Grau en Arquitectura tècnica i edificació La Salle Campus Barcelona - URL

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

El Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació queda temporalment pausat per a nous alumnes

Visites d'obra

Descripció
1.1. Codi: GE014. 1.2. Tipus d'assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Anual 1.4. Crèdits ECTS: 6 1.5. Professors responsables: Josep Olivé Saperas 1.6. Idioma: Català (majoritàriament) - Castellà - Anglès
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
3
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Equips d'obra

Objectius

2.1. OBJECTIUS CONCEPTUALS
2.2.1. Observar i valorar la correspondència i els conflictes entre el contingut teòric d'un projecte i la seva materialització a l'obra.
2.2.2. Comprendre millor, des de la observació de la realitat, els sistemes i processos constructius de l'edificació.
2.2.3. Començar a prendre consciència de les activitats i responsabilitats dels diferents agents que intervenen a l'obra. Per tant, començar a saber com actuar en una obra per a poder complir els objectius fixats.

Això s'aconseguirà a través de tres accions: observació, comprovació i decisió. Accions que estan estretament relacionades amb aquests tres importants conceptes : coneixement, tècnica i ètica.

2.2. OBJECTIUS PRÀCTICS
2.2.1. Comprendre que tots els coneixements teòrics adquirits en la seva formació (que s'expressen mitjançant documents gràfics i escrits) s'integren en un procés pluridisciplinari que les converteix en una construcció real. És a dir, aprendre que els plantejaments teòrics tenen una repercussió física i tangible en el decurs d'una obra. .
2.2.2. Familiaritzar-se amb tot el procés constructiu i entendre'l des de la globalitat. Cada decisió té una repercussió directa en la materialització de l'edifici. Conèixer en profunditat aquesta materialització de l'Arquitectura, permetrà raonar, encertar i col·legiar correctament cada intervenció amb els diversos agents que intervenen a l'obra, amb l'objectiu final de lliurar-la amb el millor resultat possible.

Continguts

3.1. CONTINGUTS

Hi haurà dos tipus de sessions durant el curs:

- Unes de caràcter teòric a l'escola, en les quals
a). en unes poques sessions a classe, es comentaran els aspectes més conceptuals de la direcció d'obres i es repassaran els conceptes apresos en altres assignatures, des del punt de vista de la direcció d'obres
b). abans de les visites d'obra, s'exposaran les característiques més rellevants i l'estat de l'obra en el moment de la visita
c). un debat de l'obra visitada entre el professor i els alumnes i els objectius a curt termini d'aquesta visita
d). correccions dels treballs dels alumnes

- Unes de caràcter eminentment pràctic:
d). visites a obres que estan en diferents fases d'execució. Seran majoria en aquesta assignatura

3.2. TEMPORALITAT

TOTAL DEDICACIÓ ANUAL 156 hores
Dedicació a l'assignatura 6 crèdits a 26 hores / crèdit = 156 hores
Dedicació anual 34 setmanes (30 lectives)
Dedicació anual 156 hores / 34 setmanes = 4.58 hores / setmana: 2 h a classe i 2,58 h d'estudi, recerca i treball individual

Metodologia

- Seleccionarem una seguit d'obres que tinguin un especial interès tant per la seva qualitat del projecte, com per a la fase d'obra en la qual es trobin.
- Es faran diversos grups per a les visites (és convenient no sobrepassar les 7 persones per grup).
- Farem les visites a l’obra (dues hores completes de classe) assignant grups d'alumnes en diferents torns a cada un d'ells.

- Per a un millor aprofitament, prèviament explicarem els diferents projectes aprofundint en els temes que es corresponguin amb les visites. Així mateix establirem col·loquis amb alguns industrials que hi participen.

