1. MATRICULACIÓ
 2. INCOMPATIBILITATS PER A LA DEFENSA DEL TFM
 3. REGISTRE DEL TÍTOL
 4. DIRECTORS DE TFM 
 5. TERMINIS DE LLIURAMENT DE LA MEMÒRIA I PERÍODES DE LA DEFENSA PÚBLICA
 6. MEMBRES DEL TRIBUNAL
 7. NOTA MITJA DEL MÀSTER UNIVERSITARI
 8. ASPECTES FORMALS DE LA MEMÒRIA A ENTREGAR
 9. RESPONSABILITATS DE L'ALUMNE
 10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

1. MATRICULACIÓ

El Treball Final de Màster (TFM) es matricula, com totes les assignatures, dins del període de matriculació de la titulació. Cal recordar que el TFM només es pot presentar quan s'han aprovat totes les assignatures que conformen la titulació que s'està cursant.

La matrícula del TFM inclou la possible presentació del mateix en dues convocatòries: una ordinària i una altra extraordinària.

Cal remarcar que, en cadascuna de les diferents titulacions, les convocatòries -tant de presentacions de memòries, com de la defensa pública del TFM establiran el seu calendari, prèvia aprovació de la direcció Acadèmica.

Carpeta TFM en el eStudy

En la carpeta de Secretaria Acadèmica del eStudy hi ha disponible la normativa i les portades dels TFM.

 

2. INCOMPATIBILITATS PER A LA DEFENSA DEL TFM

La defensa del TFM només es pot realitzar una vegada s'han aprovat totes les assignatures de la titulació. Així doncs, per a poder matricular-se és necessari haver cursat o matricular-se al mateix temps de totes les assignatures restants que configuren el títol (tenint en compte les restriccions de matriculació que puguin existir).

 

3. REGISTRE DEL TÍTOL

 1. Sol·licitud de registre
 2. Acceptació o rebuig del registre
 3. Modificació del registrE
 4. Finalització del projecte

La inscripció del TFM és telemàtica i es pot fer accedint a https://eSecretary.salle.url.edu (hi ha login i password) / Notes / Gestió / TFC/PFC/TFG/TFM/Registre TFC/PFC/TFG/TFM.

Es podrà començar el registre una vegada formalitzada la matrícula fins al 30 de desembre si es presenta el TFM al febrer, o fins al 31 de març si es presenta el TFM al juny o al setembre. La finalització del registre haurà d'estar tramitada abans de lliurar les memòries a Secretaria Acadèmica.

L'assignació del director/tutor de TFM es farà d'acord amb els procediments establerts per la coordinació de la titulació. Abans de començar el registre s'haurà de comptar amb l'assignació del director de TFM, i haver acordat la proposta, ja que el director haurà d'acceptar-la.

Passos de registre i lliurament d'un TFM:

1. Sol·licitud de registre

A través de la qual se selecciona el director de TFM i s'inscriu el registre del TFM. En el cas que també existeixi la figura de codirector, serà només un dels dos codirectors qui es responsabilitzarà de les dades.

En el cas de voler fer un canvi de director de TFM, caldrà sol·licitar-ho al responsable acadèmic de la titulació.

2. Acceptació o rebuig del registre

El director de TFM rep un e-mail amb la sol·licitud de l'alumne. A través d'aquesta entrada, el director de TFM pot acceptar o rebutjar el registre. En tots dos casos, l'alumne rebrà un e-mail. Si ho rebutja, desapareix l'entrada de "Sol·licitud de registre del projectista" de la carpeta del director de TFM i l'alumne ha de tornar al pas 1. Si ho accepta, es converteix en una nova entrada anomenada "Projecte en curs".

3. Modificació del registre

A partir de la validació del registre, l'alumne podrà fer modificacions del projecte que podran ser validades o rebutjades pel director del TFM de la mateixa manera que en l'acceptació o el rebuig del registre.

