Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Descripció
Estudi d´una aplicació completa d´instrumentació passant per la transducció de la mesura a realitzar, condicionament del senyal, conversió analògica-digital, visualització o tractament de les dades, alimentació del sistema i òptima implementació de les plaques de circuit imprès necessàries pel muntatge. Assignatura orientada al coneixement de diferents tipus de sensors i condicionament de senyals. Les pràctiques de l´assignatura tenen per objectiu portar a terme una aplicació real amb sensors.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Atenció a nous alumnes
Coneixements previs

Coneixements bàsics d´electrònica analògica.

Objectius

Els resultats d´aprenentatge que han d´assolir els alumnes que cursen aquesta asignatura, en funció del pla d´estudis de la seva titulació de Grau són:
Coneixement i ús de diferents tipus de sensors electrònics i sistemes condicionadors i amplificadors del señal (GK).

Els alumnes han de desenvolupar les habilitats que s'indiquen a continuació:

1. Assolir els coneixements necessaris per a l´anàlisi i comprensió d´aplicacions amb sensors.
2. Capacitat i habilitat per sintetitzar muntatges des de la mesura de la magnitud fins al posterior tractament o visualització de la variable i l´alimentació del circuit.
3. Habilitat per interpretar, analitzar i trobar tota la informació necessària per portar a terme una aplicació d´instrumentació.
4. Capacitat i creativitat pel disseny de muntatges i aplicacions.
5. Donar la base necessària a l´alumne per investigar noves tècniques de mesura o d´implementació.
6. Capacitat per organitzar i planificar la implementació real d´una aplicació.
7. Fomentar el treball en grup.
8. Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica.
9. Habilitats en l´ús d´eines bàsiques de simulació i disseny assistit per ordinador.

Continguts

Part 1. Introducció a un sistema de mesura amb sensors.
Tema 1. Esquema general d'un sistema d'instrumentació.
Tema 2. Resposta dinàmica i estàtica d'un sensor o sistema de mesura.
Tema 3. Sensors amb sortida digital.
Tema 4. Conversors.
Tema 5. Fusió sensorial.

Part 2. Mesura de magnituds bàsiques.
Tema 6. Distància.
Tema 7. Temperatura.
Tema 8. Pes/força/acceleració.

Part 3. Noves tecnologies i mesura d'altres magnituds.
Tema 9. Metereologia i Sensors.
Tema 10. Mesura de llum.
Tema 11. Giròscops i compàs. MEMS.
Tema 12. El sistema GPS.

Pràctiques:

1. Implementació d´un sistema complert d´instrumentació: transducció, adaptació de senyals, visualització, alimentació del sistema i disseny de la placa de circuit imprès.

Metodologia

Les activitats formatives que es fan servir a l´assignatura són:

- Presentació a l´aula dels conceptes i procediments utilitzant el mètode de la lliçó
- Estudi i treball personal
- Avaluacions

En la part pràctica l´alumne disposa de tot el curs per anar desenvolupant de manera organitzada i planificada amb el seu grup de treball una aplicació completa d´instrumentació.

Avaluació

Les activitats d´avaluació que es fan servir a l´assignatura són:

- Exàmens
- Controls o exercicis a classe
- Participació a classe i al laboratori
- Informes o treballs personals o en grup

Criteris avaluació

Veure guia de l'assignatura.

Bibliografia bàsica

M.A. Pérez, J.C. Álvarez, J.C. Campo, F.J. Ferrero, G. Grillo. Instrumetación Electrónica, Thomson.
Apunts varis que es van carregant periòdicament a l'eStudy.

Material complementari

BIBLIOGRAFIA:

Richard W. Henry, Electronic systems and Instrumentation, Bucknell University, John Wiley & Sons
Henry W. Ott, Noise reduction techniques in electronic systems, John Wiley & Sons, USA
R. Morrison, Grounding and shielding techniques in instrumentation, John Wiley and Sons, USA
Daniel H. Sheingold, Transducer interfacing handbook, Analog Devices, USA
Autors diversos, Tansductores y medidores electrónicos, Marcombo, Barcelona
Millman, Microelectrònica, Hispano Europea.

MATERIAL COMPLEMENTARI:

Fitxers i informacions puntuals penjades al campus virtual de l´assignatura.
www.analog.com
www.national.com
www.maxim-ic.com