Descripció
Aquesta assignatura planteja un cas de desplegament de fibra òptica entre municipis d'una comunitat autònoma, basat en un cas real. Durant l'assignatura s'analitza el procés que s'ha de seguir per poder presentar-se a un concurs públic d'aquestes característiques i el procés de disseny de tota la xarxa.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
7.00

Professors Titulars

Objectius

Els resultats d'aprenentatge que han d'assolir els alumnes que cursen aquesta assignatura, en funció del pla d'estudis de la seva titulació de màster són:

1. Capacitat per al disseny, implementació i gestió de xarxes de telecomunicació, així com la integració de serveis en aquestes xarxes
2. Coneixement de les actuals tendències tecnològiques amb aplicació a la telecomunicació

Els objectius generals de l'assignatura són els següents:

1. Aprendre a desplegar xarxes d'àrea extensa de fibra
2. Aprendre a presentar un projecte a un concurs públic
3. Aprendre a analitzar la rendibilitat d'un projecte
4. Defensar una proposta davant d'una administració

Continguts

1. Llei de contractes del sector públic
2. Regulació en xarxes Next Generation Networks (NGN)
3. Documentació administrativa per accedir al diàleg competitiu
4. Desplegament de xarxes Next Generation Networks (NGN)
5. Anàlisi financer.
6. Presentació de la proposta

Metodologia

Les activitats formatives que s'utilitzen en l'assignatura són:

- Assimilació dels conceptes associats
- Treballs personals
- Activitats d'avaluació

Cada sessió es divideix en dues parts: a la primera part el professor imparteix els coneixements bàsics perquè els alumnes puguin investigar i realitzar la tasca. La resta de la sessió es dedica a implementar el cas. El professor assisteix als alumnes que ho requereixin per aclarir els possibles dubtes que puguin sorgir.

Avaluació

Les activitats d'avaluació que s'utilitzen en l'assignatura són:

- Treballs realitzats en grup
- Participació a classe
- Exàmens
- Presentacions

La nota final es basa en la valoració del conjunt i individual i estarà composta per un percentatge ponderat entre les notes de classe, les dels lliuraments i la nota del projecte final que es presentarà davant ponents que han d'avaluar, com si d'un projecte real es tractés, la viabilitat del disseny proposat.

Criteris avaluació

Tant els lliuraments com el treball final s'avaluen segons els diferents requisits que s'han establert prèviament. L'avaluació combina la nota de grup amb una nota individual amb una ponderació que depèn de cada lliurament.