Descripció
L’assignatura ensenyarà les bases de la teoria de la llum i el color, bàsiques per a poder realitzar qualsevol creació artística plàstica. Es treballarà les bases de la il·luminació 3D amb softwares específics. En aquesta assignatura l’alumne seguirà treballant conceptes d’il·luminació 3D, treballats al primer semestre a l’assignatura d’Introducció al disseny 3D.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

L'alumne analitza i entén l'ús de la il·luminació en la creació d'imatges digitals.
L'alumne entén i aplica l'ús de la il·luminació en una escena.

Continguts
Metodologia

L'assignatura es desenvoluparà a través de metodologies docents actives i participatives que ajudin a l'alumne a assolir els coneixements, competències i objectius d'aprenentage de l'assignatura. Es potenciarà tant el treball cooperatiu com el treball autònom; potenciant la interrelació entre alumne i professor; així com la interdisciplinarietat (transversalitat) que donarà l'oportunitat d'ampliar conceptes entre diverses matèries.

Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari