Descripció
DESCRIPCIÓ Aquesta classe continua l'anàlisi de les aplicacions de negoci de sistemes d'informació, i proporciona una introducció a les tecnologies claus, tant en un consumidor com en un context de negocis, com ara Internet, xarxes, telecomunicacions i computació en núvol. Els estudiants han après sobre els processos i tècniques de la gestió de les funcions d'informació, de coneixement i d'IT i la importància de la gestió de les necessitats del consumidor i del client (intern i extern) en el disseny de l'arquitectura de la informació. Els estudiants també seran conscients de la importància d'alinear IT i recursos d'informació i coneixement amb l'estratègia corporativa i les prioritats operacionals: i la necessitat també per avaluar la inversió en IT, el coneixement i la informació. També explorarem desafiaments amb equips distribuïts, participant en equips distribuïts i projecte en què es troben membres d'altres països, i que han de col-laborar per completar un projecte.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

OBJECTIUS
Al final del curs els estudiants:
- Estaran familiaritzats amb els últims conceptes de tecnologia de negocis.
- Seran capaços de comprendre el paper que la tecnologia pot exercir en la configuració de l'administració.
- Seran capaços d'identificar el possible paper dels IS en la prestació d'avantatge competitiu.
- Seran conscients del procés i les limitacions de la formulació d'estratègies d'IS.
- Seran conscients de les oportunitats i limitacions de la IS en la presa de decisions.
- Seran conscients dels beneficis i desafiaments de la participació en equip distribuït.
- Seran capaços d'identificar les qüestions ètiques que puguin derivar-se de la utilització de IS.

Continguts

Estructura del Curs
Aquest curs es divideix en quatre parts.

Part I. ICTs i visió general de Telecomunicacions

Aquesta part del curs serà lliurat usant una estratègia d'auto aprenentatge. Els estudiants han de preparar dos grups d'activitats d'auto aprenentatge. Els detalls es poden trobar a la plataforma d'estudi.
El primer grup d'activitats. Aquestes activitats es basen en abordar algunes entregues de projectes MIS que es poden trobar en el llibre de text. Totes les activitats d'aquest grup es realitzaran en equips de treball.
Els problemes són:
- Projectes pràctics de MIS (secció 5.6)
o Millorar la presa de decisions: L'ús d'un full de càlcul per avaluar les opcions de maquinari i programari
o Millorar la presa de decisions: L'ús d'Investigació de la Web de Pressupost per a una Conferència de Vendes
- Projectes pràctics de MIS (secció 7.5):
o problemes de decisió de gestió: Proveïdor de sòl de ceràmica de Rajoles.
o Millorar la presa de decisions: L'ús de programari de full de càlcul per avaluar els serveis sense fil

Informació complementària per a cada problema es poden trobar a estudy.
S'espera els següents resultats per a aquest grup d'activitats:
- Un esborrany preliminar de la solució (no més d'una pàgina) amb una llista de preguntes relacionades amb el problema. Els experts revisaran cada avantprojecte i proporcionaran retroalimentació.
- Un informe final amb els resultats per a cada problema
- Una presentació en PowerPoint que resumeixi els principals aspectes de la solució per a cada problema

Dates importants:
- 18 set Introducció al curs i aquesta part (Part I). Els estudiants han de formar equips de 4-5.
- 24 de setembre (23.55), els grups han de lliurar un esborrany de la solució (utilitzeu estudy per al lliurament)
- 25 de setembre la retroalimentació serà proporcionat per grups d'experts en la matèria durant la sessió de classe.
- 29 set (23.55), presentarà la versió final del seu informe.
- 30 de setembre els grups presentaran la versió final de les solucions proposades.
Segon grup d'activitats. Aquestes activitats es basen en l'auto estudi d'algun material del llibre de text. Si us plau, consulteu estudy per obtenir una llista del material. Aquest material serà part de l'examen parcial.

