Doble Grau en International Computer Engineering and Management of Business and Technology

Projectes web II

Descripció
L'assignatura introdueix l'alumne en la manera actual de desenvolupar aplicacions web de qualsevol magnitud. L'alumne aprendrà quin és l'entorn de desenvolupament actual per aquests tipus d'aplicacions i el posarà en pràctica cada dia. S'analitzaran també les tendències tecnològiques del moment en aquest sector, per tal d'anar-les incorporant en el currículum de l'alumne. L´alumne ha de ser capaç, un cop superada l´assignatura, de crear els seus propis programes i negocis a Internet i poder treballar en qualsevol àmbit relacionat amb l´entorn web. D'altra banda, cal esmentar que l'assignatura compta amb col·laboracions d'empreses importants de desenvolupament web, que fan que el contingut donat sigui punter en aquest sector.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
5.00
Coneixements previs

Per cursar l'assignatura es recomana que l'alumne tingui coneixements avançats de Programació Orientada a Objectes i nocions de Bases de Dades i llenguatge SQL.

Objectius

El principal objectiu del programa l'assignatura de Projectes Web és la formació de l´alumne en el desenvolupament d'aplicacions web. Es vol que l'alumne descobreixi com es programa actualment en aquest entorn i quines són les tendències tecnològiques del moment. El temari de l'assignatura es revisa any rere any per tal de donar-li la màxima actualitat possible.

D'altra banda, altres objectius que s'assoleixen són:

1. Tenir els coneixements de les tecnologies actuals d´Internet.
2. Capacitat de dissenyar aplicacions web i bases de dades.
3. Capacitat d´analitzar els requisits d´un projecte i planificar la millor estratègia per a dur-lo a terme.
4. Adquisició d´habilitats de treball en grup.
5. Habilitats en la recerca d´informació en idioma estranger a través de la xarxa.
6. Capacitat de traslladar els coneixements teòrics a la pràctica.
7. Capacitat d´autoaprenentatge.
8. Entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb l´exercici de la seva professió així com la necessitat de mantenir una formació permanent.

Continguts

Continguts preliminars:

- Conceptes importants del món web
- Desplegament de la infraestructura web

Continguts dels seminaris:

El contingut dels seminaris pot variar en funció de l'actualitat, però inclou:

- Instal·lació i ús d'un framework de desenvolupament web
- Aprendre a usar un SVN
- Introducció al PHP i al patró de desenvolupament MVC
- Aprofundiment en PHP. Herència.
- Repàs de bases de dades i model relacional
- Motors de plantilles (Smarty)
- Codis HTTP i redireccions
- Conceptes de SEO
- Performance i logs
- Hosting i dominis

Metodologia

Aquesta matèria s´imparteix de forma presencial en tres sessions d'hora i mitja a la setmana, durant el 2n semestre de cada curs.

L´assignatura, per la seva característica eminentment pràctica, no està implementada mitjançant un temari estàndard, sinó que està dividida en àrees de coneixement.

Existeixen dos tipus de classes:

Seminaris:
En aquestes classes es dotarà a l'alumne dels conceptes necessaris per poder posteriorment desenvolupar-se correctament a la part pràctica. Seran classes on l'alumne podrà interactuar i posar en comú els seus punts de vista.

Classes pràctiques:
L'alumne aplicarà els coneixements adquirits en els seminaris en els diferents exercicis i pràctica que es vagin plantejant al llarg del semestre.

A mesura que l'alumne tingui més conceptes assolits, l'assignatura tendirà a tenir més classes pràctiques que no pas de seminaris. És a dir, inicialment es formarà l'alumne amb més seminaris i a mesura que avanci el semestre, aquests aniran desapareixent i l'atenció se centrarà en l'aplicació dels conceptes a la pràctica.

Es recomana que l'alumne pugui venir a les classes amb ordinador portàtil.

Avaluació

L´avaluació de l´alumne es realitza principalment a través dels següents punts:

Treballs
Exercicis
Pràctica
Punt de control
Examen final

L'avaluació final de l'assignatura té en compte tots els conceptes anteriors. La manera en què cada concepte influeix en la qualificació final s'especifica el primer dia de classe.

Bibliografia bàsica

Practical Web 2.0 Applications with PHP
Quentin Zervaas
Apress, 2008

Building Scalable Web Sites: Building, Scaling, and Optimizing the Next Generation of Web Applications
Cal Henderson
O´Reilly, 2006

Material complementari

Pro PHP: Patterns, Frameworks, Testing and More
Kevin McArthur
Apress, 2008

PHP Objects, Patterns, and Practice
Matt Zandstra
Apress, 2008

List of Professors
Jaume Capdevila i Pérez