Descripció
En aquesta assignatura es pretén donar una visió àmplia i sobretot centrada en la visió de negoci de les xarxes de banda ampla utilitzades principalment pels operadors de telecomunicacions. Es fa una breu visió del mercat actual de les TIC, s´expliquen les diferents xarxes de transmissió, tant terrestre com satel-lital, les xarxes de commutació amb qualitat de servei (QoS), s´expliquen les xarxes d´accés, els serveis avançats, les plataformes que hi ha al mercat i finalment s´ensenyen les interconnexions entre els operadors de telecomunicacions. Tots els capítols, especialment el primer i l´últim fan referència a l´informe anual de la CMT.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00
Objectius

Els graduats del nostre programa adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:
1. Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi
2. Desenvolupar la capacitat de síntesi i anàlisi dels coneixements adquirits en xarxes telemàtiques
3. Identificar, analitzar i resoldre problemes en les xarxes de dades
4. Habilitat de treball en equip mitjançant eines telemàtiques
5. Habilitat de treball en entorns telemàtics

Continguts

L´assignatura s´estructura en els següents capítols:
1.- Mercat de les Telecomunicacions
1.1.- Regulació
1.2.- Operadors de telecomunicacions
1.3.- Operadors de telecomunicacions nacionals
1.4.- Indústria de les comunicacions
1.5.- Escenari futur i tendències tecnològiques

2.- Transmissió
2.1.- Transmissió terrestre
2.2.- Comunicacions satel-litals

3.- Commutació
3.1.- Introducció a les xarxes multiservei
3.2.- Qualitat de servei sobre IP
3.3.- Servidors d´accés a la xarxa
3.4.- Serveis integrats sobre IP

4.- Xarxa d´accés
4.1.- Introducció
4.2.- xDSL
4.3.- WLL
4.4.- FFC/GbE - Cable
4.5.- PowerLine

5.- Serveis avançats i plataformes de mercat
5.1.- Introducció
5.2.- Serveis avançats
5.3.- Plataformes de mercat

6.- Interconnexió d´operadors
6.1.- Introducció
6.2.- Anàlisi dels serveis d´interconnexió
6.3.- Accessos i serveis de Banda Ampla majoristes

Metodologia

Aquesta assignatura pot cursar-se en dos formats, segons la preferència de l´alumne, presencial i semipresencial. La principal diferència entre les dues modalitats es basa en la diferent assistència física dels alumnes a les aules.
La metodologia emprada en aquesta assignatura en format presencial es basa principalment en classes magistrals, on el professor imparteix els conceptes teòrics de l´assignatura al llarg del curs. En aquestes mateixes classes magistrals, també es resolen exercicis relacionats amb el contingut teòric explicat de cada tema i es proposen nous exercicis perquè l´alumne els resolgui fora de l´horari lectiu. L´objectiu d´aquests exercicis és reforçar els conceptes teòrics per tal que els puguin aplicar en un entorn més pràctic. Aquests problemes es resolen parcial o totalment en classes posteriors, a fi i efecte que l´alumne comprovi la seva progressió en l´aprenentatge.
En la modalitat semipresencial, l´alumne pren un paper més actiu en el seu aprenentatge, i disposa dels continguts en el campus virtual, on hi ha una guia d´estudi que explica breument els conceptes de l´assignatura, dóna referències a la bibliografia on es poden ampliar aquests conceptes, conté enunciats de problemes que els alumnes hauran de lliurar i conté preguntes autoavaluatives on l´alumne pot tenir una indicació del seu grau d´aprenentatge. En aquest format, també se celebren almenys tres trobades presencials a l´any, on alumnes i professors es reuneixen, per realitzar petites classes magistrals, problemes, o debats.
L´alumne té la possibilitat de fer consultes personalitzades sobre l´assignatura al propi horari de classes lectives, als horaris de tutoria, mitjançant correu electrònic o bé amb fòrums dins d´un espai propi de cada assignatura a la intranet de l´Escola.

Avaluació

L´avaluació de l´assignatura es fa seguint els mètodes següents:
A. Exàmens
D. Treballs fets a casa
J. Participació a classe o al campus virtual

Durant el curs es realitza un examen teòric. Aquest examen està composat per dos problemes. Aquest examen permet valorar la capacitat de comunicació escrita i la capacitat d´anàlisi i síntesi, juntament amb els coneixements sobre l´àrea d´estudi i la capacitat d´aplicar els coneixements als exercicis proposats. La participació a classe influeix en la nota final com arrodoniment a l´alça.
En el cas del format semipresencial, equival a les aportacions als fòrums de l´assignatura, a les reunions mitjançant l´aula virtual. Així mateix, dins de la guia d´estudi, els alumnes han de respondre al final de cada sessió vàries preguntes test per tenir una primera noció del seu seguiment de la matèria.
En cas d´haver aprovat l´assignatura, hi ha la possibilitat de pujar 2 punts la nota final mitjançant la realització d´un treball escrit.

Criteris avaluació

Els objectius de l´assignatura s´avaluen seguint els criteris i els mètodes d´avaluació mostrats a continuació:
- Objectiu 1: Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi [A, D, J]
- Objectiu 2: Desenvolupar la capacitat de síntesi i anàlisi dels coneixements adquirits en xarxes telemàtiques [A, J]
- Objectiu 3: Identificar, analitzar i resoldre problemes en les xarxes de dades [A, D, J]
- Objectiu 4: Habilitat de treball en equip mitjançant eines telemàtiques [J]
- Objectiu 5: Habilitat de treball en entorns telemàtics [J]

Bibliografia bàsica

- Apunts de Xarxes de Banda Ampla, Enginyeria i Arquitectura La Salle
- `Guia d´estudi de Xarxes de Banda Ampla´, A. Vallejo, Enginyeria i Arquitectura La Salle, 2004.

Material complementari

- Grupo de Regulación de las Telecomunicaciones del COIT, Convergencia, competencia y regulación en los mercados de las telecomunicaciones, el audiovisual e internet, Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (COIT/AEIT), 2000
- Ohrtman, F.; Softswitch, McGraw-Hill, 2003
- Ramaswami, R. i Sivarajan; Optical Networks, Morgan Kaufmann Publishers, 2002