Descripció
El taller la línia projecte i tecnologia té la intenció de treballar al voltant del projecte arquitectònic, de distinta naturalesa, en l'àmbit geogràfic i cultural de la Mediterrània. L'assignatura consta d´un taller bàsic de projectes, amb la participació crítica de tots els seus assistents. El taller es complementa amb les classes teòriques i estudis d´habitatges emblemàtics de la història arquitectònica.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
9.00
Coneixements previs

Títol arquitecte

Objectius

Consisteix en la recerca de tots els elements que determinen l'essència d'un projecte.

Continguts

El taller proposa la realització de projectes concrets que poden contemplar obres de rehabilitació, d´obra nova o intervencions vinculats a elements característics del paisatge. El reconeixement del lloc ha de proporcionar les reflexions i la investigació sobre la naturalesa constructiva i tecnològica del projecte arquitectònic que conté aquesta línia de recerca.

Metodologia

Es realitza un taller bàsic de projectes. L'elecció del projecte i del programa serà completament lliure amb les limitacions que figuren a continuació:
El tema serà obert i creatiu. Ha de permetre incloure totes les aspiracions de la persona que ho farà. Ha de ser molt rigorós en les qüestions estructurals, la sostenibilitat i instal-lacions etc.
El solar previst és dins d'una infraestructura de més de 10 km de longitud per això les discussions a nivell de cada projecte poden tenir en molts aspectes un caràcter unitari.
El taller es complementa amb xerrades inicials abans de cada sessió. Tracten de temes poc mediàtics però amb un alt contingut conceptual, temes i projectes que aparentment no són actuals, però que tenen valors que es poden utilitzar ara i en el futur.
L'anàlisi d´un habitatge emblemàtic, tracta de fugir de la majoria de publicacions periòdiques habituals en revistes i llibres sobre l'arquitectura; és per això que és necessari trobar i saber descobrir els elements i solucions innovadores que conté cada obra.

Avaluació

L'avaluació depèn de les competències de cada assignatura.

Criteris avaluació

L'avaluació es basarà en la participació i la discussió en els tallers d´habilitats. Les habilitats pel disseny, la capacitat d'investigació i la presentació dels treballs.

Bibliografia bàsica

La bibliografia, es comunicarà en les classes i en funció de cada tema específic i la mancança de coneixements d'un tema específic.

Material complementari

Es considera més necessària una bibliografia específica per a cada persona i per cada tema.