4. Finalització del projecte

L'últim pas del transcurs del TFM, i abans de finalitzar la data límit per a presentar la memòria, l'alumne entrarà novament a la seva carpeta TFM, seleccionarà la icona "Projecte en curs", introduirà el abstract del projecte, inclourà la memòria del treball en format electrònic i activarà l'opció "Sol·licitud de finalització". El director de TFM tindrà novament l'opció d'acceptar o rebutjar la finalització. Si l'accepta, l'entrada "Projecte en curs" es convertirà en "Projecte acabat", i ja no es podrà modificar novament.

Per a qualsevol dubte o problema amb el registre pot enviar un mail a helpdesk@salle.url.edu.

 

4. DIRECTORS DE TFM

Tot professor que exerceix de director de TFM ha de pertànyer al Claustre de professors. El director de TFM garantirà la qualitat i la coherència de les especificacions del TFM, el full de ruta per a la seva execució i orientarà a l'alumne en la realització d'aquest.

 

5. TERMINIS DE LLIURAMENT I CELEBRACIÓ DE LA DEFENSA ORAL

Convocatòria Data límit de lliurament de la memòria* Període de defensa**
FEBRER 31 de gener 15 de febrer - 15 de març
JUNY 31 de maig 1 de juliol - 15 de juliol
SETEMBRE 15 de setembre 1 d'octubre - 15 d'octubre

* : Quan la data límit per al lliurament de la memòria cau en cap de setmana, la memòria es pot lliurar com a màxim el dilluns següent.

** : Estigueu atents a les dates de les defenses. En tot moment podeu dirigir-vos i/o informar-vos a través del coordinador/a de la titulació.

Recordatori: abans del lliurament de la memòria cal descarregar-se des del eStudy en la carpeta de Secretaria Acadèmica, les portades que s'inclouran en la memòria. Aquestes fulles estan normalitzades i no s'admeten altres fetes per l'alumne. En la cartellera de Secretaria Acadèmica trobareu un model per a omplir-lo correctament.

IMPORTANT: la portada del Treball Final de Màster han d'estar degudament signades tant pel director de TFM com per l'alumne abans del lliurament.

 

6. MEMBRES DEL TRIBUNAL

El Coordinador convocarà el tribunal, format per dos professors de la Facultat de Filosofia - La Salle-URL, preferiblement amb docència en el Màster, i comunicarà formalment la data i el lloc de celebració de la defensa oral. El director podrà assistir a la defensa pública, però no formarà part del tribunal, sinó que realitzarà la seva avaluació prèviament, d'acord amb els criteris establerts, i la comunicarà al coordinador de la titulació.

 

7. AVALUACIÓ, CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I NOTA MITJANA DEL MÀSTER UNIVERSITARI

En el Treball Final de Màster l'avaluació es duu a terme per un tribunal i pel professorat director/tutor. L'avaluació del TFM correspondrà al director/tutor del TFM (25%) i al Tribunal (50% sobre el treball i 25% sobre la defensa oral). La defensa del TFM serà davant un tribunal format per dos professors del claustre afí als àmbits de la Filosofia, les Humanitats i/o la Filosofia de la Tecnologia. La presentació oral per part del/de l'estudiant tindrà una durada màxima d'uns 30 minuts, durant els quals justificarà el treball. Haurà de respondre també a les preguntes que formuli el tribunal. La defensa del Treball Final de Màster és un acte públic.

Els criteris de qualificació tindran en compte els següents aspectes:

En relació amb el treball escrit, tant el Tutor com el Tribunal tindran en compte els següents criteris:

 • Avaluació global del Treball: claredat en la formulació dels objectius i dels problemes, coherència interna del treball, i rellevància i originalitat.
 • Ús de les teories: explicació de les teories que fonamental el treball, síntesi i integració de les teories i el tema, i contribució a l'avanç teòric.
 • Metodologia de la recerca: adequació de la metodologia a la temàtica, i coherència i adequació de les conclusions.
 • Aspectes formals: ordre i claredat en l'estructura, normativa (ortogràfica, sintàctica, etc.) i correcció formal, i referències bibliogràfiques actualitzades i adequades.

