amb aplicació de tecnologies de qualitat de servei (QoS) que permetin la integració de tot tipus de serveis.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professor i investigador
Coneixements previs

Xarxes d'Àrea Local

Objectius

- Conèixer i aplicar correctament les tècniques per interconnectar xarxes LAN i WAN amb qualitat de servei (QoS).
- Dominar l´entorn TCP/IP i la seva implementació, funcionament de protocols i configuració per a la interconnexió de xarxes en tots els seus nivells.
- Dominar els conceptes de VPN, MPLS, MetroEthernet, SD-WAN, VXLAN.
- Realitzar correctament el disseny d´una xarxa WAN en un entorn “Cloud”.

Continguts

1. Introducció: Repàs de LAN, TCP/IP, VLANs
2. Conceptes avançats: LAN, WAN, VRFs
3. Qualitat de Servei
4. Criptografia
5. VPNs: : IPSec i SSL-VPNs
6. MPLS
7. Serveis MPLS: VPN-MPLS i MetroEthernet
8. VXLAN
9. SD-WAN

Metodologia

Sessions magistrals complementades amb sessions teòrico-pràctiques que es realitzen al laboratori. Igualment l´alumne, al llarg de l´assignatura, haurà de complementar el seu aprenentatge de la matèria mitjançant la realització de diverses pràctiques o treballs.

Avaluació

Avaluació contínua: 40%
Examen final: 60%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Apunts de l'assignatura

Material complementari

- "Comunicaciones y Redes de Computadores", W. Stallings, Prentice-Hall
- "TCP/IP Illustrated Vol. 1", W. Richard, Stevens Wrighr, Gary R.
- "TCP/IP Illustrates Vol. 2", W. Richard, Stevens Wrighr, Gary R.
- "Internetworking with TCP/IP. Principles, protocols and architecture.", Douglas Comer, Prentice-Hall, 1991