Grau en Arquitectura tècnica i edificació La Salle Campus Barcelona - URL

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

El Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació queda temporalment pausat per a nous alumnes

Seminari d'estètica

Descripció
1.1 Codi : AS083 1.2 Tipus d´ Assignatura: Optativa 1.3 Impartició: Semestral 1.4 Crèdits ECTS: 3 1.5 Professor Responsable: Roger Subirà 1.6 dioma: català/castellano/english
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
3.00
Coneixements previs

No n´hi ha

Objectius

3. Competències que l´assignatura vol contribuir a desenvolupar :

El curs arriba en els últims anys de la carrera i es centra en aprofundir en els aspectes més humanístics inherents a l´exercici de la professió com a activitat cultural.
No es tracta d´un curs on es plantegin coneixements històrics ni instrumentals sinó que vol posar damunt la taula els temes de debat que, a nivell internacional, són focus d´interès per part dels arquitectes, o la societat en general, entenent que l´arquitectura és també una activitat humanística i que l´arquitecte pot tenir un paper com a actor privilegiat en el debat, el reconeixement i el desenvolupament d´aquests canvis que afecten les nostres societats.
Es vol fer èmfasi en els aspectes comunicatius de l´arquitectura i en els nous camins o tendències formals, estètiques o semiòtiques que obren vies d´expressió o de posicionament dels edificis respecte la societat, així com també, noves formes de llegir o entendre el medi construït (especialment urbà) com a marc físic canviant al qual aquestes arquitectures han de donar resposta.
Per tant es tracta d´un curs el contingut concret del qual varia d´any en any inclús pot adaptar-se durant el propi semestre al debat que s´estigui desenvolupant i als interessos que apareguin o es vulguin investigar derivats d´aquest debat.

Competències generals

Instrumentals:

IS8 Habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses).
IS5 Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua
IS6 Coneixements d´una segona llengua (anglès)

Interpersonals:

IT5 Capacitat per comunicar-se amb persones no expertes en la matèria
IT1 Capacitat de crítica i autocrítica
IT6 Apreciació de la diversitat i multiculturalitat

Sistèmiques:

CS5 Capacitat per generar noves idees (creativitad)
CS2 Habilitats d´investigació

Competències específiques:

A8. CRÍTICA ARQUITECTÒNICA. Aptitud o capacitat per analitzar morfològicament i tipològicament l´arquitectura i la ciutat i per explicar els precedents formals i programàtics de els solucions projectuals.

B3. SOCIOLOGIA CULTURAL. Comprensió o coneixement de les implicacions que, en les funcions i responsabilitats socials de l´arquitecte, tenen les necessitats, valors, normes de conducta i d´organització i patrons espacials i simbòlics determinats per la pertinència a una cultura.

B4. ANÀLISI DE LES FORMES. Comprensió o coneixement de les lleis de la percepció visual i de la proporció, les teories de la forma i de la imatge. Les teories estètiques del color i els procediments d´estudi fenomenològic i analític de les formes arquitectòniques i urbanes.

B9. TEORIA GENERAL DE L´ARQUITECTURA. Comprensió o coneixement de les teories de l´arquitectura passades i presents, especialment les relatives a la interdependència de formes, usos i tècniques, a l´estructura formal, a l´estudi dels tipus i als mètodes de composició d´edificis i espais oberts.

4. Objectius d´aprenentatge:

1. Adquirir l´hàbit d´estar atent i al corrent d´aquells llibres, articles, blogs, fòrums... que aprofundeixen en el debat d´aspectes claus de l´arquitectura i la cultura contemporània.
2. Dotar de contingut i posicionament intel-lectual el projecte, la seva representació i la seva verbalització, per exemple, en forma de memòria.
3. Conèixer projectes que transcendeixen en la seva concepció aspectes purament tècnics i que prenen un posicionament, inclús un risc, intel-lectual respecte la societat.
4. Conèixer quins són els darrers moviments i focus d´interès en el món artístic contemporani i adquirir l´hàbit d´estar-ne al corrent de manera sostinguda i continuada.
5. Descobrir i assajar noves vies d´expressió (en el sentit comunicatiu i formal) de l´arquitectura i noves maneres amb que el propi arquitecte pot interactuar amb la societat.
6. Capacitat per comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn.

Continguts

5. Blocs temàtics en que s´organitzen els continguts de l´assignatura:

Normalment la classe es divideix en 2 o tres blocs, en el primer, algun dels professors o algun convidat extern a la universitat, planteja un tema en la línea del marc general que s´estigui tractant durant el curs, seguidament hi ha una part de debat i discussió conjunta i una tercera part on es comenta el treball que cada alumne estigui realitzant i que es personalitza i es segueix, de forma individualitzada, al llarg de tot el semestre.
Cada curs parteix d´un tema o enunciat d´estudi general al voltant del qual es van fent aproximacions des del punt de vista teòric, a través de la lectura de textos, debats i recerca de casos o evidències que sustentin les tesis derivades d´aquest debat.

