Descripció
1. Dades descriptives de l'assignatura: 1.1. Codi: MAE 05. 1.2. Tipus d'assignatura: Optativa 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 8 (S1) 1.5. Professor responsable: Sílvia Porqueras Montolio 1.6. Idioma: Castellà i Català
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
8.00
Coneixements previs

Cal que l'estudiant estigui en possessió d'un títol universitari oficial, Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers d'Edificació, Enginyers Industrials, Tècnics i Superiors, etc. En el cas d'acceptar alumnes sota un criteri d'experiència professional, però sense titulació oficial, rebran com a títol un certificat d'aprofitament.

En general es dirigeix també a aquells professionals i titulats d'altres disciplines (llicenciats en econòmiques, dret, geografia, etc.), que vinculen la seva activitat professional a l'urbanisme, o bé que sense tenir una vinculació directa, vulguin aprofundir de forma completa i amb rigor en conceptes pràctics i teòrics propis de la gestió urbanística i el planejament urbanístic.

Objectius

Conèixer els elements de gestió urbana, des de realitzar reparcel·lacions i compensacions urbanístiques fins a realitzar estudis de viabilitat de projectes urbans i immobiliaris coneixent la política del sòl i l'habitatge.

L'objectiu del curs és respondre a la necessitat de formar professionals experts en el camp de la gestió urbanística professionals amb alts nivells de coneixements pràctics i teòrics en matèries d'ordenació del territori, execució de planejament, de finançament i control de l'urbanisme.
Conèixer i analitzar aspectes legislatius i normatius, sobre el règim jurídic del sòl, sobre els sistemes d'actuació, expropiacions, ordenació estratègica i urbanística.
També és objectiu del curs orientar els alumnes cap a organitzacions, institucions i el sector empresarial, que gestiona i actua sobre aquesta disciplina. Administracions locals i autonòmiques, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, Departament de Planejament i ordenació territorial, etc.

Continguts

ÀREES DE CONEIXEMENT FONAMENTALS EN URBANISME. ELEMENTS DE GESTIÓ URBANA.
I.1. Marc legal i normativa estatal. Introducció al dret immobiliari *
Competències estatals i autonòmiques en matèria d'urbanisme i valoracions * Introducció a legislacions urbanístiques d'altres autonomies * Llei de Sòl i reglament de valoracions * Llei d'urbanisme Catalunya i reglament * Finançament i programació de l'urbanisme
I.2. Introducció al Planejament urbanístic * Concepte i classes de sòl * Qualificació urbanística. Zones i Sistemes * Tècniques d'ordenació urbana * Delimitació territorial i urbanística del dret de propietat. Drets i deures dels propietaris segons la classe de sòl * Tipus de plans i contingut
* Planejament derivat * Avaluació i integració ambiental del planejament urbanístic
I.3. Introducció a la Gestió urbanística * Polígons d'actuació urbanística * Actuacions sistemàtiques i asistemàtiques * Repartiment de beneficis i càrregues * Sistemes d'actuació i modalitats * Definició de l'aprofitament urbanístic * El projecte de reparcel·lació * Criteris d'adjudicació i valoracions que inclou * Conseqüències del projecte de reparcel·lació
I.4. disciplina urbanística
I.5. Introducció a les Valoracions * Finalitats de les valoracions * Valoracions administratives * Valoracions urbanístiques * Valoracions en expropiació * Valoracions hipotecàries * Casos pràctics
I.6. Projecte d'Urbanització
I.7. Sectors d'urbanització prioritària
I.8. llicències urbanístiques

REPARCEL·LACIONS I COMPENSACIONS URBANÍSTIQUES
II.1. Reparcel·lació urbanística. Aspectes conceptuals de la reparcel·lació
* El projecte de reparcel·lació. Principals característiques, funcionament i classes. Contingut * Fonts d'informació prèvia. Estructura de la propietat. Definició dels béns i drets * Fonts d'informació prèvia. Estructura de la propietat. * Definició dels béns i drets aportats * Definició, valoració i adjudicació de les parcel·les resultant * Criteris d'adjudicació. Límits legals * Aprofitament urbanístic i percentatge de cessió * Reserves d'habitatge protegit * Compte de liquidació provisional. Despeses d'urbanització. afeccions registrals
II.2. Sistemes d'actuació i modalitats. Junta de compensació.
II.3. Procediment general. Procediments abreujats de la reparcel·lació
P.1 PRÀCTICA REPARCEL·LACIÓ
II.4. Gestió urbanística. Registre de la propietat. Drets reals: conceptes i classificació. Transferències d'aprofitament i conseqüències registrals
II.5. Gestió urbanística, convenis urbanístics
II.6. Sòls urbanitzables programats i no programats.
II.7. Urbanitzacions amb dèficits urbanístics. regularització urbanitzacions
"Il·legals" en sòl no urbanitzable
II.8. casos pràctics

