Descripció
DESCRIPCIÓ La comunicació efectiva és una habilitat indispensable per a tots en els negocis d'avui, sense importar la mida del seu negoci ja sigui una gran empresa, una petita empresa, un negoci basat en la llar o fins i tot com un empresari. Comunicadors destacats tenen un clar avantatge en un inici ràpid a les seves carreres. Totes les empreses parlen sobre la necessitat de millorar les habilitats de comunicació, però sovint no sabem exactament el que això significa o ells no saben com fer perquè passi. Per tant, Habilitats de Comunicació en els Negocis gener se centrarà en una sèrie d'habilitats que són essencials per als professionals en un entorn global de negocis: la comprensió de l'evolució del paper de la comunicació, el desenvolupament de fortes habilitats de comunicació oral , l'ús d'elements visuals per a millorar les presentacions, treball en equip i habilitats d'identificació necessària per ser eficaç en un context intercultural. Aquest curs està dissenyat per augmentar la consciència sobre el paper, cada vegada més important, de la comunicació a les empreses, així com en les seves vides personals i professionals de cada dia. Com més aviat comenci esmolar les seves habilitats de comunicació escrita i oral, més eficaç serà la seva comunicació en el futur.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Els Resultats Del Aprenentatge
Al final d'aquest curs, els estudiants han de ser capaços d'haver assolit els objectius establerts per a aquest curs i haver desenvolupat les competències esmentades anteriorment.

Continguts

Sessions Ordre del dia i Programa del Curs
ORDRE DEL DIA DE LES SESSIONS: A continuació es mostra una llista de les principals àrees que s'abordaran durant el curs, que estan subjectes a canvis si és necessari. Creiem que l'activitat i la reflexió són part important del procés d'aprenentatge. Per tant, en la majoria de les sessions se li proporcionarà amb les lectures, per dur a casa els exercicis o activitats o un treball per a la següent sessió. Dins de la classe de presentacions orals també jugaran un paper central en la classe.
Temes clau i Objectius d'Aprenentatge
Tema 1 La comprensió dels fonaments de la comunicació empresarial
En aquesta fase inicial del curs, anem a discutir com la comunicació està transformant els negocis i les principals característiques del concepte de comunicació empresarial 2.0. També aprendrà les principals característiques de la comunicació empresarial efectiva, les estratègies per a la comunicació amb més èxit en el treball i les diferents maneres d'utilitzar la tecnologia de manera més efectiva. També explorarem la importància de l'ètica en la comunicació empresarial, diferenciant entre els dilemes ètics i lapses ètics.
Tema 2 Desenvolupament de presentacions orals i en línia
Aquesta part del curs cobrirà les tasques involucrades en la preparació i organització de presentacions de negocis efectives. Vostè aprendrà com adaptar una presentació davant el seu públic i desenvolupar una obertura efectiva, cos i tancament per a una presentació.
Tema 3 Millorant Presentacions amb Diapositives i altres elements visuals
Els estudiants analitzaran el paper dels efectes visuals en presentacions de negocis i familiaritzar-se amb els tipus d'ús comú d'efectes visuals. Ells aprendran formes de crear contingut efectiu de diapositives i comprendre el paper de les diapositives de navegació, donar suport i fullets. .
Tema 4 Domini d'habilitats de l'equip i de la Comunicació Interpersonal
Durant aquesta part del curs, s'introduirà la comunicació de col-laboració i com donar retroalimentació constructiva. Els estudiants aprendran els passos que han de prendre per garantir les reunions de l'equip de producció. La importància de la comunicació no verbal també s'abordarà i anem a identificar els diferents tipus d'expressió no verbal. Finalment, anem a discutir la importància de l'etiqueta del negoci i identificar les àrees en les que una bona etiqueta és crítica.
Tema 5 La comunicació en un món de diversitat
Aquesta secció final del curs explorarà les oportunitats i desafiaments de la comunicació intercultural. Els estudiants aprendran les directrius generals per a l'adaptació als entorns empresarials globals i identificar mesures per millorar les seves habilitats de comunicació intercultural.

Metodologia

L'experiència d'aprenentatge es basa en una sèrie de mètodes d'ensenyament que tracten de fomentar la comprensió de la comunicació i el desenvolupament d'habilitats de comunicació. Un enfocament pràctic és crucial durant tot el curs, amb lectures, tasques i exercicis fora de la classe; activitats de treball en equip; presentacions individuals i en grup; en activitats de classe, exercicis i per descomptat discussions. Consistirà en una barreja de lliçons sobre conceptes, vídeos, anàlisi de casos, lectures i discussions a classe. Per entendre aquests conceptes, és essencial que les lectures requerides siguin completades a temps. Les classes estan dissenyades per maximitzar la participació i el debat dels estudiants. L'assistència participativa és un component important d'aquest curs.

