Descripció
Assignatura bàsicament concebuda per a alumnes de segon i tercer curs d'Enginyeria Tècnica. L'objectiu principal de l'assignatura és introduir a l'alumne en les temàtiques pròpies del departament fent col-laboracions en projectes reals desenvolupats pel mateix departament. És un bon punt de partida per realitzar el treball final de carrera i com a preparació per entrar al departament en règim de becari.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Coneixements previs

Cal l´acceptació per part del professor i del Departament per matricular-se, per tant s´estableix de mutu acord amb el professor.

Objectius

El objectiu principal és la formació del alumne aprofundint en alguna de les àrees vistes en les assignatures de la carrera i en línea en les activitats dels grups de recerca del Departament en l´àmbit de les comunicacions.

Continguts

Depèn de l'àrea de coneixement on s'integri l'alumne, però sempre el temari està dins d'un àrea de coneixement del Departament de Comunicacions i Teoria del Senyal.

Metodologia

L´assignatura és fonamenta especialment en el treball personal per part de l´alumne, sempre tutelat pel seu professor responsable. En aquest sentit es demanen unes 8h setmanals de treball personal, tant a nivell presencial al departament com des de casa.

Avaluació

En aquest cas, l´avaluació no queda determinada per una prova específica, si no per l´avaluació continuada realitzada pel professor. A criteri seu és habitual fer us de:

D. Treballs fets a casa.
E. Informes
F. Informes / treballs fet en grup (sempre que en la mateixa àrea de treball hi hagi més d´un alumne)
G. Treballs pràctics fets amb ordinador.
I. Presentacions. (Habitualment assisteixen altres intensificadors i membres del Departament interessats en la temàtica objecte de la presentació).

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Personalitzat per cada cas.

Material complementari

Personalitzat per cada cas.