ESTUDIS DE VIABILITAT DE PROJECTES URBANS I IMMOBILIARIS
III.1. Introducció a la gestió urbanística i immobiliària
III.2. Estudi de costos
III.3. Estudis de mercat. casos pràctics
P.2 PRÀCTICA ESTUDI MERCAT
III.4. Conceptes bàsics de matemàtica financera: interès simple i compost, VAN, TIR, etc. Mètode residual dinàmic de valoració del sòl
III.5. Viabilitat d'una operació urbana immobiliària
P.2 PRÀCTICA ESTUDI DE VIABILITAT
III.6. Informe de sostenibilitat econòmica
III.7. Estudis - avaluacions d'Impacte Ambiental i Auditories Ambientals
T.3 Taller Treball final

POLÍTICA DE SÒL I D'HABITATGE
IV.1. Models de política de sòl i habitatge * Patrimoni municipal del sòl i l'habitatge
* Registre de solars * Àrees de tempteig i retracte * Dret al reallotjament * Obligació d'edificar i d'urbanitzar * Reserves d'habitatge protegit en el planejament. Règims
IV.2. Pla territorial sectorial d'habitatge * Àrees residencials estratègiques (ARE) * Habitatge dotacional públic
IV.3. Política de sòl i mercat immobiliari. Estratègies. finançament
T.4 Taller Treball final

VALORACIONS URBANÍSTIQUES
V.1. valoració urbanística
* En projecte de reparcel·lació * Valoració de les compensacions econòmiques per diferències d'adjudicació * Unitats d'aprofitament. Coeficients d'homogeneïtzació * Indemnització per enderroc d'edificacions
V.2. Valoració d'altres béns o drets immobiliaris diferents del sòl * Extinció d'arrendaments * Extinció d'activitats * Extinció de càrregues i drets reals * Casos pràctics
V.3. Indemnitzacions produïdes per canvis en el planejament i per l'execució de l'ordenació urbanística
V.4. Indemnitzacions per danys i perjudicis a l'activitat econòmica i als usuaris residents
V.5. Valoració sòl en situació d'urbanitzat
V.6. Valoració sòl en situació de rural
T.5 Taller Treball final

Àrees de coneixement fonamentals en urbanisme. Elements de gestió urbana.

- Marc legal i normativa estatal. Introducció al dret immobiliari
- Introducció al Planejament urbanístic
- Introducció a la Gestió urbanística
- Disciplina urbanística
- Introducció a les Valoracions
- Projecte d'Urbanització
- Sectors d'urbanització prioritària
- Llicències urbanístiques

Estudis de viabilitat de projectes urbans i immobiliaris

- Introducció a la gestió urbanística i immobiliària
- Estudi de costos
- Estudis de mercat. casos pràctics
- Conceptes bàsics de matemàtica financera: interès simple i compost, VAN, TIR, etc. Mètode residual dinàmic de valoració del sòl
- Viabilitat d'una operació urbana immobiliària
- Informe de sostenibilitat econòmica
- Estudis - avaluacions d'Impacte Ambiental i Auditories Ambientals

Altres sistemes d'execució del planejament

- L'expropiació forçosa
- L'ocupació directa
- La cessió de vial
- Models europeus d'urbanisme

Metodologia

ACTIVITAT FORMATIVA HORES PRESENCIALITAT
Seminaris de treball 26 35
Estudis i treballs individuals o en grup 78 25
Presentacions, activitats de comunicació 52 60
Visites d'Obra 26.100
Activitats d'avaluació 26 70

La metodologia d'aprenentatge es fonamenta en una combinació equilibrada d'una base de coneixements teòrics tècnics i jurídics, la seva aplicació pràctica mitjançant treballs, exercicis, exemples reals amb casos pràctics, visites al territori, les administracions, etc.

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ
Treballs en grup o individual 40.0
Presentació pública de treballs 20.0
Participació a classe 20.0
Exàmens 20.0.

Elaboració i desenvolupament d'un cas pràctic, consistent en un àmbit de planejament que requereix l'anàlisi de l'ordenació de l'edificació, proposta de figura de planejament, justificació de la viabilitat econòmica, desenvolupament mitjançant projecte de reparcel·lació, valoració del sòl mitjançant el mètode residual dinàmic. Elaboració dels documents necessaris, informe pericial, fulls de càlcul, plànols, ...

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Legislació vigent en matèria d'urbanisme:
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo) y (Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d´agost (LCAT/2010/536) pel que s´aprova el Text refós de la Llei d´Urbanisme de Catalunya.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol (LCAT/2006/590), pel que s´aprova el Reglament de la Llei d´Urbanisme.
- Llei 3/2012, de 22 de febrer (LCAT/2012/133), de modificació parcial del Text Refós de la Llei d´Urbanisme de Catalunya.
- Llei 2/2014, de 27 de gener (LCAT/2014/47), de modificació parcial del Text Refós de la Llei d´Urbanisme de Catalunya.
- Llei 6/2009, de 28 d´abril, d´avaluació ambiental de plans i programes.
- Llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb les actualitzacions introduïdes per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals administratives i de l´ordre social (llei 30/92 o LRJ-PAC).
- Decret 64/2014, de 13 de maig (LCAT/2014/000), pel que s´aprova el Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística de Catalunya de modificació parcial del Text Refós de la Llei d´Urbanisme de Catalunya.

Normativa sectorial d'aplicació:
- Orden ECO/805/2003 Sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras
- REAL DECRETO 1020/1993 de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
- International Valuation Standards (IVS 2012); European Valuation Standards (EVS 2012)

Material complementari