Doble Grau en Enginyeria Telecomunicació i Organització de les TIC de La Salle Campus Barcelona

Doble Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria en Organització de les TIC

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Amb els dobles graus podràs finalitzar els estudis universitaris en 5 anys acadèmics amb dues titulacions oficials de grau.

Treball final de grau

Descripció
El Treball Final de Grau és la síntesi de tota la titulació. Consisteix en un treball d'estudi, disseny i implementació d'un projecte en l'àmbit de les TIC i la seva gestió. Aquest treball està guiat per un professor ponent que tutoritza i guia tot el desenvolupament. Sota la seva supervisió, l'alumne realitza una memòria amb els continguts teòrics i pràctics o de recerca del seu treball. Alguns seminaris complementaris poden ajudar a l'alumne a orientar el seu treball correctament. Depenent de la tipologia del treball, la dedicació es repartirà de diferent manera.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
4
Crèdits
16.00
Coneixements previs

Per a poder‐se matricular del Treball Final de Grau cal haver aprovat o matricular‐se al mateix temps de totes les assignatures que configuren el títol (tot tenint en compte les restriccions de matriculació que puguin existir).

El Treball Final de Grau requereix d´un coneixement previ general de totes les matèries del grau, essent les més importants aquelles en les que el Treball farà un estudi aprofundit.

Objectius

Els resultats de l'aprenentatge del Treball Final de Grau són els següents:

- Haver aprofundit en un tema específic de l'àrea d'estudi del grau aplicant els coneixements apresos al llarg del mateix, amb capacitat d'anàlisi i resolució de problemes de forma original o nova.

- Tenir la capacitat d'organització i planificació, l´habilitat de cerca i gestió de la informació.

- Haver comunicat el treball de forma escrita i haver-lo exposat públicament davant de persones expertes i no expertes en la matèria.

Continguts

El contingut de l´assignatura dependrà de l´àrea d´estudi triada per a fer el Treball Final de Grau.

Metodologia

Les activitats formatives que l´alumne haurà de seguir per efectuar el Treball Final de Grau es poden dividir en les següents categories:

- La mentorització per part del professor ponent que guiarà i aconsellarà a l´alumne durant les diverses etapes del treball.

- L´estudi i el treball personal que haurà de fer l´alumne a partir de la literatura existent sobre la temàtica i les eines que l´ajudin a la seva implementació.

- L´ús de cursos específics on-line o presencials que acabin de completar la formació de l´alumne i que l´ajudin en l´execució i difusió del treball.

Avaluació

En el treball final de grau, l'avaluació la porta a terme un tribunal que basarà la seva qualificació en base a la memòria lliurada, la defensa realitzada i, en si s'escau, la demostració pràctica. La defensa del Treball final de grau és un acte públic.

Criteris avaluació

Els criteris d´avaluació tenen en compte aspectes com: el domini dels coneixements, la metodologia utilitzada, la claredat de la presentació, la capacitat de síntesi i d'exposició oral, les respostes a les preguntes del tribunal, en el cas de demostració pràctica, el bon
funcionament del projecte desenvolupat, un estudi econòmic, un manual d´ usuari, en el cas d'un treball en l'àmbit de la investigació, l'estudi de l´estat actual, la novetat del tema, o l'aportació innovadora, entre d'altres.

Més concretament els criteris d´avaluació es basen en quatre pilars:

- La valoració del professor ponent: ponderarà sobre l´autonomia i capacitat resolutiva, i la planificació i compliment d´objectius.

- La valoració del tribunal del contingut del treball realitzat: avaluarà el contingut del treball, la seva novetat i resultats obtinguts.

- La memòria del treball: permetrà l´avaluació de la capacitat de comunicació escrita i de cerca d´informació.

- La presentació oral: permetrà l´avaluació de la capacitat de comunicació oral.

Bibliografia bàsica

L´específica a l´àrea de coneixement del Treball.

Material complementari

Com a material complementari s´ofereix a l´alumne un conjunt de recursos formatius on-line per al suport en la comunicació oral i escrita, juntament amb la normativa del Treball Final de Grau.