Descripció
L'assignatura posa les bases del coneixement que sobre el management ha de posseir tot professional, i per a això es realitza un itinerari per les diferents àrees funcionals de la companyia, observant com els canvis de l'entorn empresarial afecten el treball directiu.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius

- Adquirir coneixement de l'àmbit del management a les organitzacions modernes.
- Conèixer eines emprades pels directius per a la gestió empresarial.
- Desenvolupar la capacitat d'aplicar coneixements teòrics en casos pràctics.
- Desenvolupar la capacitat per a ser crítics i autocrítics.
- Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.

Continguts

Direcció de cadena de subministrament:
- Estratègia en la supply chain.
- Atenció al client & Demand Planning.
- Xarxa de Distribució.
- Producció.
- Compres i aprovisionaments.
- Negociació.
- e-Logistics.
- Tendències en la supply chain.

Direcció comercial:
- La gestió de conflictes al canal de distribució.
- Estructures de canal.
- Gestió de grans comptes i Trade Marketing.
- Funcions de el director comercial.

Gestió de costos:
- Introducció a la gestió de costos / Magnitud cost.
- Procés general per al càlcul de costos.
- Models full-costing i direct-costing.
- Noves tendències en la gestió de costos.

Metodologia

Abans de l'inici de la sessió l'alumne ha de treballar pel seu compte les tasques prèvies, en aquest cas la lectura o visualització del 'material acadèmic recomanat pel professor, així com la resolució dels casos proposats, els quals s'han de dipositar en el eStudy abans de l'inici de la classe.

Les sessions es divideixen en dos blocs:
- Bloc de teoria. El professor imparteix els conceptes i eines relacionats amb la temàtica de la sessió.
- Bloc de pràctica. Els alumnes apliquen i desenvolupen els conceptes i eines mitjançant casos, així com a través de la feina en grup de l'assignatura.

Després d'algunes sessions l'alumne ha de treballar de manera individual les tasques posteriors proposades en el pla de treball de l'assignatura que complementen els continguts de la sessió.

Avaluació

- Examen final.
- Treball en grup.
- Casos pràctics.

Criteris avaluació

Resultats d'aprenentatge:
- RA1: Coneixement de l'entorn laboral.

Competències bàsiques i generals:
- CG2: Capacitat per reconèixer i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional als aspectes propis de l'activitat de l'administració d'empreses.
- CB8: Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències transversals:
- CT2: Analitzar i respondre de forma adequada a temes i incidències que involucrin qüestions ètiques.
- CT4: Aplicar mètodes quantitatius i qualitatius a la resolució de problemes empresarials.

Competències específiques:
- CE4: Gestionar projectes complexos en entorns internacionals i innovadors.
- CE6: Utilitzar tecnologia en les activitats relacionades amb la gestió empresarial com a eina competitiva en mercats globals.
- CE7: Planificar i gestionar el cicle de vida de les tecnologies dins de l'empresa.

Bibliografia bàsica

Dirección de cadena de suministro:
• Gestión de compras en la empresa. Ander Errasti. Ed. Piramide 2013
• Stocks, procesos y dirección de operaciones. José Agustín Cruelles. Marcombo 2012
• Dirección de operaciones: aspectos estratégicos en la producción y los servicios. José A. Domínguez Machuca. McGraw-Hill 1995
• Gestión logística integral. Luis Aníbal Mora. Ed. Starbook 2011
• Olivé, V et al. “PNL & Coaching”. Ed. Rigden institut Gestalt (2014)
• ClutterBack, D. “The Talent Wave: Why Succession Planning Fails and What to Do About It”. Ed. Kogan Page (2012)
• Kozes, JM.Posner, BZ. “The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations”. Ed: Editor: Jossey-Bass (2012)
• Kimsey-House, H. Kimsey-House, K. Whitworth, L. “Co-Active Coaching: Changing Business, Transforming Lives”. Ed. Nicholas Brealey America (2012)

Dirección comercial:
• Chiesa di Negri, C (2007) Vender es mucho más: secretos de la fidelización en la venta. Empresa Activa. ISBN: 8496627144, 9788496627147
• Díez de Castro, E. (2004) Gestión de la fuerza de ventas. Deusto. ISBN: 8423422364, 9788423422364
• Wilner, J.D. (1997) 7 Secrets to Successful Sales Management: The Sales Manager's Manual. CRC Press. ISBN: 1574440888, 9781574440881

Gestión de costes:
• Contabilidad de costes. Carlos Alberto Fernández Álvarez. Patricia Miñambres Puig. Textos docentes.
• Ejercicios prácticos de contabilidad presupuestaria. Jaime Quiles. Carlos Rey. Editorial Club Universitario.
• Casos prácticos de gestión de costes. José Luis Paredes Ortega. Carmen Fullana Belda. Pirámide.
• Contabilidad y gestión de costes. Oriol Amat. Pilar Soldevilla. PROFIT Editorial.
• Contabilidad de costes. Alfredo Rocafort. Vicent Ferrer. PROFIT Editorial.

Material complementari