Grau en Arquitectura tècnica i edificació La Salle Campus Barcelona - URL

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

El Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació queda temporalment pausat per a nous alumnes

Instal·lacions especials i de servei

Descripció
1. Dades descriptives de l'assignatura: 1.1. Codi: GAE04. 1.2. Tipus d'assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Anual 1.4. Crèdits ECTS: 9 1.5. Professor responsable: A. Arizmendi, E. Díaz, I. Cardelús, N. Cantó 1.6. Idioma: Català - Castellà - Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
3
Crèdits
8.00
Coneixements previs

2. Prerequisits:

Principis físics i matemàtics.
Coneixements de projectació arquitectònica, constructius, de materials i d'equips. Habilitats bàsiques del maneig de l'ordinador.
Coneixements d'expressió mitjançant el dibuix a mà alçada.

Objectius

3. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura:

1. Aptitud per crear projectes arquitectònics que satisfacin al seu torn les exigències estètiques i les tècniques.
5. Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i l'escala humana.
7. Coneixement dels mètodes d'investigació i preparació de projectes de construcció. 8. Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis.
9. Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies, així com de la funció dels edificis, de manera que es doti a aquests de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics.
10. Capacitat de concepció per satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.

4. Competències que l'assignatura vol contribuir a desenvolupar:

COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS (IS):
IS 1. Que siguin capaços d'analitzar i sintetitzar marcs conceptuals generant nous coneixements.
IS 2. Que siguin capaços d'organitzar i planificar l'aplicació dels nous coneixements.
IS 3. Que siguin capaços d'adquirir coneixements generals bàsics sobre l'àrea d'estudi IS 4. Que siguin capaços d'adquirir coneixements bàsics de la professió
IS 8. Que siguin capaços d'adquirir habilitats de gestió de la informació
IS 11. Que siguin capaços d'adquirir coneixements bàsics i fonamentals de l'àmbit de formació.

COMPETÈNCIES INTERPERSONALS (IT):
IT 4. Que siguin capaços de treballar en un equip interdisciplinari
IT 9. Que siguin capaços de ser sensibles amb el medi ambient

COMPETÈNCIES SISTÈMIQUES (CS):
CS 1. Que siguin capaços d'aplicar els coneixements a la pràctica
CS 4. Que siguin capaços de readaptar-se a noves situacions
CS 5. Que siguin capaços de generar noves idees
CS 8. Que siguin capaços de treballar de forma autònoma
CS 9. Que siguin capaços de dissenyar i gestionar projectes

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

Grup A: Habilitats
A1. Projecte bàsic arquitectònic i urbà. Aptitud o capacitat per aplicar els principis bàsics formals, funcionals i tècnics a la concepció i disseny d'edificis i de conjunts urbans, definint les seves característiques generals i prestacions a assolir.
A2. Projectes executius. Aptitud o capacitat per elaborar projectes integrals d'execució d'edificis i espais urbans en grau de definició suficient per la seva completa posada en obra i equipament de serveis.
A18. Conservació de les instal-lacions. Aptitud o capacitat per analitzar, controlar la qualitat i definir les condicions de manteniment de les instal-lacions de subministrament i evacuació d'aigües, electricitat, il-luminació artificial, calefacció, climatització, transport mecànic, comunicacions audiovisuals, seguretat i protecció contra incendis.
A19. Projecte d'instal-lacions hidràuliques. Aptitud o capacitat per concebre, dissenyar, calcular, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal-lacions de subministrament, tractament i evacuació d'aigües, així com per assessorar tècnicament sobre aquests aspectes.
A20. Projecte d'instal-lacions elèctriques i associades. Aptitud o capacitat per concebre, dissenyar, calcular, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal-lacions de transformació i subministrament d'electricitat, de comunicació audiovisual i d'il-luminació artificial, així com per assessorar tècnicament sobre aquests aspectes.
A25. Projecte d'obra ferma. Aptitud o capacitat per dimensionar, dissenyar, programar, posar en obra i integrar en edificis i conjunts urbans les solucions constructives, lliuraments i rematades dels sistemes d'obra, tancament, coberta i resta d'obra, així com als d'obra civil a elles associades, en conjunt i en detalls, i també per a assessorar tècnicament sobre aquests aspectes.
A30. Gestió de normes constructives. Aptitud o capacitat per aplicar les normes de construcció, d'homologació, de protecció, de manteniment, de seguretat i de càlcul als projectes integrats i l'execució, tant d'obres d'edificació com d'espais urbans.

Grup B: Sabers
B14. Ecologia i sostenibilitat. Comprensió o coneixement de la responsabilitat de l'arquitecte respecte als principis bàsics d'ecologia, de sostenibilitat i de conservació dels recursos i del medi ambient en l'edificació, l'urbanisme i el paisatgisme.
B22. Bases de física de fluxos. Comprensió o coneixement dels principis de termodinàmica, acústica i òptica necessaris per proporcionar als edificis i espais urbans condicions passives d'habitabilitat, aïllament i protecció.
B25. Materials de construcció. Comprensió o coneixement de les característiques físiques i químiques, els procediments de fabricació i homologació, l'anàlisi patològic i les aplicacions i restriccions d'ús dels materials emprats en obra estructural, civil i acabada.

