Descripció
Aquesta matèria forma part del mòdul d'activitat investigadora del Màster Universitari en Recerca en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i la seva Gestió. L'objectiu del mòdul és que l'alumne assoleixi els coneixements bàsics per a poder desenvolupar tasques de recerca i demostri el seu aprenentatge mitjançant l'elaboració d'un treball de màster. En aquest curs de Formulació del treball de recerca es desenvolupen aquelles competències d'aprenentatge que tenen a veure en poder establir l´enfoc metodològic i de resolució en que es desenvoluparà el treball final del màster. El curs finalitza amb l´elaboració i presentació d´una proposta de treball final de màster. Aquest curs és continuació dels cursos de Metodologia de l´activitat investigadora i de Revisió de l´estat de la qüestió i és previ i prerequisit del curs de Treball final de màster.
Tipus assignatura
Optativa que no es cursa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

Els objectius d'aprenentatge que l'alumne ha d'assolir en aquest curs són:

- Identificar les opcions metodològiques que poden permetre elaborar un treball de recerca d'un màster.

- Formular una estratègia per a dur a terme l´elaboració d'un treball de recerca

- Proposar una planificació d´elaboració d'un treball final del màster

- Escriure un document que, seguint els estàndards del món científic, inclogui tots els elements necessaris per a la proposta completa del treball final de màster, amb l'estat de l'art o de la qüestió del tema de recerca, les opcions metodològiques que s´hi poden aplicar, l'estratègia de resolució que es desenvoluparà i la planificació prèvia de resolució del treball final de màster.

- Presentar, a un públic coneixedor del tema, els resultats de la proposta del treball final de màster.

- Discussió crítica de propostes de treball final de màster.

Continguts

I. Identificació i anàlisi d´opcions metodològiques
I.1 Cerca i proposta d´opcions metodològiques
I.2 Identificació de les competències metodològiques pròpies i del grup de recerca
I.3 Prova i comparativa d´opcions metodològiques
I.4 Decisió sobre l´opció o opcions metodològiques

II. Descripció del mètode o metodologia
II.1 Referències rellevants del mètode o metodologia
II.2 Estratègia metodològica
II.2.1 Mètode de recerca
II.2.2 Mesures i evidències
II.2.3 Resultats esperats
II.3 Avantatges i inconvenients del mètode o metodologia
II.4 Formulació metodològica detallada

III. Planificació de desenvolupament del treball final del màster

IV. Redacció i Presentació de la proposta de treball final de màster
IV.1 Escriptura de la proposta de treball final de màster
IV.2 Presentació de la proposta de treball final de màster

Metodologia

Aquest curs es desenvolupa amb una metodologia d'aprenentatge centrada en l'estudiant. L'estudiant ha d'agafar control del seu aprenentatge i ha d'arribar a aconseguir els objectius del curs.

Les referències conceptuals es donaran en el curs de Metodologia de l'Activitat Investigadora.

El tutor de l'estudiant, els professors de metodologia, els professors del màster, els doctors i investigadors dels grups de recerca i la direció del màster seran referents que poden ajudar l'estudiant en el seu camí d'aprenentatge.

L'activitat de recerca és una activitat que es desenvolupa en comunitat, en aquest sentit, l'estudiant haurà de formar part activa tant del seu grup de recerca com del grup de treball dels estudiants del master.

Avaluació

Els conceptes d'avaluació seran

A. Identificació, anàlisi i descripció de les opcions metodològiques
B. Participació en les activitats del grup de recerca
C. Participació en les activitats pròpies del màster
D. Presentació de la proposta del treball final de màster
E. Document de la proposta del treball final de màster
F. Discussió de propostes de treball final de màster

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari