grau en filosofia politica y economia la salle campus barcelona

Grau en Filosofia, Política i Economia

Desenvolupa una visió oberta a la societat del futur estudiant tres disciplines connectades entre elles.

Nid: 22402
Objectius

Quan hagis finalitzat aquest grau t'hauràs format en profunditat per:

 • Comprendre i utilitzar la terminologia precisa, els recursos idonis i la documentació adequada per formular raonaments i judicis crítics ben argumentats en cadascun dels àmbits disciplinaris del grau.
 • Identificar i analitzar els factors de caràcter ètic presents en situacions conflictives rellevants de l’actualitat filosòfica, politicosocial i econòmica, contrastant les propostes teòriques més destacades mitjançant la deliberació, el diàleg.
 • Utilitzar de manera eficient les eines metodològiques pròpies de l’àmbit de les ciències socials i humanes per localitzar i interpretar críticament fonts, dades i informació, aplicant-les a les activitats i tasques proposades en els diferents àmbits d’estudi.
 • Identificar i analitzar els elements més significatius que integren i conformen les diferents realitats socials per interpretar-les i explicar-les des d’un enfocament sistèmic a través de models holístics propis de les àrees de coneixement del grau (filosofia, política i economia).
 • Seleccionar els principis teòrics adequats de les principals teories i enfocaments treballats en el grau per a argumentar des de diferents perspectives i recolzant tals arguments mitjançant la utilització de metodologies d’anàlisi, paradigmes i conceptes propis de les Ciències Socials i Humanes.
 • Interrelacionar les diferents teories que intervenen en les disciplines del grau i les propostes (polítiques, econòmiques, sociològiques) que expliquen l’ organització de les societats contemporànies.
 • Analitzar la Filosofia, Política i Economia tenint en compte les diferents disciplines del grau a través de la identificació dels problemes, la recollida i anàlisi de dades i la interpretació dels resultats.
 • Identificar, contrastar i avaluar en diferents programes polítics quins elements de les seves propostes estan orientats a la millora de la vida social, utilitzant les eines metodològiques adequades.
 • Demostrar coneixement i comprensió dels conceptes bàsics desenvolupats en l’àmbit de la filosofia, la política i l’economia, aplicant-los a tasques de reflexió crítica i argumentada sobre un concepte, tema o noció del camp filosòfic, històric, polític, econòmic o social.
 • Formular problemes de contingut polític, econòmic i social, identificant les fonts necessàries per l’elaboració d’una anàlisi diagnòstica de la situació i proposar una síntesi dels resultats obtinguts.
 • Emetre judicis que incloguin una reflexió ètica sobre temes fonamentals de caràcter filosòfic, polític, social i econòmic en un context representatiu de la societat tant internacional como local.
 • Analitzar els aspectes socioeconòmics implicats en les polítiques socials actuals tant les que afecten l’àmbit públic com el privat per a avaluar i comparar els possibles beneficis i retorns esperats.
 • Conèixer les principals institucions, processos i polítiques de diferents països, per analitzar i valorar possibles escenaris de política internacional, aplicant el mètode comparat.