Grau en Arquitectura tècnica i edificació La Salle Campus Barcelona - URL

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

El Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació queda temporalment pausat per a nous alumnes

Taller de maquetes i representació

Descripció
Realització de models que permetin a l'alumne representar d'una manera contínua i útil el projecte que estigui desenvolupant. Realització en grup d'un model urbanístic que ajudi a contextualitzar les maquetes de treball que es realitzin, i així assajar l'encaix dels projectes en el seu context. Realització d'un model de l'estat final del seu projecte que permeti a l'alumne tenir un document digne per al lliurament establerta en l'assignatura pertinent.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs

L'alumne haurà d'estar matriculat en l'assignatura de Projectes de tercer, quart o cinquè curs.

Objectius

Al llarg del període lectiu, l'alumne haurà enriquir el seu coneixement i habilitats en el desenvolupament dels seus models arquitectònics. D'aquesta manera hauria de conèixer i dominar tècniques tradicionals de treball que li permetin utilitzar els seus models com un sistema de comunicació. Així doncs haurà de saber transmetre missatges d'índole conceptual (idea, intenció, informació, vivències, ...) o d'índole més pragmàtica (façanes, estudi d'interiors, volumetries, ...).

D'altra banda haurà d'aprendre a triar i combinar factors per poder desenvolupar un model de acord amb el seu projecte (materials, escales, cromatismes, textures ,...), i així aconseguir dominar el model per a la seva funció.

Així mateix l'alumne haurà de entendre el model com una eina que li permeti comprovar al llarg del procés els punts d'interès en què estigui treballant. Així doncs haurà de desenvolupar models ràpids, resolutius i clars, que li permetin projectar i prendre decisions.

Objectius recollits al R.D.:
1. Aptitud per crear projectes arquitectònics que satisfacin al seu torn les exigències estètiques i les tècniques.
8. Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis

5. Blocs temàtics en què s'organitzen els continguts de l'assignatura:
Realització de models que permetin a l'alumne representar d'una manera contínua i útil el projecte que estigui desenvolupant.
Realització en grup d'un model urbanístic que ajudi a contextualitzar les maquetes de treball que es realitzin, i així assajar l'encaix dels projectes en el seu context.
Realització d'un model de l'estat final del seu projecte que permeti a l'alumne tenir un document digne per al lliurament establerta en l'assignatura pertinent.

Continguts

L'assignatura de Taller de Maquetes es proposa per la necessitat de l'aprenentatge, cultiu i assimilació per part de l'alumne, de la realització de models arquitectònics físics. En ella es planteja treballar, sempre sobre projectes del propi alumne, les diferents escales d'un projecte, i amb això la pràctica de tècniques específiques sobre materials diversos. Es treballarà l'escala, la intenció del projecte, el grau d'abstracció, la comunicació i el procés projectual.

Competències generals

Instrumentals:
IS1_ Capacitat d'analitzar i sintetitzar marcs conceptuals generant nous coneixements.
IS2_ Capacitat d'organitzar i planificar l'aplicació de nous coneixements.
IS9_ Resolució de problemes d'índole arquitectònic.
IS10_ Presa de decisions en projectes, sistemes constructius, organització, …

Interpersonals
IT2- Capacitat de treball en equip.
IT4- Capacitat de treball en un equip interdisciplinari.

Interpersonals Sistèmiques
CS1- Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
CS4- Capacitat de readaptar-se a noves situacions.
CS8- Capacitat de treballar de forma autònoma.
CS9- Capacitat de dissenyar i gestionar projectes.
CS10- Capacitat d'adquirir iniciativa i esperit emprenedor.
CS11- Capacitat de preocupar per la qualitat i la millora contínua (en presentacions i correccions).
CS12- Capacitat d'assolir nous reptes (en la capacitat d'incorporar noves solucions i mètodes de treball).

Competències específiques
A-HABILITATS

A28- ANÀLISI TÈCNICA DE PROJECTES. Aptitud o capacitat per elaborar estudis de viabilitat i exercir la supervisió, control i coordinació de projectes integrats d'edificació i de conjunts i espais urbans.

B- SABERS

B6- RESTITUCIÓ GRÀFICA. Comprensió o coneixement de les tècniques de mesura i aixecament gràfic d'edificis i d'àmbits urbans i naturals en totes les seves fases des del dibuix d'apunts a la restitució científica.

B17- MORFOLOGIA I REPRESENTACIÓ DEL TERRENY. Comprensió o coneixement de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i de les tècniques de modificació del terreny necessàries per realitzar estudis i projectes de caràcter territorial, urbanístic i paisatgístic i per practicar delimitacions i parcel-lacions.

Metodologia

L'alumne aprèn practicant durant la realització de models corresponents als seus projectes. El ritme de l'assignatura anirà a l'una amb les peticions de l'assignatura de projectes que l'alumne estigui cursant.
La classe té un format taller amb 24 alumnes màxim, on, amb una càrrega mínima teòrica, s'aprendrà de la praxi, havent de treballar en les hores lectives i al seu torn a casa.

Dedicació
Dedicació a l´assignatura 3 crèdits ECTS a 26 hores/crèdit = 78 hores
Dedicació semestral 19 setmanes (17 lectives + 2 de exàmens)
Dedicació setmanal 4 hores/setmana lectiva
Concepte Total hores

34 Hores lectives
8_Teoria
26_Pràctiques

34 Hores treball de l´alumne (individual i en grup) _Desenvolupament del proyecte tutelat
34_No tutelat

Total hores dedicació al marge dels exàmens 68
Hores de preparació de presentació 10
Total dedicació semestral 78

Avaluació

L'avaluació del treball de l'alumne es realitzarà de forma continuada en base a la capacitat d'entesa i resposta a les necessitats del seu projecte, a la capacitat de definir com ha d'orientar el treball, i al desenvolupament d'aquest.
Es valora la implicació personal i la presentació del projecte.

Criteris avaluació

L'avaluació de l'adquisició de competències es realitzarà mitjançant:

A-HABILITATS

A28. Informes.

B-SABERS

B6. Informes.

B17. Informes.

Bibliografia bàsica
Material complementari