Avaluació

.La seva qualificació final d'aquest curs es calcularà de la següent manera:
(1) 10% de la qualificació es basarà en la participació i la qualitat de contribució a la classe. Estigui preparat per a participar en les discussions a classe sobre les lectures o activitats assignades. Això s'avaluarà en base a la seva contribució activa a la classe i qualitat de lliurament en la seva tasca a temps. No s'acceptaran tasques tardanes.
(2) 10% de la qualificació es basarà en la seva assistència. El no assistir almenys al 50% de les classes programades es traduirà en 0 en el seu grau d'assistència. Això es calcula simplement prenent el percentatge de classes que assisteixi. El no assistir a causa de problemes de salut a llarg termini documentats s'avaluarà cas per cas la situació
(3) el 10% de la qualificació es basa en la mitjana de les seves presentacions individuals. No s'acceptaran presentacions tardanes llevat que hi hagi documentat la seva absència per una raó mèdica. Si aquest és el cas que s'espera per lliurar la seva presentació a la propera classe. Si no ho fa, vostè rebrà un 0 per al grau presentació.
(4) 10% de la qualificació es basa en la participació en una presentació en grup. No s'acceptaran presentacions tardanes. Si no es presenta per a la seva presentació en grup, rebrà un 0 a menys que hi hagi documentat la seva absència per una raó mèdica.
(5) el 15% de la qualificació es basa en el resultat de l'examen parcial
(6) el 15% de la qualificació es basa en el seu desafiament en grup d'un pla de comunicació, que és un examen final.
7) 30% de la qualificació es basa en la seva finalització amb èxit del Pensament i Creativitat Mòdul. NOTA: Vostè ha d'obtenir una qualificació aprovatòria en aquest mòdul per aprovar l'assignatura.
(8) Obtenir certificat de Codi d'Honor de University of Hong Kong MOOC English for Doing Business in Asia (

Criteris avaluació

Recuperació: Si no passa el curs es pot fer un examen de recuperació el qual consisteix en un examen de recuperació per cobrir el material de tot el semestre i lliurant els projectes o tasques que hi manquin no més tard de la data de l'examen de recuperació. La qualificació que rep en l'examen de recuperació serà afegit a la seva qualificació final del curs original i la mitjana serà la seva qualificació final. Per exemple, si ha rebut una qualificació de treball del curs final de 4 i rebre un 6 en la seva recuperació i lliurar totes les tasques pendents la qualificació final serà un 5. Si totes les assignacions o presentacions pendents no s'han completat o lliurats a la data de recuperació no s'aprovés.
És la seva responsabilitat estar al tant dels requisits per aprovar aquest curs.
NORMES DE CLASSE EXPECTATIVES
S'espera que vostè:
Assistir a classe.
El no assistir almenys el 50% de les classes programades es traduirà en 0 per al seu grau de participació. Assegureu-vos d'entendre el que això significa.
Participar.
Vostè està avaluat en la qualitat de la seva participació a classe. Si voleu passar el curs, aneu a classe amb les lectures, exercicis, activitats o tasques acabades.
Demostrar la integritat acadèmica en tot el seu treball.
Si són capturats fent trampes en qualsevol forma incloent, plagiar o copiant exercicis, activitats, tasques, presentacions o lliuraments, vostè rebrà un 0 per al curs. Comproveu que el treball és el seu propi. VOSTÈ és responsable de tots citant fonts en les que vostè confia, entre cometes quan el llenguatge es pren directament de la feina d'altres, i saber com utilitzar el seu propi idioma per parafrasejar una font. Utilitzeu Harvard Referencing.

Bibliografia bàsica

IReadings
Bovee, Courtland and Thill, John., 2012, Business Communication, Global Edition. 11th ed. Pearson Education. ISBN-10 1-4479-1931-9. etext

Material complementari

http://www.marketingweek.co.uk - marketing industry web from the UK (deals with major marketing trends, actions from Europe as well as other international markets)
http://www.businessweek.com - general business web but has a strong marketing focus (US oriented)
htpp://www.fastcompany.com - the internet home of Fast Company Magazine featuring innovative ideas, people, and companies
http://www.marketingpower.com - American Marketing Association Website
http://www.marketingsherpa.com - practical guide to implementing marketing strategies
http://www.adage.com - information and insight into the advertising industry
http://www.mplans.com - resources on marketing plans
Bailey, Edward P. (2008) Writing & Speaking at Work: A Practical Guide for Business Communication, 4th Edition.
Pearson: Prentice Hall. ISBN: 0131881302

Bovée, Courtland L. & Thill, John V. (2008) Business Communication Today, 9th Edition.
Pearson, prentice Hall. ISBN: 0131995359

DiSanza, James R. & Legge, Nancy J. (2008) Business and Professional Communication: Plans, Processes and
Performance, 4th Edition. Allyn & Bacon. ISBN: 0205581854

Dodd, Carley H. (2007) Managing Business and Professional Communication, 2nd Edition.
Allyn & Bacon. ISBN: 0205524869

Gerson, Sharon J. & Gerson, Steven M. (2006) Technical Writing: Process and Product, 5th Edition.
Pearson: Prentice Hall. ISBN: 0131196642

Guffey, Mary Ellen (2008) Business Communication: Process & Product, 6th Edition
South-Western Cengage Learning. ISBN: 0324578679

Krizan, A.C.; Merrier, P.; Logan, J.; Williams, K. (2008) Business Communication, 7th Edition.
Thomson South Western. ISBN: 0324374852

Roebuck, Deborah (2006) Improving Business Communication Skills, 4th Edition.
Pearson: Prentice Hall. ISBN:0131184598

Verderber, Kathleen S; Verderber, Rudolph F. & Berryman-Fink, Cynthia (2006) Inter-Act: Interpersonal
Communication Concepts, Skills and Contexts.
Oxford University Press. ISBN: 0195300645