Descripció
A l´assignatura de Xarxes i Comuniacions es completa la formació de Telemàtica assolida en el primer cicle. Es fa un repàs de les xarxes d´àrea local, i es tracten en profunditat els conceptes avançats per la interconnexió de xarxes LAN, el nou protocol IPv6 i la seguretat en xarxes de dades.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Coneixements previs

Coneixements bàsics sobre el funcionament de xarxes de dades i TCP/IP

Objectius

Els graduats del nostre programa adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:
1. Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi
2. Desenvolupar la capacitat de síntesi i anàlisi dels coneixements adquirits en xarxes telemàtiques
3. Identificar, analitzar i resoldre problemes en les xarxes de dades
4. Capacitat d´aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
5. Comunicar-se eficaçment
6. Adquisició de noves habilitats en l´ús d´un ordinador
7. Habilitat de treball en equip mitjançant eines telemàtiques
8. Habilitat de treball en entorns telemàtics

Continguts

L´assignatura s´estructura en els següents capítols:

1.- Repàs de les Xarxes Locals i l´arquitectura TCP/IP.
1.1.- Model OSI vs Model TCP/IP
1.2.- Nivell físic
1.3.- Nivell d´enllaç
1.4.- Nivell de xarxa
1.5.- Nivell de transport
1.6.- Nivell d´aplicació

2.- Tendències en Xarxes
2.1.- Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet
2.2.- VLANS
2.3.- NAT i LSNAT
2.4.- Classes de servei

3.- IPv6
3.1.- Motivacions
3.2.- Estructura del IPv6
3.3.- Adreçament IPv6
3.4.- Funcionalitats IPv6
3.5.- Migració de IPv4 a IPv6

4.- Seguretat en Xarxes
4.1.- Requisits i amenaces
4.2.- Criptografia de clau privada
4.3.- Criptografia de clau pública
4.4.- Certificats digitals
4.5.- IPsec
4.6.- Tallafocs

Pràctiques:

A. Anàlisi protocols LAN
B. Simulació de Xarxes

Metodologia

Aquesta assignatura pot cursar-se en dos formats, segons la preferència de l´alumne, presencial i semipresencial. La principal diferència entre les dues modalitats es basa en la diferent assistència física dels alumnes a les aules.
La metodologia emprada en aquesta assignatura en format presencial es basa principalment en classes magistrals, que es complementen amb diverses sessions pràctiques en el laboratori.

En aquestes classes magistrals el professor imparteix els conceptes teòrics de l´assignatura al llarg del curs. En aquestes mateixes classes magistrals, també es resolen exercicis relacionats amb el contingut teòric explicat de cada tema i es proposen nous exercicis perquè l´alumne els resolgui fora de l´horari lectiu. L´objectiu d´aquests exercicis és reforçar els conceptes teòrics per tal que els puguin aplicar en un entorn més pràctic. Aquests problemes es resolen parcial o totalment en classes posteriors, a fi i efecte que l´alumne comprovi la seva progressió en l´aprenentatge. Així mateix, certes classes es dediquen a plantejar exercicis que els alumnes resolen al propi horari lectiu, per tal que l´alumne participi activament en l´activitat proposada.

En la modalitat semipresencial, l´alumne pren un paper més actiu en el seu aprenentatge, i disposa dels continguts en el campus virtual, on hi ha una guia d´estudi que explica breument els conceptes de l´assignatura, dóna referències a la bibliografia on es poden ampliar aquests conceptes, conté enunciats de problemes que els alumnes hauran de lliurar i conté preguntes autoavaluatives on l´alumne pot tenir una indicació del seu grau d´aprenentatge. En aquest format, també se celebren almenys tres trobades presencials a l´any, on alumnes i professors es reuneixen, per realitzar petites classes magistrals, problemes, o debats.

