Descripció
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius
Continguts
Metodologia
Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari