Doble Grau en Enginyeria Telecomunicació i Organització de les TIC de La Salle Campus Barcelona

Doble Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria en Organització de les TIC

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Amb els dobles graus podràs finalitzar els estudis universitaris en 5 anys acadèmics amb dues titulacions oficials de grau.

Senyals i sistemes de transmissió

Descripció
Tot graduat en Enginyeria ha de tenir un coneixement i domini dels principis fonamentals sobre els que es sustenten disciplines com les comunicacions analògiques i digitals, el processament del senyal i de la imatge, o l’acústica, entre d’altres. L’objectiu de l’assignatura és el de donar una visió introductòria i fonamental de les eines matemàtiques que permeten analitzar senyals analògics i digitals, realitzar la conversió des del món analògic cap al digital, modelar i representar sistemes de processament del senyal, o transmetre senyals en banda base i modulats, ja sigui en la seva versió digital o analògica. Es tracta d’una assignatura, per tant, de clara orientació matemàtica però amb una fonamental aplicació real i pràctica en l’àmbit de l’enginyeria. Per aquest motiu, durant cada quadrimestre es farà servir un marc de referència pràctic on es contextualitzaran els continguts presentats al llarg de tots els temes, i que facilitarà la comprensió dels mateixos per part de l’alumnat.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professor/a

Professors Docents

Coneixements previs

Càlcul integral i operacions amb nombres complexos.

Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.1 Coneixements generals de tractament i transmissió de senyals
RA.2 Resolució de problemes
RA.3 Capacitat d´anàlisi i síntesi

Continguts

Quadrimestre 1
1. Representació de senyals sinusoidals
2. Sèries de Fourier
3. Transformada de Fourier
4. Funció impuls unitari
5. La convolució
6. Sistemes lineals invariants
7. Digitalització

Quadrimestre 2 (Sistemes de Telecomunicacions, Telemàtica, Sistemes Audiovisuals, Sistemes Electronics de Telecomunicació)
1. Transmissió banda base: motivació i característiques
2. Modulacions analògiques
3. Modulacions digitals
4. Variable aleatòria i procés estocàstic
5. Limitacions de la transmissió

Quadrimestre 2 (Multimèdia, OTIC)
1. Aplicacions del processament del senyal
2. Codis de font
3. Modulacions analògiques i digitals
4. Limitacions de la transmissió

Metodologia

L’assignatura s’imparteix en 2 ó 3 sessions lectives cada setmana, totalitzant de 150 minuts setmanals.

La dinàmica habitual de cada classe consistirà en una combinació d’explicacions teòriques, normalment seguides de la realització d’exercicis que exemplifiquin allò que s’acaba d’explicar. Metodologies aplicades: classe magistral (MD0), classe de problemes i exercicis (MD1).

A més, es dedicaran sessions a la contextualització dels continguts en un marc pràctic (SalleTone i SalleRadio) i a la realització de demostracions, anàlisi i visualitzacions de conceptes teòrics usant scripts i funcions Matlab desenvolupades pel professorat amb aquest objectiu. Metodologies aplicades: self-paced learning (MD5) i mètode del cas (MD13).

Avaluació

Veure la carpeta electrònica de l'assignatura

Criteris avaluació

Veure la carpeta electrònica de l'assignatura

Bibliografia bàsica

Material disponible a l’eStudy:

• Transparències de classe.
• Col·lecció d’exercicis resolts.
• G. Nicolau, "Análisis de Fourier".

Llibres de consulta (disponibles a la Biblioteca de La Salle):

• A.V. Oppenheim, A.S. Willsky, Señales y sistemas, Prentice Hall, 1998
• A.B. Carlson, Sistemas de comunicación, McGraw-Hill, 1988

Material complementari

- S. Haykin, B. Van Veen, Señales y sistemas, Wiley, 2002
- S. Haykin, Sistemas de comunicación, Wiley, 2002
- M. Schwartz, Transmisión de información, modulación y ruido, McGraw-Hill, 1983
- Francesc Tarrés, "Introducció al Tractament Digital del Senyal", Bruño/EUETT, 1995.
- Papoulis, "Sistemas digitales y analógicos", Ed. Marcombo, 1978.
- A.V. Oppenheim, "Digital signal processing", Ed. Prentice-Hall.
- J.C.Proakis, D.G. Manolakis, "Introduction to digital signal processing", Ed. Mc.Graw-Hill, 1975.