Descripció
S'aprofundirà en el camp de l'automatització de sistemes. Per a l'avaluació de l'assignatura s'assignarà a cada grup de 2 persones un projecte a realitzar, el lliurament del qual serà la primera quinzena del mes de maig. Aquest projecte inclourà algun dels temes vistos al llarg del curs.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Continguts

1.- Introducció al control industrial
2.- Descripció del hardware dels PLCs i les comunicacions industrials
3.- Instrumentació industrial
3.1- Terminologia.
3.2- Transmissors de pressió.
3.3- Transmissors de temperatura.
3.4- Transmissors de cabal.
3.5- Transmissors de nivell.
3.6- Mesuradors de pH.
3.7- Analitzadors de gasos.
3.8- Reguladors compactes.
3.9- Vàlvules de regulació i posicionadors electropneumàtics.
4.- Descripció del software SIMATIC
4.1- Família de PLCs SIMATIC S7.
4.2- Software Step 7, instal-lació.
4.3- Edició de programa.
4.4- Formats de representació KOP, AWL, FUP.
4.5- Operacions lògiques.
4.6- Temporitzadors, comptadors.
4.7- Tractament de senyals analògics.
4.8- Diagnosi.
4.9- Simbòlics.
4.10- Informació del sistema.
4.11- Configuració del HW.
4.12- Bases de dades.
4.13- Direccionament indirecte, punters.
4.14- Mòduls d'organització.
4.15- Tractament d'alarmes.
5.- Xarxes de comunicació industrials
5.1- Profibus.
5.2- MPI.
5.3- RS-232
5.4- Industrial Ethernet.
5.5- Fieldbus.
6.- Visualització industrial
6.1- Panells d'Operador, OP.
6.2- Software SCADA.
7.- DCS. Sistemes de control Distribuït
7.1- Definició d'una arquitectura DCS.
7.2- Mètodes de programació per a DCS.
7.3- PCS7 de Siemens.
7.4- Plantweb de Rosemount.
7.5- Aplicacions JAVA per a control industrial.
8.- Cèl-lula flexible
9.- Visites programades a instal-lacions industrials