Part II. Parcialment Distribuïda Equip del Projecte (PDT)

Vostè va a treballar en un projecte en col-laboració amb estudiants d'altres universitats de (dates per definir). Si us plau, consulteu la descripció del projecte de la mostra en l'agenda del curs.
Cada setmana vostè tindrà lliuraments per completar com a part del projecte. La seva qualificació reflectirà la finalització amb èxit dels lliuraments, així com la seva participació en les activitats de classe relacionades amb el projecte.
Part III. Contingut del curs

Una selecció de temes del llibre de text s'inclourà en aquesta part del curs. Revisi l'agenda per a una llista d'aquests temes i els capítols corresponents del llibre de text.

Part IV. Estudiant Tema Presentació.

En aquesta part del curs, s'examinarà una tecnologia específica d'informació (IT) de la seva elecció i la seva rellevància / aplicació a les empreses contemporànies. L'objectiu d'aquest projecte és fer que se senti còmode i discutir intel-ligentment i fer un informe de la decisió de aplicar-lo en les empreses d'avui.

El projecte s'executarà en equips de 4-5 estudiants. Cada equip farà una presentació a classe (uns 30 minuts). El seu públic per aquest projecte són mànagers empresarials d'alt nivell. Si us plau dirigir-se a les següents qüestions en la seva presentació: 1. Què és la tecnologia, quins són les seves característiques i com funciona?
2. Descriure la història / evolució de la tecnologia.
3. Quins beneficis proporciona la tecnologia / promesa per a les empreses?
4. Quina infraestructura o tecnologies complementàries són necessàries per utilitzar aquesta tecnologia?
5. Descriviu 3 empreses que actualment l'utilitzen i com. Quins són els principals beneficis i reptes que han experimentat en l'ús d'aquesta tecnologia?
6. Comparar els proveïdors clau d'aquesta tecnologia, les seves solucions, i el cost.
7. Quins són els riscos o desafiaments en la implementació d'aquesta tecnologia? Com es poden mitigar?
8. Quines són les tecnologies de la competència, si s'escau?
9. Proporcionar una llista de referències (almenys cinc).
10. També distribuir un resum 1-2 pàgina de les preguntes de dalt per als seus companys de classe

Es recomana l'ús de vídeos rellevants, curts. Si us plau, també facin aquestes sessions interactives; les millors presentacions seran aquelles que iniciïn i coordinin la discussió a classe. Alguns temes suggerits són:
- Subcontractació / deslocalització
- La mineria de dades i intel-ligència empresarial
- Telecomunicacions i mobilitat
- Tecnologies ubiqües
- La gestió del coneixement
- Computació en el núvol
- Enterprise 2.0
- Intel-ligència artificial
- Les tecnologies sense fils
- Green IT
- Programari de Col-laboració
- SI / TI Bioinformàtica
També pot proposar un tema propi. Temes del projecte s'atorgaran en base a ell primer que ho demani el primer que ho tingui. Necessito la seva elecció del tema, la data de presentació, i els noms dels membres de l'equip per a la tercera setmana de classe.

Com pot investigar per aquest projecte? Google és un bon punt de partida; Revista CIO també té pàgines d'alta qualitat sobre els conceptes bàsics de diversos temes de tecnologia. El repte serà per filtrar, validar i sintetitzar el contingut útil. Revistes on line d'IT com ara Business 2.0, Wired, MIT Technology Review, i la Setmana de la Informació, i els llocs web dels proveïdors també són fonts d'informació útils. Tingueu en compte que una gran quantitat de materials a Internet és embalum i presenta un quadre excessivament optimista; vostè no ha de comprar tot el que llegeix, però validar-lo utilitzant fonts fiables i de tercers.

Metodologia

Metodologia
A. Lectura: llegir les assignacions de text abans de la classe i estar preparats per discutir el material de text, responent a les preguntes del professor amb pensaments i idees ben organitzades.
B. L'assistència a classe: s'espera que vostè assisteixi a cada classe, arribar a temps i romandre el període complet de la classe o serà comptat com absent. Vostè és responsable de tot el material del curs perdut a causa de l'absència. El professor no proporciona notes de classe per a les classes perdudes. Nota: L'absència de la classe per qualsevol motiu resultarà com un 0 per a aquesta mena, llevat que activi en un resum escrit dels materials per a aquest dia.
C. Va a participar en una activitat de grup per analitzar els diferents aspectes de les ICT i les telecomunicacions. Aquesta activitat produirà un informe i una presentació.
D. Vostè participarà en un projecte en equip durant cinc setmanes (TBD). Treballessis amb estudiants de tot el món per investigar un problema de negoci i proposar una solució. Es requereixen diversos lliuraments al llarg del projecte. Una descripció del projecte es troba al final d'aquest pla d'estudis.
E. Es prepararà una presentació de grup per analitzar els beneficis i desafiaments de la implementació d'un sistema d'informació.