A més, el Tutor, valorarà:

 • Avaluació del procés: organització i seguiment del treball en fases per part de l'alumne/a, puntualitat en els lliuraments segons la programació acordada, i millora de l'autonomia per al desenvolupament investigador.

Per part seva, en relació amb la defensa oral, el Tribunal també valorarà:

 • Explicació oral: habilitat comunicativa i divulgativa, qualitat dels arguments i del debat, capacitat per a defensar les pròpies idees, capacitat de síntesi i adequació al temps assignat.

A l'efecte de càlcul de la nota mitjana de la titulació, en l'expedient de cada alumne el TFM es ponderarà proporcionalment al nombre de crèdits ECTS assignats.

 

8. ASPECTES FORMALS DE LA MEMÒRIA A LLIURAR

Es lliurarà en Secretaria acadèmica una còpia en paper de la memòria juntament amb les tapes impreses en paper i signades pel director de TFM (i co-directors en cas d'existir).

El format ha de ser DIN A4. El tipus de lletra ha de ser d'11 punts Arial, de 12 punts Times New Roman o equivalent.

La memòria hauria de contenir:

 • Un resum (de màxim 200 paraules, en català, castellà i anglès).
 • Paraules clau (català, castellà i anglès).
 • Un índex detallat dels apartats, amb numeració decimal dels capítols i dels apartats.
 • Introducció, en la qual s'exposin els objectius, abast, fonaments teòrics, opcions i metodologia emprada.
 • Conclusions (i, si escau, línies futures a seguir).
 • Al final, la bibliografia. Es consignaran les ressenyes bibliogràfiques completes que han fonamentat el treball.

L'extensió recomanable és d'entre 24000 i 36000 paraules (entre 60 i 90 pàgines aproximadament).

Normatives específiques per a cada màster universitari

S'hauran de seguir, si n'hi hagués, les directrius formals específiques establertes per la Direcció acadèmica o per la Coordinació de la titulació en relació amb el format i estil del text, les citacions i les referències bibliogràfiques.

La memòria i la defensa del TFM és un treball individual

MÀSTER UNIVERSITARI. El Reial decret 1393/2007, en referència als "Ensenyaments universitaris oficials de Màster", determina en l'Article 15. Directrius per al disseny de títols de Màster Universitari, Apartat 3: "Aquests Ensenyaments conclouran amb l'elaboració i defensa pública d'un treball final de Màster, que tindrà entre 6 i 30 crèdits ".

Això comporta que cada estudiant hagi de lliurar una memòria i realitzar una defensa pública personalitzada.

 

9. RESPONSABILITATS DE L'ALUMNE

En el suposat cas que la defensa del TFM estigui subjecta a la publicació de les notes d'alguna/s assignatura/s, l'alumne haurà d'informar el coordinador/a de la titulació.

En el cas de no poder defensar en la convocatòria prevista, per motius acadèmics o altres situacions, la memòria quedarà retinguda en Secretaria Acadèmica. En aquest cas, l'alumne haurà de sol·licitar la presentació per a la convocatòria que cregui oportuna, sempre que es trobi matriculat, informant Secretaria Acadèmica i al coordinador/a de la titulació.

Cal recordar que algunes titulacions poden tenir normes complementàries en alguns aspectes del TFM que s'hauran de respectar. Estigueu atents a les indicacions del coordinador/a de la titulació.

 

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La propietat intel·lectual de tot treball final de grau o de màster defensat a l'Escola pertany a La Salle - Universitat Ramon Llull. De manera excepcional la Direcció de la Facultat pot cedir aquests drets a l'alumne o empresa que el sol·liciti. Aquesta qüestió haurà d'haver estat acordada abans de la defensa del TFM.