Durant el curs es realitzen dues pràctiques de laboratori per tal que els alumnes apliquin els coneixements impartits en les classes de teoria o en la guia d´estudi semipresencial. Aquestes pràctiques es realitzen de forma individual, sempre de forma presencial en el laboratori de Telemàtica. En aquestes sessions pràctiques el professor fomenta el treball en grup, l´esperit crític i la capacitat de resoldre problemes de manera metòdica i clarifica els dubtes que vagin sorgint durant les sessions.

L´alumne té la possibilitat de fer consultes personalitzades sobre l´assignatura al propi horari de classes lectives, als horaris de tutoria, mitjançant correu electrònic o bé amb fòrums dins d´un espai propi de cada assignatura a la intranet de l´Escola.

Avaluació

L´avaluació de l´assignatura es fa seguint els mètodes següents:
A. Exàmens
B. Exàmens orals
C. Exàmens tipus test
D. Treballs fets a casa
J. Participació a classe o al campus virtual
L. Participació en el laboratori

Es realitza un examen teòric el qual està composat per una part tipus test i una altra part de problemes. L´examen tipus test és el 50% de la nota i els problemes puntuen l´altre 50%. Aquest examen permet valorar la capacitat de comunicació escrita i la capacitat d´anàlisi i síntesi, juntament amb els coneixements sobre l´àrea d´estudi i la capacitat d´aplicar els coneixements als exercicis proposats.

Un altre aspecte en la valoració de l´assignatura és el relacionat amb les pràctiques. Per tal d´aprovar l´assignatura és imprescindible haver assistit a totes les sessions pràctiques i haver realitzat les pràctiques corresponents. Per això, durant les sessions pràctiques els alumnes hauran de demostrar de forma oral que han assolit els objectius de cada pràctica i han realitzat els exercicis corresponents. La participació a classe o al laboratori influeix en la nota final com arrodoniment a l´alça. En el cas del format semipresencial, equival a les aportacions als fòrums de l´assignatura, a les reunions mitjançant l´aula virtual i a la participació al laboratori. Així mateix, dins de la guia d´estudi, els alumnes han de respondre al final de cada sessió vàries preguntes test per tenir una primera noció del seu seguiment de la matèria. També disposen de problemes durant el curs que poden dipositar al campus virtual.

Criteris avaluació

Els objectius de l´assignatura s´avaluen seguint els criteris i els mètodes d´avaluació mostrats a continuació:
- Objectiu 1: Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi [A, B, C]
- Objectiu 2: Desenvolupar la capacitat de síntesi i anàlisi dels coneixements adquirits en xarxes telemàtiques [A, B, C]
- Objectiu 3: Identificar, analitzar i resoldre problemes en les xarxes de dades [A, B, C]
- Objectiu 4: Capacitat d´aplicar els coneixements teòrics a la pràctica [A, B, L]
- Objectiu 5: Comunicar-se eficaçment [A, B, J, L]
- Objectiu 6: Adquisició de noves habilitats en l´ús d´un ordinador [L]
- Objectiu 7: Habilitat de treball en equip mitjançant eines telemàtiques [J, L]
- Objectiu 8: Habilitat de treball en entorns telemàtics [B, C, J, L]

Bibliografia bàsica

- Exercicis i Exàmens de Telemàtica II, Enginyeria i Arquitectura La Salle - URL
- "Xarxes d'Àrea Local i TCP/IP", G.Corral, J.Abella, Enginyeria La Salle - URL.
- "Tendències i Seguretat en Xarxes", G.Corral, J.Abella, Enginyeria La Salle - URL.
- "Protocol IPv6", J.Abella, J.Ruiz, Enginyeria La Salle - URL.
- `Guia d´estudi de Telemàtica II´, G.Corral, Enginyeria i Arquitectura La Salle, 2004.

Material complementari

- "Comunicaciones y Redes de Computadores", W. Stallings, Prentice-Hall
- "TCP/IP Illustrated Vol. 1", W. Richard, Stevens Wrighr, Gary R.
- "TCP/IP Illustrates Vol. 2", W. Richard, Stevens Wrighr, Gary R.
- "Internetworking with TCP/IP. Principles, protocols and architecture.", Douglas Comer, Prentice-Hall, 1991