Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Dret d'empresa II

Descripció
L'objectiu d'aquest curs és oferir als estudiants una perspectiva dels principals elements de la contractació i dels negocis internacionals des d'un punt de vista jurídic. El curs posarà l'accent en les qüestions pràctiques més que en lesteòriques. Tenint en compte la formació dels estudiants, les classes tenen com a objectiu proporcionar als futurs professionals dedicats a les transaccions comercials internacionals els elements bàsics de la contractació internacional, així com una visió general dels secrets del Dret dels negocis i del Dret de societats, donant exemples pràctics de diferents contractes internacionals. Constituir legalment la seva empresa és una decisió fonamental que ha de prendre'stenint en compte les conseqüències de gran abast i a llarg termini. Disposar de la informació necessària per a prendre una decisió informada és un clar avantatge. Conèixer els conceptes bàsics dels contractes, com formar un contracte i ser capaç d'identificar els drets i les responsabilitats en virtut d'un contracte li farà començar la vida professional un pas per davant dels altres perquè serà capaç de protegir els seus drets i tenir el control del que està fent. El curs també proporcionarà als estudiants una visió general dels diferents escenaris que poden trobar en la contractació internacional.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Al final d'aquest curs, s 'espera que els estudiants obtinguin les següents competències:
a) Coneixement de la terminologia i dels conceptes legals bàsics del Dret Contractual.
b) Capacitat de comunicar de manera efectiva el coneixement adquirit i el resultat dels projectes de recerca, tant en forma escrita com oral.
c) Capacitat per a fer treballs grupals incorporats en l'estructura de les presentacions en classe.
d) Capacitat per a prendre decisions empresarials tenint en compte les seves implicacions legals.
e) Habilitat per a resumir els conceptes jurídics bàsics i aplicar-los a les qüestions mercantils.
f) Aprendre els requisits bàsics dels diferents tipus de contractes i identificar els drets i obligacions de les parts.
g) Ser capaç de discutir i argumentar sobre els possibles resultats d'una situació contractual.
h) Capacitat per a reconèixer les alternatives de finançament d'una empresa i tenir una visió bàsica dels plecs de condicions.

Continguts

Sobre la base dels continguts d'aprenentatge adquirits en l'assignatura Dret Mercantil I, l'objectiu d'aquest curs és oferir a l'alumne una perspectiva dels principals elements de la contractació i dels negocis internacionals des d'un punt de vista jurídic, amb especial enfocament en les activitats comercials tecnològiques i digitals, i molt en particular, sobre els diferents tipus de contractes de col·laboració i el procés d'adquisició d'empreses o branques d'activitat. Així mateix, el contingut d'aquest curs aborda les àrees més rellevants de l'activitat comercial i les seves implicacions legals més notables des del punt de vista contractual i internacional: des de les modificacions estructurar-los de les empreses, fins al contracte de compravenda internacional, o els contractes de Joint Venture, fent especial èmfasi en els mecanismes legals d'expansió i creixement de les empreses.

Metodologia

El curs de Dret dels Negocis II es basa en el Nou Context d'Aprenentatge (d'ara endavant NCA) i recull diverses de les metodologies que el propi NCA disposa. Entre elles destaquen les següents:
-Les classes magistrals (MD0): En les quals el professor explica continguts, conceptes o resol problemes.
-L'aprenentatge basat en projectes (MD6): En la qual els alumnes resolen un projecte en grup i van descobrint els conceptes a mesura que aquests són necessaris per al desenvolupament d'aquest.
-L'anomenat "flipped classroom" (MD7): En el qual el professor anticipa a l'alumne la documentació o material que ha de treballar abans de la sessió presencial i en la sessió presencial es desenvolupen activitats basades en els continguts treballats prèviament.
-L'ensenyament entre parells (MD9): En el qual el professor genera una sèrie de preguntes que l'alumne respon individualment i posteriorment es discuteixen les diferents respostes en grup perquè al final l'alumne torni a tenir unes respostes a les preguntes amb més seguretat i confiança.
-L'aprenentatge basat en reptes (MD11): En el qual s'estableix un enfocament pedagògic que involucra activament a l'alumne i que està basat en una problemàtica real pròxima a l'entorn de l'estudiant que exigeix una solució determinada i està dins de l'aprenentatge vivencial.
A més de les anteriors metodologies, s'emprarà el mètode del cas, és a dir, una metodologia d'ensenyament en la qual els alumnes construeixen el seu aprenentatge a partir de l'anàlisi i la discussió d'experiències i situacions de la vida real. Aquesta metodologia té per finalitat donar als estudiants l'oportunitat de relacionar els coneixements teòrics del curs amb ambients d'aplicació pràctica. Per a això, se'ls involucra en un procés d'anàlisi de situacions problemàtiques, a les quals es denomina casos. Davant la situació plantejada, l'estudiant, ja bé sigui individualment o en grup, haurà de formular una proposta de solució fonamentada en principis teòrics de la disciplina o en principis pràctics derivats del context descrit en el cas.

Avaluació

Participació a clase - 20%
Assaig individual - 15%
Assaig en grup - 20%
Examen de meitat de curs - 20%
Examen final - 25%
Examen de recuperació - 100%

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

ADAMS, ALIX: Law for Business Students, Pearson Education Limited. Twelfth edition (2016).

Material complementari

LUCY JONES, Introduction to Business Law. Oxford University Press. Fifth edition (2019).
ROBERT W. EMERSON, Business Law. Barron's Educational Series, Business Review Books. Sixth edition (2015).
SUSAN SINGLETON, Joint Ventures and Shareholder´s Agreements. Bloomsbury Professional. Sixth Edition (2021).
PATRICK A. GAUGHAN, Mergers, Acquisitions, and Corporate. Wiley Corporate F&A. Seventh edition (2018).
JAMES M. KLOTZ, International Sales Agreements: An Annotated Drafting and Negotiation Guide. Wolters Kluwer. Third Edition (2018).
EWAN MACLNTYRE, Business Law. Pearson Education Ltd. Eighth edition (2016).
ERIC BASKIND, OSBORNE GREG & ROACH LEE, Commercial Law, Oxford University Press (2016).
H.R. CHEESEMAN & PRENTICE HALL, Business Law: Legal Environment, online commerce, business ethics and international issues. Eighth edition (2013).
RYDER NICHOLAS, MARGARET GRIFFITHS & LACHME SINGH, Commercial Law: Principles and Policy, Cambridge University Press (2012).
ASHCROFT & PATTERSON, Law for Business, Cengage Advantatge Books. Nineteenth edition (2017)
SÁNCHEZ CALERO, FERNANDO, Principios de Derecho Mercantil. Thomson Reuters Aranzadi. Twenty-fourth edition (2019)
LANDY, GENE K., The IT/Digital Legal Companion: a comprehensive business guide to software, IT, Internet, Media and IP Law, Syngress Ed. (2008)
DAMIAN CHALMERS , GARETH DAVIES & GIORGIO MONTI, European Union Law, Cambridge University Press. Fourth edition (2015).
ALONSO IBÁÑEZ, MARÍA DEL ROSARIO, Derecho de los consumidores y usuarios, Tirant lo Blanch. Third edition (2016).
URÍA, RODRIGO - MENÉNDEZ, AURELIO: Lecciones de Derecho Mercantil. Civitas Ediciones, S.L. Ninth edition (2009).