Descripció
En l'assignatura d'Administració de Sistemes Operatius es donen els coneixements bàsics necessaris per administrar qualsevol sistema servidor, tant pel que fa al sistema operatiu com pel que fa als serveis oferts, aprofundint especialment en l'administració de sistemes amb sistemes operatius de la família UNIX.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 - Coneixements bàsics dels sistemes operatius.
RA.02 - Coneixement dels diferents components o subsistemes d’un sistema operatiu i les tècniques o estratègies que s’apliquen a cadascun d’ells.
RA.03 - Instal·lació, manteniment i administració d’un sistema operatiu.
RA.04 - Instal·lació, manteniment i administració de sistemes i serveis en xarxa.

Continguts

1. Introducció & instal·lació del sistema operatiu Linux.
2. Comandes i conceptes bàsics & scripts shell I.
3. Instal·lació i administració de software & scripts shell II.
4. Eines administratives.
5. Procés de boot i runlevels.
6. Gestió d'usuaris i grups.
7. Configuració de xarxa.
8. Administració de serveis de xarxa.
9. Scripts shell III
10. Recompilació del kernel i LDAP.

Metodologia

Aquesta assignatura és eminentment pràctica, per tant l'assignatura s'imparteix íntegrament al laboratori. La dinàmica de les classes està dividida en tres parts:
• Conceptes. L'alumne, amb l'ajuda de les explicacions del professor, ha d'acabar d'assimilar els continguts teòrics publicats a l'estudy i que ha estudiat prèviament.
• Micropràctiques. L'alumne, individualment, ha de resoldre les micropràctiques que se li exigeixin i que l'ajudaran a aprofundir els conceptes teòrics.
• Examen. L'alumne haurà de ser capaç de respondre a un seguit de preguntes referents a la temàtica treballada. Es considera que una sessió, en promig, té una durada de 4.5 hores lectives (al laboratori). La nota final de cada tema es computarà com la mitjana geomètrica de cada part de la sessió.
Periòdicament, es proposaran exercicis de nivell alt per tal de donar l'oportunitat als alumnes a incrementar la seva nota d'avaluació continuada.
Paral·lelament, l'alumne haurà de desenvolupar una pràctica en la que es veuran reflectits tots els coneixements adquirits al llarg del curs.

Avaluació

L'assignatura té dues parts ben diferenciades, la part d'avaluació contínua del laboratori i la part pràctica, ambdues s'avaluaran independentment. Això significa que per aprovar l'assignatura caldrà aprovar per una banda els coneixements i per l'altra la pràctica, on el càlcul de la nota final està expressat en la següent fórmula:

Nota assignatura=60%·{1/10 ∑_(i=1)^10〖Avaluació contínua(i)〗}+40% Pràcitca

La nota d'avaluació contínua es calcularà ponderant dues notes: la nota de l'examen (nEx) i la nota de les micropràctiques (uP) segons la següent fórmula:

Avaluació contínua= √(nEx· uP)

D'altra banda, la nota de l'assignatura es calcularà sempre i quan totes les notes d'avaluació continua siguin superiors a 6.

Les micropràctiques hauran de satisfer estrictament els requeriments de l'enunciat, en cas de no ser així, es rebutjarà el lliurament i caldrà tornar-les a lliurar:
Tota micropràctica lliurada en primera instància, abans del deadline establert a l'enunciat optarà, a una nota màxima de 10.
Tota micropràctica lliurada en primera instància, fins a 3 setmanes després del deadline establert a l'enunciat, optarà a una nota màxima de 7.
Tota micropràctica lliurada en segona instància (aixó si, la micropràctica ha estat rebutjada), lliurada una semana desprès de la notificació de la nota, optarà a una nota màxima de 7.
Tota micropràctica lliurada fora dels terminis anteriorments esmentats optarà a una nota màxima de 5.

En cas de que es detecti una còpia en les micropràctiques, tots els alumnes implicats en la còpia:
Perdran l'oportunitat de presentar-se a l'examen del tema.
Hauran de repetir una micropràctica diferent relacionada amb el mateix tema.
La nota d'avaluació continuada corresponent a aquell tema es veurà ponderada per un factor de 0,5.

A la convocatòria ordinària de febrer es podran recuperar tots aquells exàmens parcials corresponents a les notes d'avaluació contínua inferiors a 6.

Tant en la convocatòria ordinària (febrer) com en l'extraordinària (juliol/setembre), l'alumne té la possibilitat de renunciar a totes les notes d'avaluació contínua. A canvi, haurà de realitzar un únic examen global que comprendrà tots els temes de l'assignatura i caldrà aprovar amb una nota igual o superior a 5. La nota obtinguda en cas de triar aquest itinerari serà la nota d'avaluació contínua de l'assignatura.

Tant en la convocatòria ordinària (febrer) com en l'extraordinària (juliol/setembre), si l'alumne opta per presentar-se als parcial que ha de recuperar, haurà de tenir les micropràctiques entregades i aprovades dels temes que es presenta abans de la data marcada pel professor (1 setmana abans de l'inici dels exàmens).

La nota dels exàmens parcials es guarden per a la convocatòria ordinària de juny i per a la extraordinària de juliol o setembre.

Els exàmens d'avaluació continua durant el curs no es repetiran en cap cas. En cas de no poder assistir-hi, l'alumne haurà de presentar-se al exàmen parcial a la convocatòria de febrer o per la extraordinària de juliol o setembre.

Sistema de Bonificació

La intenció és bonificar l'interès i dedicació de l'alumnat a l'assignatura i la seva progressió en l'adquisició d'hàbits i coneixements en relació a la mateixa.
Per a què el sistema de bonificació sigui percebut amb la importància que té, ha de tenir un pes important en la qualificació final de l'alumne. Tanmateix, aquest pes important pressuposa que la recopilació d'informació per avaluar de forma continuada l'alumnat s'ha dut a terme en quantitat i qualitat suficients.

El sistema de bonificació permetrà a l'alumne obtenir fins a 2 punts. Aquests punts serviran per apujar la nota d'avaluació contínua d'aquells temes que l'alumne desitgi; sense cap restricció.

La nota de bonificació es determinarà tenint en compte els conceptes següents:
Lliurament d'exercicis opcionals proposats per fer al laboratori.
Actitud i participació a classe i/o al laboratori.
Participació als fòrums i activitats de l'eStudy.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Beekmans, Gerard (1999) Linux From Scratch. Retrieved from http://www.linuxfromscratch.org/

Material complementari