- Cadascun dels alumnes disposarà d'un bloc de notes on registrarà totes les visites, realitzant una anàlisi crítica, tant teòrica com pràctica mitjançant escrits, croquis, fotografies. Això permetrà el seguiment per part dels professors per controlar el desenvolupament en el coneixement de les diferents disciplines i comprovar si el nivell és satisfactori, per poder incidir en un millor aprofitament de les seves capacitats.

- Periòdicament establirem un sistema de sessions col·lectives per poder exposar i contrastar les experiències individuals de les diferents visites. Ha de ser també un fòrum obert a les propostes de canvis en els processos constructius que s'estiguin debatent. Això enriquirà el coneixement general i ajudarà a conscienciar-que els plantejaments teòrics tenen una repercussió física i tangible en el decurs d'una obra.

Avaluació

G. Treballs pràctics: visites d'obres i realització de dossier
L'assignatura és majoritàriament pràctica i l'avaluació també ho serà

J. Participació a classe
Hi ha una part d'avaluació continua. Per tant, per poder aprovar s'exigirà l'assistència a un mínim del 50% de les classes i una actitud proactiva.

Condicions per poder aprovar el curs en qualsevol convocatòria:Assistència mínima al 50% de les classes de teoria i debats i al 80% de les visites d’obra.

Criteris avaluació

El criteri d'avaluació es correspon als tres objectius. L'alumne/a ha de reflectir en la llibreta o dossier de treball:
-què ha observat en la visita d'obra i que li sembla correcte o contradictori amb el projecte o els seus coneixements
-què/que ha comprès els processos constructius observats durant la visita
-que sap associar aquestes activitats i observacions als diferents agents que hi han pres part

Bibliografia bàsica

- Diccionari visual de la construcció. (Varis autors) Dep. Polit. Ter. i O.P. Gen. Catalunya.

- Diccionario Visual de Arquitectura (Francis D.K. Ching). Editorial Gustavo Gili.
- Visual Dictionary of Architecture (Francis D.K. Ching). Van Nostrand Reinhold Co. ITP (tm) a division of International Thompson Publishing Inc

- Manual para la dirección de obras. (Faustino Merchán). Editorial CIE.

- Construir la Arquitectura. Un manual (Andrea Deplazes). Editorial Gustavo Gili.
- Constructing Architecture. A Handbook (Andrea Deplazes). Ed. Birkhäuser

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público i normativa connexa:
- Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas RD 1098/2001.
- Ley 35/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
- Ley 32/2006 de Subcontractació en el Sector de la Construcció i el reglament que la desenvolupa RD 1109/2017.

Material complementari

“El contrato de obra” F. Martínez Mas.. CISS. PRAXIS.
“Formularios de contratos” F. Martínez Mas.. CISS. PRAXIS.
“Garantía de calidad en Construcción” Álvaro García Meseguer. Agrupación Nacional de Constructores de Obras. Servicio de Publicaciones. ANACOP. Madrid.
“Dirección integrada de Proyecto”. Rafael de Heredia. Alianza Universidad Textos.
“Oficina Técnica. Teoría y Tecnología del Proyecto” Cándido Preciado Barrera. Manuales UNEX nº 16. Universidad de Extremadura.
“Gestión de Proyectos”. Dennis Lock. Paraninnfo. Colección Éxito.
“Project Management” David Burstein; Frank Stasiowski.. Gustavo Gili S.A. Barcelona.
“ISO 9000 En Empresas de Servicios”. Andrés Senlle; Joan Vilar. Ediciones Gestión 2.000, S.A. Barcelona.
“Management: Tasks, responsabilities, practices” Peter F. Drucker.. Harper & Row, 1.974.
“Planificación de Obras” José Luis Ordoñez Badiola.. CEAC de Construcción. Barcelona.
“Organización y métodos funcionales de la Moderna empresa Constructora” Manuel Sánchez. Editores Técnicos Asociados. Barcelona.
“King. Systems Anallysis and Project Management” D.I. Cleland y W.R. Ed. Mc. Graw Hill 1.975.