Continguts

5. Blocs temàtics en els quals s'organitzen els continguts de l'assignatura:

Seguretat contra incendis
Introducció. Propagació interior, exterior. Evacuació. Instal-lacions de PCI. Intervenció de bombers. Resistència al foc de l'estructura.

Implantació i traçat de les instal-lacions: Previsió d'espais
Aparcament. Patis. Instal-lació d'ascensor, tipus. Evacuacions. Serveis. Espais comuns, accessibles, registrables. Distribució interior.

Instal-lacions de ventilació i d'evacuació de fums
Qualitat de l'aire interior. Evacuació de fums.

Instal-lacions de calefacció
Conceptes: confort, inèrcia i aïllament tèrmic. Necessitats: càlcul de càrregues. Radiadors: sistemes, elements, implantació. Dimensionament, exemple. Terra radiant: sistemes, elements, implantació. Dimensionament, exemple.

Pre-instal-lació d'aire condicionat
Conceptes, sistemes, elements, implantació, predimensionat.

Instal-lacions de fontaneria, aigua calenta sanitària i ACS solar
Prestacions: pressions, cabals, qualitat de l'aigua. Disseny, esquemes, construcció. Aplicació pràctica. Dimensionat. Producció d'ACS. Producció d'ACS amb energia solar tèrmica.

Instal-lacions d'evacuació d'aigües
Aigües pluvials i aigües residuals. Prestacions, disseny i construcció. Aplicació pràctica: dimensionat.

Instal-lacions de combustible
Conceptes, disseny, esquemes, posada en obra. Aplicació pràctica. Dimensionat.

Instal-lacions elèctriques
Conceptes, disseny, esquemes, posada en obra. Aplicació pràctica. Dimensionat. Infraestructures comunes de telecomunicacions Serveis, previsió d'espais.

Infraestructures comunes de telecomunicacions
Serveis, previsió d'espais.

Metodologia

6. Enfocament metodològic d'ensenyament - aprenentatge per assolir els objectius:

Mitjançant classes teòriques i correcció permanent del projecte desenvolupat pels alumnes. L'alumne realitza el projecte durant les correccions i en horari fora de les hores de classe.

Des del coneixement de les tècniques:
Cadascuna de les instal-lacions respon a una lògica de comportament basat, en general, en principis físics, que han de ser coneguts per la seva correcta aplicació.

Des del coneixement del projecte:
El projecte arquitectònic es desenvolupa en un procés al llarg del temps que va implicant una gran quantitat de variables de diferents índoles que acaben en l'edifici construït. Dins d'aquest context, les instal-lacions es plantegen com una variable més, que alhora aporten confort i serveis a l'edifici, havent exigir al seu disseny una correcta implantació que permeti el seu adequat funcionament.
Mitjançant les classes, tallers de treball desenvolupats a l'aula en horari lectiu i posterior treball de l'alumne fora de l'horari de classe.

TEMPORITZACIÓ: ANUAL
Dedicació assignatura = 9 crèdits a 26 hores/crèdit = 234 hores
Dedicació semestral = 36 setmanes (32 lectives + 4 de exàmens)
Dedicació setmanal = 234 hores/36 setmanes = 6,5 hores/setmana
Concepte Total hores
Classes magistrals: 36 sem. lect. x 3,75 h./sem. = 135 h. 50% (67,5) 68
Classes exercicis - pràctiques: 50% (67,5) 67
Exercicis en casa: 234-h. classes; h. dubtes; h. exàm. = 61 h 100% 61
Estudio individual: 0% 0
Sessions dubtes: aprox. 4% h. lectives totals (5,4) 6
Tutories 2
Total hores dedicació fora de exàmens 204

Preparació exàmens: 4 sem. exàm. x 6,5 h./sem.= 26 resta 26
Exámenes 4

Total dedicació semestral 234

Avaluació

7. Avaluació del nivell assolit dels objectius:

PRÀCTICA
Integrar les instal-lacions dins del projecte de l'edifici d'habitatges desenvolupat al Taller de projectes en grups de tres alumnes. S'han d'aplicar els coneixements de l'assignatura dins del projecte que es desenvolupa.

TEORIA
Examen al final del curs.

VALORACIÓ
G) Treball pràctic en grup 70%
A) Examen 30%

L'avaluació es realitzarà qualitativa i quantitativament sobre els treballs pràctics i els exàmens i segons el conjunt de competències generals i específiques indicades. La nota d'avaluació es calcula segons els percentatges indicats. Es valora la participació a classe (K).

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

8. Fonts d'informació bàsica.

Bibliografia: Apunts desenvolupats des de la pròpia escola d'arquitectura.
Código Técnico de la edificación. Documentos Básicos SI, SU, HE, HS.
Allen, E. Cómo funciona uno edificio. Principios elementales. Editorial Gustavo Gili.
Apuntes de Condicionamiento y servicios IV. UPC. ETSAB.
Arizmendi, L. J. Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios. Editorial Eunsa.
Cálculo y diseño de instalaciones de agua caliente. Editorial Roca.
Catálogos diferentes fabricantes.
Manual de instalaciones receptoras. Gas Natural.
NTE. Diseño. Cálculo. Construcción. Control. Valoración. Mantenimiento. NTE - Y parte 1ª y 2ª.
Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones complementarias.
Real decreto ley y reglamentación sobre telecomunicaciones. (Anexa IV).

Material complementari