Avaluació

AVALUACIÓ
La seva qualificació final es compon de cinc parts:
1. Assistència a classe i participació (15%)
2. Respostes escrites de les activitats del grup (15%)
3. Presentacions d'activitats en grup (10%)
4. Presentació individual del tema (20%)
5. Examen parcial (20%)
6. Examen final (20%)
Si no passa el curs, l'examen de recuperació constaran d'una representació de qualsevol dels anteriors que no va rebre una nota aprovatòria. La seva nota final serà una mitjana de la qualificació per al curs regular i la seva qualificació en la recuperació.
Casos identificats de plagi en presentacions individuals o de grup donarà lloc a la suspensió del curs.
Per aprovar el curs, els estudiants han de tenir:
1) Una nota mínima de 4 per a cada part del curs.
2) Una mitjana de 5 o superior.

A continuació es presenten els criteris d'avaluació per a cada part:

1) Participació Classe: Vine a classe a temps, preparat per prendre part en les discussions de casos i altres activitats. Vostè serà avaluat en la qualitat dels seus comentaris i la seva capacitat per connectar i construir comentaris realitzats pels seus companys. Algunes entregues es lliuraran per estudy. Qualsevol lliurament rebuda després de la seva data de venciment rebrà un 0.

Vostè està obligat a preparar tota lectura assignada abans de la classe.
Si s'oblida d'una classe, vostè rebrà un 0 per a aquesta sessió, llevat que enviï un resum de 1-2 pàgines amb el material donat aquest dia.

2) Les respostes escrita de les activitats de grup. Les activitats: a força de discursos, articles, casos o exercicis assignats en estudy, necessitaran respostes escrites que seran enviats de tornada a estudy. Cal donar el nom d'aquest curs, l'activitat, els membres del grup, i el número de la pregunta amb el text abans de cada resposta.

3) Presentació de les activitats en grup. La presentació de les activitats en grup pot no ser només per a les assignades a estudy, sinó també per als altres que van a ser treballats pels estudiants a l'aula. No és qüestió de llegir les respostes. S'encoratja els membres d'altres grups a participar en més debats. (Vegeu més amunt la secció 1: Participació a classe).
4) Presentació individual. Els criteris específics d'avaluació seran proporcionats per aquesta part del curs. (A l'annex es descriu)

5) Examen parcial: El primer examen posarà a prova el seu coneixement de la llengua i els conceptes relacionats amb les sessions estudiades fins ara.

6) Examen Final. El segon examen posarà a prova el seu coneixement de la llengua i els conceptes relacionats amb les sessions estudiades des del parcial.
EXAMEN DE RECUPERACIÓ:
Vostè té dret a un examen de recuperació en el cas que la nota estigui per sota de la qualificació d'aprovat en una o més de les següents parts del curs:
- Respostes escrites de les activitats de grup
- Presentacions d'activitats de grup
- Presentació individual
- Examen parcial
- Examen final
El seu examen de recuperació inclourà tot el contingut del curs si falles:
- Respostes escrites de les activitats de grup
- Presentacions d'activitats de grup
- L'examen final
El seu examen de recuperació només inclourà les peces que va fallar:
- Presentació individual: l'estudiant haurà de presentar de nou la presentació i l'informe corresponent.
- Examen parcial.

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

.El llibre necessari és:
Management Information Systems: Managing the Digital Firm . Laudon and Laudon (2012). Pearson Prentice Hall. 12th Edition.
Els estudiants tindran accés al MyMISLab a través de estudy

Material complementari

El material addicional es entregarà mitjançant estudy.