Descripció
En aquesta assignatura l'alumne aprendrà les eines i coneixements necessaris del màrqueting i financers per a poder crear empreses creatives i per a poder gestionar econòmicament projectes digitals.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

RA88 L'alumne és capaç d'aplicar eines de màrqueting per a la conceptualització de continguts digitals.
RA89 L'alumne coneix els principis financers que regeixen els projectes i empreses de comunicació i creatives.
RA93 L'alumne coneix les fonts de finançament per a dur a terme una creació artística.

Continguts
Metodologia

L'assignatura es desenvoluparà a través de metodologies docents actives i participatives que ajudin a l'alumne a assolir els coneixements, competències i objectius d'aprenentage de l'assignatura. Es potenciarà tant el treball cooperatiu com el treball autònom; potenciant la interrelació entre alumne i professor; així com la interdisciplinarietat (transversalitat) que donarà l'oportunitat d'ampliar conceptes entre diverses matèries.

Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari