Descripció
En el context del Grau en Tècniques d'Aplicacions de Software, Virtualització i Cloud té com a objectiu que l’alumne entengui l’important paper que tenen tant la virtualització com el cloud en el desenvolupament de software actual. De la mateixa manera, es vol que l’alumne sigui capaç d’entendre com crear, gestionar i treballar amb aquest tipus d’entorns en el seu dia a dia. També té la intenció de mostrar a l’alumne les eines de virtualització i cloud que més s’utilitzen en aquest moment en la indústria del desenvolupament de software. La eficiència de l’alumne en la resta d’assignatures, dependrà en part de l’assimilació dels continguts que s’esmenten a continuació.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
6.00
Objectius

Els objectius de l’assignatura són els següents:
• Definir un hipervisor
• Definir els tipus de recursos virtualitzables i virtualitzadors
• Entendre el paper que juga la virtualització en el sector de desenvolupament de software
• Definir la computació al núvol
• Entendre les diferents maneres de treballar amb serveis al cloud
• Conèixer eines que agilitzen el desenvolupament de software gràcies al cloud
• Conèixer el paper del cloud en el sector.

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 Entendre els diferents models de desplegament i explotació de serveis en entorns basats en el núvol.
RA.02 Conèixer el funcionament d’un monitor de màquina virtual (hypervisor).
RA.03 Conèixer possibles aplicacions de la computació en el núvol
RA.04 Familiaritzar-se amb diferents proveïdors de serveis de computació en el núvol.

Continguts

0.- Introducció assignatura
1.- Virtualització
2.- Paper de la virtualització en el software
3.- Cloud
4.- Paper del cloud en el software

Metodologia

D1. Classes teòriques

Exposició de conceptes teòrics per part del professor amb la finalitat que l’alumne assoleixi coneixements. El professor pot subministrar materials i l’alumne pot prendre apunts i/o completar materials de suport. L’alumne pot intervenir ja sigui per resoldre dubtes i/o per a donar resposta a les preguntes que formuli el professor.

D2. Classes de problemes i exercicis

Resolució de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos. El professor pot convidar a l’alumne a participar a classe per tal de valorar l’adquisició i/o interpretació dels conceptes exposats.

D3. Pràctiques de laboratori

Desenvolupament de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos. S’utilitza equipament específic, com per exemple un ordinador, o altre material d’un laboratori o taller.

D5. Seminari

Reflexió, especialització en continguts tractats per l’alumne amb anterioritat o bé ampliació de nous coneixements relacionats amb l’àrea d’estudi.

D6. Tutoria

Orientació, atenció i/o avaluació personalitzada amb un alumne o grup. És una pràctica docent que sol ser de caire obligatori per l’alumne que segueix un programa d’aprenentatge i/o que suposa un complement al treball no presencial.

D8. Flipped classroom

Anticipació de documentació o material a l’alumne que ha de treballar, individualment o en grup, abans de la sessió presencial. En la sessió presencial tenen lloc activitats basades en els continguts treballats prèviament.

D9. Peer instruction

Explicació i compartició de coneixements entre alumnes.

Avaluació

Per tal de poder avaluar l’assignatura s’han definit uns sistemes d’avaluació i unes ponderacions respecte el 100% de la nota final de l’assignatura, aquests són:
Exercicis, problemes i pràctiques (Nepp) - 90 %
Portafoli (Np) - 10 %

La nota final de l’assignatura es calcula segons l’expressió:
Nfinal = 0,9*Nepp + 0,1*Np

Bibliografia bàsica

Virtualization Essentials, Matthew Portnoy, 2a Edició
Cloud Computing A practical approache, Toby Velte, Anthony Velte, Robert Ensenpeter