Descripció
Aquesta assignatura es composa per una sèrie de seminaris que tenen per objectiu capacitar a l'alumne per a la realització dels casos tecnològics i de gestió que composen el màster, així com cobrir algunes àrees de coneixement que no son cobertes pels casos. Els seminaris tracten conceptes de disseny de xarxes, gestió i finances.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
7.00

Professors Docents

Objectius

Els resultats d'aprenentatge que han d'assolir els alumnes que cursen aquesta assignatura, en funció del pla d'estudis de la seva titulació de Màster son:

1. Capacitat pel disseny, implementació i gestió de xarxes de telecomunicació, així com la integració de serveis en aquestes xarxes.
2. Coneixement de les tendències actuals tecnològiques amb aplicació a la telecomunicació.

Altres objectius de l'assignatura son:

1. Capacitar a l'alumne en la simulació de xarxes i en conceptes de qualitat de servei associada a una xarxa.
2. Capacitar a l'alumne en temes de gestió de grups humans i d'anàlisi financer de projectes.
3. Introduir a l'alumne en conceptes d'usabilitat en les interfícies home-màquina

Continguts

o Quality of Service
o Simulació d'entorn LAN
o Habilitats directives
o Gestió de costos i anàlisi d'inversions.
o Usabilitat

Metodologia

Les activitats formatives que s'utilitzen a l'assignatura son:

- Assimilació dels conceptes associats
- Treballs personals
- Activitats d'avaluació

Cada sessió es divideix en dues parts: a la primera part, el professor imparteix els coneixements bàsics per a que els alumnes puguin investigar i realitzar la tasca. La resta de la sessió es dedica a resoldre els exercicis plantejats. El professor assisteix als alumnes que ho requereixin per esclarir els possibles dubtes que puguin sorgir.

Avaluació

Les activitats d'avaluació que s'utilitzen a l'assignatura són, depenent del seminari:

- Treballs realitzats en grup
- Participació a classe
- Presentacions

Cada professor planteja un exercici a realitzar. Es el mateix professor que avalua l'exercici en base a uns criteris adaptats a la tasca a realitzar.

Criteris avaluació

L'avaluació es duu a terme en base als lliurables i les presentacions requerides per cada un dels seminaris que composen l'assignatura. La ponderació entre la nota del grup i la nota individual es variable segons el tipus de tasca.

Bibliografia bàsica