Descripció
L'assignatura focalitza els seus objectius en les tecnologies de xarxes de comunicacions sobre protocol IP en entorns locals i distribuïts que permeten a les empreses d'avui en dia treballar en entorns corporatius habituals així com en entorns de producció més específics. Per poder treballar sobre un escenari real es reprodueix un cas pràctic que fusiona diversos casos reals de grans projectes de xarxes IP de l'entorn audiovisual nacional, adaptant-lo al procés d'aprenentatge i al abast de l'assignatura, a més d'adaptar el temari segons les constants evolucions tecnològiques del sector.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
8.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs

Coneixements bàsics de telemàtica: entorn TCP/IP i mètodes d´interconnexió.

Objectius

Els resultats d'aprenentatge que han d'assolir els alumnes que cursin aquesta assignatura, en funció del pla d'estudis de la seva titulació de Màster son:
1. Capacitat pel disseny, implementació i gestió de xarxes de telecomunicació, així com la integració de serveis a tals xarxes.
2. Coneixement de les actuals tendències tecnològiques amb aplicació a la telecomunicació.
Els objectius generals de l'assignatura son els següents:
1. Dissenyar una xarxa de comunicacions IP a partir d'un plec de requeriments reals
2. Entendre i aplicar múltiples protocols habituals en xarxes I per poder satisfer els requeriments del cas.
3. Auto aprenentatge de tecnologies per millorar la capacitat d'adaptació a entorns tecnològics en constant canvi.
4. Validar el disseny proposat mitjançant la simulació en eines de simulació per computador.
5. Presentació de solucions completes que cobreixin tot el cicle de servei segons metodologia de prestació de serveis TI.

Continguts

1. Contextualització del cas a l'industria audiovisual
2. Disseny de la xarxa d'àrea local
Aproximacions al disseny de xarxa
Tecnologies de nivell d'enllaç: Ethernet, STP, RSTP, MSTP, LAC,P, MLAG, ERPS, TRILL, SPB
Tecnologies de xarxa a nivell IP: VRRP, RIP, OSPF, VRF, PBR
Tecnologies complementaries: Multicast (IGMP, DVMRP, PIM-SM), Tunelizació (GRE, VXLAN), Scripting
Nous paradigmes de xarxa: SDN (Software Defined Networking), NFV (Network Functions Virtualization)
Tecnologies d'emmagatzematge de dades (FC, iSCSI, DCB)
Anàlisis de productes reals de mercat.
Simulació de la solució proposada (Mitjançant software Opnet Riverbed)
3. Disseny de la xarxa de llarga distànica
ANS (Acord de Nivell de Servei)
Models d'operadors de Xarxa
Tecnologíes de transport de serveis DWDM, PDH, SDH, Satèlit Ku y KA, QinQ, MPLS, VPLS
4. Disseny de la interconnexió a Internet.
Estructura d'Internet
Protocol BGP
Arquitectura d'accés a Internet: Firewalls
5. Disseny del sistema de difusió de continguts
Distribució terrestre: DVB-T
Distribució per Internet: Streaming, CDN
6. Disseny del servei d'explotació
Tecnologies de gestió de xarxa: SNMP, SYSLOG, sFLOW
Metodologia de gestió de serveis TI: ITILv3
7. Integració global de subsistemes
Disseny LAN (Ethernet, spanning tree, agregació d'enllaços, IP, Multicast, Tunelització, Automatització de xarxa, SDN...)
Disseny WAN (SLA entorn Broadcast, satélite...)
Disseny accés a internet (estructura internet, protocol BGP, seguretat perimetral firewall...)
Disseny difusió (DVB-T, internet streaming)

Metodologia

Les activitats formatives que s'utilitzen a l'assignatura son:
- Assimilació dels conceptes associats
- Treballs personals
- Activitats d'avaluació
Cada sessió es divideix en dues parts: a la primera part el professor imparteix els coneixements bàsics per a que els alumnes puguin investigar i realitzar la tasca. La resta de la sessió es dedica a implementar el cas. El professor assisteix als alumnes que ho requereixin per esclarir els possibles dubtes que puguin sorgir.

Avaluació

Les activitats d'avaluació que s'utilitzen a l'assignatura son:
- Treballs realitzats en grup
- Participació a classe
- Exàmens
- Presentacions
La nota final es basa en la valoració del conjunt e individual i estarà composada per un percentatge ponderat entre les notes de classe, les dels entregables i la nota del projecte final que es presentarà davant ponents que avaluaran, com si d'un projecte real es tractés, la viabilitat del disseny proposat.

Criteris avaluació

L'avaluació es basa en dos pilars fonamentals:

Nota Individual (40%)

La nota individual es la resultant d'avaluar a cada classe el rendiment de l'alumne de forma individual, bàsicament amb la realització de breus exàmens test de validació de preparació de la classe (nota objectiva) així com la pròpia participació a les activitats de classe (nota subjectiva). S'obtenen tantes notes com classes de l'assignatura.

Nota Grup (60%)

La nota de grup avalua als alumnes pel seu treball en grup mitjançant la realització d'entregues parcials (40%) i la presentació final (20 %) davant de tota la classe i un tribunal extern de professionals actius a la industria. Concretament, hi ha 6 entregues parcials més la presentació final que ha de presentar el projecte en conjunt com si de la presentació d'un projecte real es tractés. La nota de Grup es igual per a tots els alumnes del Grup