Descripció
Per graduar amb una llicenciatura en Ciències Empresarials de La Salle (URL) tots els estudiants han d'assolir un grau de pas en la tesi / projecte final. La tesi / projecte final és la peça més important de l'obra escrita que els estudiants es comprometen durant els seus estudis de pregrau. La tesi / projecte és la culminació de quatre anys d'estudi i ha de demostrar els coneixements de l'alumne i les capacitats analítiques.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
4
Crèdits
16.00

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Objectius i coneixement:
- Identificar un tema d'investigació / problema viable per resoldre en l'àrea d'estudis de l'alumne;
- Establir objectius i / o preguntes a ser investigades clarament definits;
- Dissenyar i implementar una metodologia adequada;
- Demostrar capacitat d'anàlisi i produir resultats vàlids;
- Aplicar la teoria a la realitat pràctica;
- Treure conclusions i recomanacions quan siguin apropiades;
- Produir un document final ben organitzat i ben escrit i una presentació oral eficaç de la tesi / projecte

Continguts

M1 - TESI:

a. Els estudiants van a fer la tesi individual.
b. Els estudiants tindran una reunió mensual amb els seus promotors.
c. Els estudiants han de completar un projecte de tesi, el 15 de setembre de 2014, l'estudiant no se li permetrà presentar una tesi durant el curs acadèmic 2013/14.
d. Els estudiants han de fer una presentació oral dels avanços el 26 de gener i febrer 2, 2015.
e. Els estudiants han de lliurar en un primer esborrany de la tesi abans del 4 de maig de 2015. Si aquest projecte és aprovat, els estudiants han de lliurar en el document final el 29 maig 2015.
f. El límit de paraules per a la tesi és de 10.000 paraules.
g. El recompte de paraules ha d'estar indicat en la pàgina de contingut de la tesi.
h. Els estudiants seran sancionats per excedir el límit i tesis a un ritme de 10% per cada 1.000 paraules i les tesis que excedeixen 12.000 paraules no seran acceptades.
i. Format: Times New Roman cos 12 o Arial 11; 1.5 espaiament; alineació justificada; números de pàgina a totes les pàgines excepte la coberta.
j. Les còpies en paper: Una còpia per estudiant per ser lliurats a l'oficina de l'administració amb els sobres d'acord amb el termini indicat a continuació.
k. Les còpies digitals: Una còpia per alumne ha de ser lliurat en un format digital (Microsoft Word) en CD-ROM a l'oficina d'administració d'acord amb els terminis indicats a continuació.
l. Els estudiants han de complir amb els terminis estipulats a continuació.
m. Totes les tesis seran defensades oralment durant la setmana del 22 juny 2015.
n. Les tesis seran avaluades seguint les normes establertes per l'Escola Tècnica d'Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle.

M2 - PROJECTE FINAL:

Fase 1 futurs estudis 25% del seu Projecte Fi de Grau
Publicarem una sèrie de vídeos d'experts internacionals que parlen de les últimes i les tendències futures sobre els següents temes:
- Economia,
- La comercialització,
- La gestió organitzacional,
- La innovació i la tecnologia
- Canvi social

Les preguntes seran publicades en cada un dels temes. Els estudiants han d'escriure un mínim d'un 500 paraules en cada un dels temes. Es posarà un termini per a cada un dels assajos, es publicarà i lliuraments fora del límit no seran acceptades.
Cada vídeo serà seguit per una discussió a classe programada pel professor responsable de cada tema en una data fixada pel professor d'àrea.
L'assistència a totes les sessions de discussió és obligatòria.
Fase 2 Projecte d'investigació 75% del seu Projecte Fi de Grau
a. Els estudiants faran el projecte de recerca individual o en grups 2- persona.
b. Els estudiants triaran un problema / desafiament en diferents àmbits pel que fa a la gestió, i se'ls demanarà que analitzin aquest problema i arribin a una solució factible. Els estudiants han de tractar de vincular el problema que seleccionin a un dels temes.
c. El projecte d'investigació constarà de dues parts: Un vídeo de 15 minuts estil TED filmat per l'estudiant explicant el tema de la recerca realitzada i una còpia en paper i una còpia electrònica del document final que es presentarà a la secretaria acadèmica.
d. La distribució de la nota respecte a la de vídeo i el document final serà 25% i 75%, respectivament.
e. A cada estudiant se li assignarà a un promotor.
f. Els estudiants tindran només tres reunions amb els seus promotors en tot el semestre.
g. El recompte mínim de paraules per al document del projecte de recerca és 8000 paraules, si el projecte final es realitza per dos estudiants (sense incloure l'apèndix, encara que aquestes no han d'excedir 5 pàgines) i 7.000 paraules, si el projecte final es realitza per un dels estudiants.
h. Si els estudiants aparellats decideixen treballar pel seu compte més tard, s'hauran de presentar 2 projectes diferents per separat, i la separació s'ha de fer no més tard de l'1 de febrer.
i. El recompte de paraules ha de ser indicat en la pàgina de continguts del projecte de recerca.
j. Els estudiants seran sancionats per excedir el límit a una taxa del 10% per cada 500 paraules i projectes que superin 10.000 paraules no seran acceptats.
k. Les còpies en paper: Una còpia per estudiant per ser lliurada a l'oficina de l'administració amb els sobres d'acord amb el termini indicat.
l. Els estudiants han de complir amb els terminis de sota.
m. Projecte d'investigació serà avaluat seguint les normes establertes per l'Escola Tècnica d'Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle.

Metodologia

No hi ha informació disponible

Avaluació

Avaluació:

M1 - TESI:
75% report tesi final
25% presentació de la tesi final i defensa

M2 PROJECTE FINAL:
75% informe final del projecte (projecte final 75%; 25% estudis futurs assignacions)
25% presentació del projecte final i defensa

Criteris avaluació

(Si us plau sol-licitar descripció completa a la secretaria acadèmica si cal)

Bibliografia bàsica

(Cada promotor es proporcionarà / assistirà d'acord amb la tesi / projecte)

Material complementari

No hi ha informació disponible