Doble Grau en Enginyeria Telecomunicació i Organització de les TIC de La Salle Campus Barcelona

Doble Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria en Organització de les TIC

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Amb els dobles graus podràs finalitzar els estudis universitaris en 5 anys acadèmics amb dues titulacions oficials de grau.

Comunicacions digitals

Descripció
L'assignatura descriu fases concretes dels emissors i dels receptors de comunicacions digitals. Es tracta temes de codificació, de modulacions de banda ampla i de modulacions de banda estreta, de codificació de Font i de sincronització.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Per l´explicació de la teoria continguda a les pràctiques, es parteix dels coneixements adquirits en els cursos anteriors de l´especialitat de sistemes de telecomunicació, però concretament, l´alumne ha de tenir uns coneixements bàsics en:
- Modulacions analògiques,
- En sistemes de transmissió i recepció i en els aspectes que conformen el receptor superheterodí.
_________________________________________________________________________________________________
(ST003 - Comunicacions digitals pla nou - assignatura de classe magistral)
Calen els coneixements que s'imparteixen sobretot a l'assignatura de Senyals i Sistemes de transmissió, especialment la part de modulacions i de limitacions de la transmissió.

Objectius

Objectiu 1. Coneixements bàsics de l'assignatura.
Objectiu 2. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica.
Obtectiu 3. Comunicació escrita en la pròpia llengua.
Objectiu 4. Habilitat per treballar de forma autònoma i en grup.

Continguts

Tema 1 - Modulacions de banda estreta i de banda ampla
Tema 2 - Codificació de font
Tema 3 – Codificació de canal
Tema 4 – Sincronització

Metodologia

A. Classes magistrals
B. Treballs en grup de resolució de casos
C. Prova d'avaluació contínua a mig semestre (punt de control) - Allibera 50% del temari.

Avaluació

- L’assignatura té la durada d’un semestre i consta de dues parts ben diferenciades: la part de coneixements i la pràctica de l’assignatura. L’avaluació dels coneixements i de la pràctica serà independent. Per tal d’aprovar l’assignatura caldrà aprovar independentment els coneixements i la pràctica. La nota final de l’assignatura és representada en la següent fórmula:

Nota_Final = 60% · Coneixements + 40% · Pràctica

- La nota de coneixements s’avaluarà a partir de les següents notes relacionades: la nota d’exàmens (Nota_Ex) i la nota de seguiment continuat o avaluació continuada (Nota_Ac), segons el càlcul següent:

Coneixements = 70% · Nota_Ex + 30% · Nota_Ac

- Aquest càlcul només s’aplicarà si la nota de Coneixements supera la nota de l’examen (Nota_Ex).
- Per altra banda, la nota d’exàmens (Nota_Ex) es calcularà ponderant amb les notes de l’examen de mig semestre (Ex_Midterm) i la nota de l’examen final de semestre(Ex_Final), segons el següent càlcul:

Nota_Ex = 50% · Ex_Final + 50% · Ex_Midterm

- Si la nota obtinguda a l’Examen de Midterm és superior o igual a 5 (temes 1 i 2), la matèria corresponent a aquest examen quedarà alliberada a l’alumne de cara a l’examen final del semestre (no per la convocatòria extraordinària).
- A més de l’examen final a la convocatòria ordinària, hi haurà la possibilitat de fer un examen final de recuperació per a aquells alumnes que no l’hagin aprovat amb anterioritat (convocatòria extraordinària).
- Pel que fa a l’avaluació de la pràctica en un apartat posterior es detalla aquesta juntament amb tota la normativa de pràctiques.

Criteris avaluació

Objectiu 1. Coneixements bàsics de l'assignatura: s'avalua a través de l'AC i els exàmens, tant a classe com al final de semestre.
Objectiu 2. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica: s'avalua en el desenvolupament dels casos.
Obtectiu 3. Comunicació escrita en la pròpia llengua: s'avalua també en el desenvolupament dels casos.
Objectiu 4. Habilitat per treballar de forma autònoma i en grup: s'avalua en el desenvolupament dels casos.

Bibliografia bàsica

J. G. Proakis, Digital Communications. Mcgraw-Hill, 1989. ISBN 0-07-100269-3.
B. Sklar, Digital Communications: Fundamentals And Applications. Prentice-Hall, 2000. ISBN 0-13-084788-7.

Material complementari