Descripció
L´assignatura introduirà a l´estudiant en l´àmbit de la gestió de projectes de recerca, facilitant el coneixement dels principals programes de recerca, com es planteja un projecte de recerca, com es gestiona, com es pot finançar i quines vies de valorització poden contribuir a aconseguir un retorn de la inversió en recerca. Addicionalment, es farà una revisió de formes d´avaluar l´activitat investigadora i es proporcionarà la guia per a adoptar una sistematització de la recerca i innovació.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00
Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs particulars.

Objectius

Els objectius de l´assignatura inclouen l´adquisició de:

1. Sòlida comprensió dels implicats i dels procediments per a gestionar projectes de recerca.
2. Coneixement dels principals programes de recerca, de les fonts de finançament i dels avantatges fiscals relacionats amb l´activitat investigadora.
3. Criteri fonamentat per a l´elecció de la forma més adequada de protegir i valoritzar els resultats de la recerca.
4. Pautes per a una sistematització de la recerca i la innovació

Continguts

1. Gestió operativa de projectes de recerca
2. Programes de recerca i finançament de projectes de recerca
3. Valorització dels resultats de la recerca
4. Projectes de recerca col-laboratius
5. Sistematització de la recerca i la innovació

Metodologia

L´aproximació metodològica als continguts formatius promou l´aprenentatge actiu, combinant activitats individuals amb treball en equip i interacció a l´aula i al campus virtual (eCampus). S´espera que l´estudiant participi en treballs grupals, exposicions orals i debates, així com en lectures i estudi individual.
Els estudiants es beneficiaran de la contribució de professionals amb una àmplia experiencia en la temática en diferents sessions al llarg del curs.

Avaluació

Les eines d´avaluació utilitzades en la matèria són:

A. Treballs individuals
B. Treballs en equip
C. Assistència a clase
D. Participació a l´aula

Bibliografia bàsica

No es preveu llibre de text.