Els requisits d’accés als títols de màster universitari estan regulats pel RD 822/2021. Per poder accedir als estudis de màster universitari, cal complir un d’aquests requisits:

  • Estar en possessió d’un títol universitari oficial (grau o màster) espanyol.
  • Estar en possessió d’un títol universitari d’una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que faculti al país d’origen per a l’accés als ensenyaments de màster.
  • En el cas dels sistemes educatius aliens a l’EEES sense necessitat d’homologació del títol, la universitat comprovarà que el títol d’origen acrediti el nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculti al país d’origen per a l’accés als ensenyaments de postgrau.

En cap cas l'admissió als màsters universitaris no implicarà cap modificació dels efectes acadèmics i professionals que corresponguin al títol acadèmic previ de l’alumne/a, ni el reconeixement d'aquest títol a altres efectes que no siguin cursar els ensenyaments de màster.