Descripció
L'arribada del nou mil-lenni va portar amb si gran expectativa i l'esperança que anava a marcar el començament d'una nova era de pau i prosperitat. Les guerres del segle XX estaven darrere nostre, el comunisme s'havia desacreditat i semblava com si la incertesa econòmica era almenys sota control. Pensa una altra vegada! A partir dels atemptats de l'11 de setembre de 2001 fins la recessió mundial que va començar al desembre de 2007 i continua en l'actualitat, se'ns ha recordat de la interconnexió d'un món globalitzat. Els propers mesos anem a submergir-nos en les qüestions internacionals que ens afecten a tots, ja sigui directament o indirectament. Estigui preparat, encara pot haver sorpreses en l'horitzó que afectarà la manera en viu.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

OBJECTIUS L'objectiu d'aquest curs és analitzar els problemes mundials contemporanis rellevants des d'una perspectiva sociològica i les relacions internacionals. Els estudiants desenvoluparan una comprensió dels esdeveniments que succeeixen al seu voltant i la capacitat d'analitzar críticament els seus impactes reals i potencials. El coneixement desenvolupat de complementar el contingut d'altres cursos i convèncer als estudiants la necessitat de seguir de prop l'evolució de l'actualitat internacional i com és efectiva per als negocis i l'economia política mundial.

Els Resultats Del Aprenentatge
Al final d'aquest curs els estudiants han de ser capaços de: 1. Els estudiants seran capaços d'identificar els temes principals en l'actualitat internacional. 2. Els estudiants seran capaços de resumir el fons de les qüestions principals. 3. L'estudiant serà capaç d'identificar i discutir els diferents punts de vista en relació amb les qüestions principals. 4. L'estudiant serà capaç de descriure l´impacta que aquests grans temes tenen en els negocis i l'economia política mundial. 5. L'estudiant serà capaç de recordar casos d'estudi sobre temes relacionats amb l'actualitat internacional.

Continguts

ORDRE DEL DIA DE LES SESSIONS: A continuació pot trobar un calendari temptatiu, subjecte a canvis si és necessari. Jo crec que l'activitat i la reflexió són part important del procés d'aprenentatge. Per tant, cada sessió se li proporcionarà amb les lectures, els exercicis o activitats per portar a casa, o un treball per a la següent sessió.
Sessió
Objectius i temes per sessió
Introducció al Curs
Introducció a la Sociologia Global
Una visió general - Els objectius, la metodologia, el contingut i l'organització del treball es presenten en detall. Introduction for Wellesley University MOOC Introduction to Global Sociology a la plataforma EDX.

Part 1 Provisional
Wellesley MOOC - Introducció a la Sociologia Global
23 de setembre Introducció
25 de setembre La discussió MOOC setmana 1
Setembre 30 i 02 d'octubre La discussió MOOC setmana 2 i 3
7 d'octubre i 9 Discussió MOOC setmana 4 i 5
14 d'octubre i 16 Discussió MOOC setmana 6 i 7
21 d'octubre i 23 Discussió MOOC setmana 8
28 d'octubre i 30 Discussió MOOC setmana 9
4 de novembre i 6 Discussió MOOC setmana 10
5 de novembre i 7 MOOC Conclusió

Part 2 - Provisional
Afers Globals
18 de novembre i 20 Qüestions Internacionals actuals
25 de novembre i 27 Qüestions Internacionals actuals
1 de desembre i 4 Afers internacionals actual
9 de desembre i 11 Qüestions Internacionals actuals
16 de desembre i 18 Qüestions Internacionals actuals
Gener 8 Afers internacionals actual
13 de gener i 15 Conclusió

Metodologia

Metodologia
El curs constarà de dues parts:
1) Registra't i completar Duke University MOOC 9/11 i les seves seqüeles. Les classes durant aquesta primera part seran discussions de tipus seminari i l'anàlisi crític de les assignacions setmanals de MOOC. Per entendre aquests conceptes, és essencial que les lectures requerides siguin completades a temps. Les classes estan dissenyades per maximitzar la participació i el debat estudiantil
2) Una barreja de lliçons, vídeos, anàlisi de casos, lectures extenses i discussions a classe sobre temes globals d'Adrian Done 's llibre Tendències Globals. Les lliçons seran l'anàlisi i l'expansió de les lectures obligatòries. Els estudiants presentaran la investigació sobre els temes seleccionats.

Avaluació

La qualificació final es basarà en el següent:
(1) 20% - la participació de qualitat en les discussions a classe sobre les lectures assignades. Això inclou qualsevol mini-presentacions assignades d'una manera oportuna. El no assistir almenys al 50% de les classes programades es traduirà en 0 per al seu grau de participació. El no assistir a causa de problemes de salut a llarg termini documentats, s'avaluarà cas per cas la situació.
(2) 20% - lliurament d'una presentació individual o paper escrit en l'anàlisi crític d'un problema mundial durant el semestre. Presentacions tardanes de raó indocumentats sense excusa rebran una qualificació no superior a 5. Es tindran en compte en la nota parcial.
(3) 20% - Participar en una presentació en grup sobre un tema seleccionat per ampliar els temes tractats en el MOOC. Això ha d'incloure una bibliografia. Si és part d'una presentació del grup i no es presenta obtindrà un 0 per a aquesta part de la nota final. Això serà el seu examen final.
(4) 40% Completar amb èxit Wellesley University's MOOC Introduction to Global Sociology on EDX. Els estudiants que puguin demostrar que van completar el curs rebran un 5 per aquesta part del curs, els estudiants que reben un Certificat de Codi d'Honor del Premi rebran un 7, 8, 9 o 10 d'aquesta part del curs. Això dependrà de la qualitat de la feina que produeixi.
Recuperació: Si no passa el curs es pot fer un examen de recuperació el qual consisteix en un examen i lliurar els projectes que falten o assignacions no més tard de la data en què la recuperació està programada. La qualificació que rebi en la recuperació serà afegit a la seva qualificació final del curs original i la mitjana serà la seva qualificació final. Per exemple, si va rebre una nota de treball final de curs de 4 i rep un 6 en la seva recuperació i lliura totes les tasques pendents la nota final serà un 5. Si totes les tasques pendents no es lliuren en la data obtindrà un suspens en el curs.
NORMES DE CLASSE EXPECTATIVES
S'espera que:
Participi.
Està avaluat en la qualitat de la seva participació a classe. Si voleu passar el curs veniu a classe amb les lectures, exercicis, activitats o tasques acabades.
Demostrar la integritat acadèmica en tot el seu treball.
Si són capturats en trampes en qualsevol forma en els exàmens, plagi o refer exercicis, activitats, tasques, presentacions o lliurament en la feina que no vas fer, estar preparat per rebre un suspens per al curs.
Comproveu que el treball és el seu propi. Vostè és responsable de tots citant fonts en les que vostè confia, entre cometes quan el llenguatge es pren directament de la feina d'altres, i saber com utilitzar el seu propi idioma per parafrasejar una font. Utilitzeu Harvard Referencing.

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

Readings required by MOOC course 9/11 and its Aftermath.
Selected readings from Done, Adrian. 2011. Global Trends: Facing Up to a Changing World. Palgrave-Macmillan
Selected Reading from: Jackson, Robert M., 2012, Annual Editions, Global Issues 12/13. 28th ed. USA: McGraw-Hill / Dushkin.

Material complementari

No hi ha informació disponible