Grau en Arquitectura tècnica i edificació La Salle Campus Barcelona - URL

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

El Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació queda temporalment pausat per a nous alumnes

Arquitectura del segle XX

Descripció
1. Dades descriptives de l´assignatura: 1.1. Codi: AR016 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Semestral S3 1.4. Crèdits ECTS: 3 1.5. Professor responsable: Montserrat Villaverde 1.6. Idioma: Català - Castellà - Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs

2. Prerequisits:

Història: Introducció a l'arquitectura

Objectius

3. Competències que l´assignatura vol contribuir a desenvolupar

COMPETÈNCIES GENERALS

Competències interpersonals
IT1-Adquirir capacitat de crítica
IT2-Treball en equip
IT7-Capacitat de treballar en un context internacional

Competències sistèmiques
CS1-Aplicar coneixements a la pràctica
CS2-Habilitats d´investigació
CS3-Capacitat d´aprendre
CS7-Coneixements de cultures i costums d´altres països
CS8-Treballar de forma autònoma

Competències instrumentals
ISI-Capacitat d´anàlisi i síntesi
IS5-Comunicació
IS8-Habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar informació de fonts diverses)

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Habilitats
A6-Ideació gràfica
A8-Crítica arquitectònica
A28-Análisi tècnic de projectes

Coneixements
B4-Anàlisi de formes
B8-Bases artístiques
B9-Teoria general
B10-Història general de l´arquitectura

4. Objectius d´aprenentatge de l´assignatura

El panorama arquitectònic de la primera meitat del segle XX fou sotraguejat per la irrupció de l´arquitectura del que hem convingut en anomenar `Moviment Modern´. Caldrà estudiar les seves arrels, les seves idees-força, els seus protagonistes, els seus projectes i, també, les seves limitacions d´actuació en un període històric convuls entre dues guerres mundials.

Continguts

5. Blocs temàtics en que s´organitzen els continguts de l´assignatura

01: Otto Wagner
02: Escola de Chicago
03: Adolf Loos
04: Frank Lloyd Wright fins a 1910
05: Hendrik Petrus Berlage / Deustche Werkbund
06: L´arquitectura del formigó armat a França: Tony Garnier, Auguste Perret, Ch.E. Jeanneret...
07: Primeres avantguardes: futurisme, constructivisme, neoplasticisme...
08: Le Corbusier purista
09: Arbeitsrat für Kunst / L´escola Bauhaus de Walter Gropius / Erich Mendelsohn
10: Neue Sachlichkeit: Gropius, Hannes Meyer, Mart Stam...
11: Ludwig Mies van der Rohe
12: Le Corbusier i els Grands travaux / GATCPAC
13: EUA dels Roaring Twenties a la Great Depression: Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Rudolf Schindler...
14: Les arquitectures dels altres moderns: Erik Gunnar Asplund, Alvar Aalto, Giuseppe Terragni, Hans Scharoun...
15: L´hegemonia dels EUA: Wright, Mies, Gropius...
16: Postguerra europea: Le Corbusier, Mies, Hans Scharoun...

Metodologia

6. Enfocament metodològic d´ensenyament/aprenentatge per assolir els objectius:

Dedicació a l´assignatura 3 Crèdits ECTS a 26 crèdits/hora=78 hores
Dedicació semestral 19 setmanes (17 lectives + 2 exàmens)
Dedicació setmanal 4 hores / setmana lectiva
Concepte Total hores
37 hores lectives
Teoria…………………………………….………………………. 24
Pràctiques…………………………………………………………. 13
31 hores treball de l´alumne (individual i en grup)
Tutelat …………………………………………………………. 9
No tutelat ………………………………………………………. 22
TOTAL HORES DEDICACIÓ AL MARGEN DE EXÀMENS 68
Hores preparació examen……………………………………….. 8
Hores d´examen…………………………………………………. 2
TOTAL DEDICACIÓ SEMESTRAL 78
Activitats formatives:
- Anàlisis conjunto de conceptes en seminaris. 35%
- Anàlisis conjunto (professor i alumne) en casos d´estudi. 20%
- Comprensió, posta en comú, debat i comentaris dels treballs dels alumns.10%
- Treballs a desenvolupar presencialment o en un espai virtual, compartint a la xarxa la resolució de las propostes.35%

Avaluació

7. Avaluació del nivell d´assoliment dels objectius

L´assignatura s´avalua mitjançant tres activitats, tot comptant amb el suport del material dipositat a l´eStudy i de la bibliografia complementària:
- A cadascuna de les classes es desenvolupa un tema, tal i com detalla el programa de sessions. La classe acaba amb un breu exercici escrit sobre la matèria d´aquell mateix dia, per contribuir a consolidar-la i controlar-ne el seguiment.
- Cada alumne ha de recollir a una llibreta una sèrie de dibuixos i esquemes dels edificis que s´estudien a classe. Com a mínim s´hauran de recollir els edificis que s´indicarà a la programació detallada.
- Al final del semestre es realitza un examen de la matèria estudiada a totes les sessions.

Activitats d´avaluació del curs:
30% breus exercicis escrits;
20% llibreta de dibuixos;
50% examen de semestre

Els alumnes suspesos a la convocatòria ordinària tenen una altra oportunitat d´aprovar l´assignatura a l´examen de la convocatòria extraordinària. Aquesta recuperació és un examen global de tota l´assignatura (sense tenir en compte la nota de cap activitat d´avaluació anterior).

Els criteris d´avaluació de resultats s´han basat en 3 objectius:

Objectiu 1:
- L´estudiant ha de demostrar habilitat per conèixer els fets, textos i obres més rellevants de l´arquitectura de la primera meitat del segle XX. (a)
Objectiu 2:
- L´estudiant ha de demostrar poder comunicar-se eficaçment tant de forma oral com escrita. (b)
Objectiu 3:
L´estudiant ha d´entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb l´exercici de la seva professió així com la necessitat de mantenir una formació permanent. (c)

Sistemes d´avaluació de competències adquirides SISTEMES % COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Exàmens 20 IS, IT, CS, GRUP A GRUP B
Treballs fets a casa 20 IS, IT, CS, GRUP A GRUP B
Informes/treballs fets en grup 20 IS, IT, CS, GRUP A GRUP B
Projectes 20 IS, IT, CS, GRUP A GRUP B
Participació a classe 20 IS, IT, CS, GRUP A GRUP B
D´acord amb l´Article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, els resultats obtinguts per l´alumne a cada una de les matèries del Pla d´Estudis, es qualificaran en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d´un decimal, a la que es podrà afegir la seva corresponent qualificació quantitativa:
0-4.9: suspès (SS) | 5.0-6.9: aprovat (AP) | 7.0-8.9: notable (NT) | 9.0-10: Excel·lent (SB)

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

8. Fonts d´informació bàsica. Bibliografia:

- Argan, Giulio Carlo. El Arte moderno: del iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid: Akal, 1991.
- Colquhoun, Alan. La arquitectura moderna: una historia desapasionada. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- Conrads, Ulrich (ed.). Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX. Barcelona: Lumen, 1973.
- Curtis, William J.R. La Arquitectura moderna desde 1900. London: Phaidon Press, 2007.

Material complementari

- Argan, Giulio Carlo. El Arte moderno: del iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid: Akal, 1991.
- Colquhoun, Alan. La arquitectura moderna: una historia desapasionada. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- Conrads, Ulrich (ed.). Programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX. Barcelona: Lumen, 1973.
- Curtis, William J.R. La Arquitectura moderna desde 1900. London: Phaidon Press, 2007.