Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Multimèdia La Salle Campus Barcelona

Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Enginyeria Multimèdia

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Amb els dobles graus podràs finalitzar els estudis universitaris en 5 anys acadèmics, amb dues titulacions oficials de grau.

Televisió digital I

Descripció
L'assignatura de TV Digital I introdueix a l'alumne al món del vídeo i televisió. Es comença amb una introducció als conceptes de percepció visual per passar posteriorment als fonaments de la televisió, tot fent un breu repàs històric des de la senyal analògica fins al vídeo digital. Es repassen els diversos formats de vídeo i s'introdueixen els conceptes de compressió de vídeo i els corresponents estàndards. Finalment es repassen els fonaments de transmissió de televisió digital.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Electrònica bàsica, matemàtiques bàsiques

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és el que l'alumne assoleixi els coneixements bàsics de les tecnologies relacionades amb la televisió i el vídeo. Amb l'assignatura s'aconsegueix doncs una doble funció, per una banda els coneixement propis de les tecnologies audiovisuals que poden ser aplicats a diversos camps i ,de l'altra, com a cas pràctic de l'ús de la teoria explicada en altres assignatures, com la Teoria del Senyal, les Comunicacions Digitals, l'Electrònica o la Programació.
L'assignatura també persegueix altres objectius, com l'adquisició de les següents competències:
1.- Capacitat d´anàlisi i síntesi dels diferents senyals i sistemes de transmissió de la televisió.
2.- Utilitzar eines software i equipament d´anàlisi i de mesura dels diferents paràmetres dels senyals de televisió per a aconseguir els requisits de qualitat establerts i analitzar i interpretar els resultats obtinguts.
3.- Identificar, formular i saber aplicar els coneixements a la pràctica, per a la resolució de problemes proposats en un entorn de laboratori dins d´un equip de treball.
4.- Capacitat d´autoaprenentatge fruit de la gestió de la informació rebuda per diverses fonts, per a aplicar-la als problemes que es plantegen i a les pràctiques que es dissenyen.
5.- Comunicar-se eficaçment de forma escrita a l´hora de generar l´informe corresponent a cada situació analitzada.

Continguts

1. Introducció als sistemes de televisió
2. Percepció visual
2.1. Paràmetres físics de la llum
2.2. Sistema visual humà
2.3. Especificació del color. Colorimetria
3. Senyal de vídeo analògic
3.1. Principis bàsics de la Televisió
3.2. Senyal B/N
3.3 Senyal de vídeo analògic compost
4. Senyal de Vídeo digital
4.1. Senyal de vídeo digital compost
4.2. Senyal de vídeo digital en components.
4.2.1. Definició estàndard (Norma ITU-R 601.)
4.2.2. Alta definició
4.3. Interconnexio de vídeo
5. Compressió de vídeo
5.1. Necessitat de la compressió
5.2. Fonaments de la compressió de vídeo.
5.2.1. Mètodes estadístics
5.2.2. Mètodes predictius
5.2.3. Mètodes transformats.
5.3. Estàndards de compressió de vídeo
5.3.1. Els estàndards MPEG 2 i H.264
6. Introducció a la transmissió de TV
6.1. Transmissió digital (estàndards DVB)
6.1.1. Televisió digital satèl.lit
6.1.2. Televisió digital cable
6.1.3. Televisió digital terrestre

Metodologia

La metodologia emprada en aquesta assignatura separa les classes en dos tipus: les teòriques i les pràctiques.

Dins de les classes teòriques, bàsicament el que s´imparteix són classes magistrals on s´explica el contingut teòric de l´assignatura i es plantegen i resolen problemes relacionats amb el contingut teòric explicat. Es proposen, a cada bloc de teoria, problemes tipus d´examen (una part dels quals també compten amb la corresponent solució) perquè els alumnes es vagin familiaritzant amb els conceptes teòrics explicats a classe, i vagin relacionant els diferents conceptes explicats al llarg del curs.

Les classes pràctiques s´estructuren en grups més reduïts al laboratori de televisió. En total es posen a la disposició dels alumnes diferents horaris durant la setmana perquè escullin la franja horària que se´ls adapta millor. Un cop al laboratori, en grups de tres persones, disposen per a cada grup d´una taula amb tot l´equipament necessari per a poder dur a terme la major part de les pràctiques. En aquestes sessions, que són presencials, es mesuren i analitzen els diferents paràmetres dels senyals i sistemes de televisió amb el professor al costat per tal d´assessorar en allò que calgui. Abans de començar a realitzar cada pràctica, el professor de pràctiques imparteix una breu sessió magistral on remarca els coneixements teòrics més importants, vistos a classe de teoria, per a dur a terme la pràctica satisfactòriament. En aquesta sessió també s´explica el funcionament bàsic de l´equipament de mesura i anàlisi que posteriorment s´utilitzarà a la pràctica. Acompanyant aquestes explicacions, els alumnes també disposen del manual associat a l´equipament utilitzat per tal d´acabar de conèixer a fons l´operativa dels aparells emprats.
D´altra banda, en el cas que els alumnes no en tinguin prou amb les hores previstes per a realitzar la pràctica, el laboratori resta disponible en els moments en què no s´hi imparteixen classes perquè es pugui enllestir les pràctiques inacabades.

Avaluació

Per un costat s'avaluen els coneixements teòrics mitjançant exàmens parcials (punt de control) i finals que es complementen amb la nota d'avaluació contínua. L'objectiu de l'avaluació contínua és que l'alumne vagi consolidant el coneixement adquirit mitjançant problemes proposats i controls curts a classe. D'altra banda, els coneixements pràctics s'avaluen mitjançant les memòries que els alumnes efectuen en grup del treball pràctic al laboratori així com un examen final individual sobre el coneixements pràctics.

Criteris avaluació

Els resultats obtinguts són avaluats seguint els següents objectius:
L´estudiant ha de demostrar tenir els coneixements bàsics necessaris relacionats amb l´assignatura
L´estudiant ha de saber resoldre i dissenyar qualsevol problema en l´àmbit de la televisió digital que se li plantegi
L´estudiant ha de tenir la capacitat per planificar-se totes les tasques relacionades amb la pràctica per tal de poder-les anar entregant dins dels terminis marcats
L´estudiant ha d´estar habituat en el treball amb ordinador (eines ofimàtiques) i amb la programació amb el llenguatge C++ (entorns de desenvolupament de software)
L´estudiant ha de tenir la capacitat d´organització per poder treballar i fomentar el treball en equip. Així mateix, aquests treballs en equip els ha de permetre adquirir la capacitat necessària per a aplicar els coneixements adquirits a la pràctica, tot resolent qualsevol problema que se´ls pugui plantejar
L´estudiant ha de tenir la capacitat, enfront de les nombroses informacions que se li dona per fer la part pràctica, de saber sintetitzar i aplicar els coneixements adequats per a la resolució de cada problema.

Bibliografia bàsica

L. Torres, Sistemas analógicos y digitales de televisión, Politext 4, Edicions UPC, 1993
H. Benoit, Televisión Digital, Editoral Paraninfo, 1998

Material complementari

J. Watkinson, El arte del vídeo digital, Instituto oficial de radio y televisión, 1990
Francesc Tarrés, Sistemas audiovisuales (1- Telvisión analógica y digital), Edicions UPC 2000
Haskell, Barry G. Digital video: an introduction to MPEG-2 , Ed. Chapman & Hall , 1997
Richardson, Ian E.G. H.264 and MPEG-4. Video Compression.Video coding for next-generation multimedia , Ed. Wiley, 2003