Descripció
Art i Bellesa en la història. Bellesa, art i creences: deconstruccions i noves síntesis Des de la dècada dels 80, estem assistint a una nova emergència de la lletjor, del deconstructivisme, de l’eclecticisme i del kitsch en arquitectura, pintura, escultura, fotografia, cinema, publicitat, disseny, body art... que ja forma part de les nostres vides i que es pot contraposar a l’ideal clàssic de bellesa i les seves manifestacions. Davant d’aquests fenòmens, l’assignatura aporta una visió diacrònica de l’art en la història i contempla l’art contemporani com a recerca cap a noves formes que vol donar resposta a les necessitats vitals.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

Analitzar aquestes manifestacions artístiques (arquitectura, fotografia, publicitat, body art, kitsch, wabi sabi...) en context sòcio-cultural i espiritual, comparar-les amb obres d’art d’altre temps i atansar-se al meta text.

Continguts

Tema 1: El llenguatge de les pedres. Art i poesia.
Tema 2: La proporció àuria i la natura. Antoni Gaudí.
Tema 3: La perspectiva a orient i a occident. El rol de l’artista.
Tema 4: Arquitectura i filosofia. L’obra d’art com a tractat.
Tema 5: Art i silenci. Del desert al neomonaquisme.
Tema 6: De la mística al surrealisme. Miniatures.
Tema 7: Revivals, kitsch i deconstructivisme. Derrida.
Tema 8: Art i publicitat. Del sublim al subliminal.
Tema 9: Les rutes artístiques i el pelegrinatge interior.

Metodologia

Metodología Presencial

La metodologia docent que es farà servir en la impartició de l’assignatura es concreta en:

Treball a l’aula:

1. Classes magistrals. Les classes magistrals fan referència a l’exposició per part del professorat dels continguts teòrics de l’assignatura, l’orientació de l’alumnat sobre lectures bàsiques i avançades així com fonts d’informació complementària i l’establiment de pautes i claus per a la realització de les tasques teòriques i pràctiques.
2. Avaluació Contínua. L’avaluació és una part integrada en el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquesta assignatura es realitzarà una avaluació contínua que combinarà el lliurament i la presentació de tasques. Alhora, el professorat donarà raó dels progressos de l’alumnat.

Treball o activitats fora de l’aula:

3. Treball autònom de l’alumnat. El treball autònom de l’alumnat consisteix, d’una banda, en la lectura de textos seleccionats i en l’elaboració de esquemes, guions, mapes conceptuals, etc. a partir dels mateixos; i, d’altra banda, en la preparació dels treballs individuals, especialment assajos i presentacions orals,.
4. Tutories. Tot l’alumnat tindrà la possibilitat de sol·licitar tutories individuals o grupals, prèvia cita, amb el professorat. Aquestes tutories podran estar dirigides a resoldre dubtes tant de contingut com d’elaboració de les tasques.

Avaluació

Assistència i participació a classe. Capacitat de formular qüestions. Resposta a les preguntes. 50 %

Treball escrit. A partir de les lectures recomanades, posar en relació dues obres de divers corrent artístic. 25%

Presentació oral a classe. Estat de la qüestió, claredat i capacitat de síntesi. 25%

Criteris avaluació

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA:

Els criteris d’avaluació són els mateixos que a la convocatòria ordinària, de manera que cal guardar totes les activitats d’avaluació considerades en el curs. Es guardaran les notes de les activitats realitzades, a l’espera de que es realitzin les activitats pendents. En aquesta avaluació s’aplicaran els mateixos criteris que a l’avaluació ordinària.

Bibliografia bàsica

BRUNETTE, P-WILLS, D [ed.] Deconstruction and the Visual Arts. Art, Media, Architecture, Cambridge University Press, 1994.
BOZAL, V, El tiempo del estupor. Siruela, 2003.
FLORENSKY, P. La perspectiva invertida. Madrid, Siruela, 2005.
HEMENWAY, P. El código secreto. La misteriosa fórmula que rige el arte, la naturalesa y la ciencia. Köln, 2008.
CIRLOT, V. La visión abierta. Del mito del grial al surrealismo. Siruela, 2010.

Material complementari

AYMAR, J, et alia, Simbologia religiosa en l’art occidental. Edimurtra, 2006.
BESANÇON, Alain, La imagen prohibida.Una historia intelectual de la iconoclasia. Madrid, Siruela, 2003.
KANDINSKY, W. De lo espiritual en el arte [1911], Ed. Paidós. Versió pdf.
PAROMA, ML-ALSINA, J, Bellesa i pensament. Crisolart galleries, 2010.