Metodologia

6. Enfocament metodològic d´ensenyament-aprenentatge per assolir els objectius:

Partint de la base que es tracta d´una assignatura al final del pla d´estudis del Grau d´arquitectura i tenint en compte el seu caràcter d´optativa s´anima a l´alumne a iniciar una petita recerca que sigui del seu interès personal, el mètode i el desenvolupament de la qual es tracta i es discuteix amb els professors de manera específica, sense una idea preconcebuda del tipus de resultat a obtenir , que pots anar des d´un text, a un discurs o qualsevol tipus de suport virtual o físic.

El punt d´intercanvi o debat no es limita només a la classe sinó també i sobretot en un blog on els alumnes i els professors intercanvien allò que els sembla interessant del treball que estan realitzant, així com texts, articles, links, imatges... que es vagin descobrint i tinguin relació amb el tema de debat general que s´estigui duent a terme.

El treball personalitzat es posa en comí en sessions conjuntes així com, de manera més continuada, `on line´ a través del blog del curs.

Al final s´intentarà generar un document (exposició, web, llibre, revista....) de resum de les idees i els treballs que s´han dut a terme i algunes de les conclusions, textos o xerrades que els curs ha generat, i es procurarà que aquest document sigui fàcilment accessible als alumnes de les edicions anteriors amb lo qual s´intenta reforçar un dels objectius de l´assignatura que és que l´alumne adquireixi l´hàbit d´estar al dia dels aspectes culturals al voltant de l´exercici de la professió i la cultura contemporènia.

Continguts en crèdits ECTS:

Total hores presencials:50%, 1,5 cr. ECTS, dividides en:
Hores de classe expositiva: (IS/IT/CS/E) 35% (1,05 ECTS)
Hores de classe pràctica: (CS/E) 15% (0,45 ECTS)

Total hores de treball del alumne/a:50%, 1,5 cr. ECTS, dividides en:
Treball individual: (IT/CS/E) 50% (1,5 ECTS)

TEMPORALITAT: SEMESTRAL

Dedicació a la assignatura 3 crèdits x 26 hores/crèdit = 78 hores totals
Dedicació semestral 19 setmanes (17 lectives + 2 d`exàmens)
Dedicació setmanal 68 hores/ 17 setmanes = 4 hores setmana

CONCEPTE Total hores

Classes expositives (17 x 2) 34

Classes pràctiques (17 x 1) 17

Estudi individual (17 x 1) 17

Total hores dedicació al marge dels exàmens 68
Hores preparació exàmens 2 x 3 6
Hores exàmens 4

TOTAL DEDICACIÓ SEMESTRAL 78

Avaluació

7. Avaluació del nivell d´assoliment dels objectius:

Es realitza de forma continuada mitjançant les correccions individuals al llarg de tot els semestre i es fan dos presentacions generals que permeten posicionar el treball individual en relació al grup. Es valora la capacitat de detectar, desenvolupar i transmetre el concepte o idea al voltant s´ha decidit centrar el treball i la implicació i compromís personal així com la voluntat de transcendir l´àmbit de la pròpia assignatura o tenir continuïtat posterior. Es valora especialment l´aprofundiment i la diversitat de fonts d´investigació que suporten el treball.

Instruments d´avaluació:

D. Treballs fets en casa
J. Participació a classe
I. Presentacions

Mitjançant aquest mètodes d´avaluació es valora l´assoliment de les competències:
A través de D (treballs) : IS8, IT1, IT6, CS5, CS2, A8, B3, B4, B9
A travéss de J (participació): IS8, IT1, IT6, CS5, CS2, A8, B3, B4, B9, IT5, IS5, IS6
A travéss de I (participació): IS8, IT1, IT6, CS5, CS2, A8, B3, B4, B9, IT5, IS5, IS6

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

8. Fonts d´informació bàsica i bibliografia :

Variarà segons el tema general de l´assignatura amb especial atenció a certs autors d´assaig contemporani com :
Richard Sennett, Marc Augé, Umberto Eco, John Berger ...

És cabdal també està al dels principals blogs o forums d´internet al voltant dels temes que es tracten a l´assignatura

S´entrega als alumnes una bibliografia i col-lecció d´articles setmanals amb la voluntat que pugui ser consultada en el futur en funció dels seus interessos.

Material complementari