Doble Titulació en Enginyeria Telemàtica i Enginyeria Informàtica

Doble Grau en Enginyeria Telemàtica i Enginyeria Informàtica

Forma´t per ser un enginyer expert en Xarxes i Tecnologies d'Internet i assoleix alhora les certificacions oficials de CCNA i CCNP

Projectes de programació II

Descripció
La programació és una ciència principalment pràctica i, com la majoria de ciències pràctiques, aquesta s’estructura en projectes. Aquesta és la premissa de la qual parteix l’assignatura de Projectes de Programació 2. L’objectiu principal de l’assignatura és ampliar els coneixements dels alumnes en el camp de la programació, tot presentant-los un nou àmbit: la programació per a dispositius mòbils. Donat que el món de la programació per a dispositius mòbils és molt ampli, l’assignatura es centrarà en el sistema que, de moment, té una major presencia en el mercat. Aquest sistema és Android. L’assignatura tindrà també com a objectiu dotar a l’alumne de tècniques i coneixements que li permetin afrontar el món de la programació amb les eines necessàries. L’assignatura pretén utilitzar una metodologia eminentment pràctica per tal d’impartir el nou coneixement. D’aquesta forma serà habitual que els coneixements vagin acompanyats d’exercicis, i/o projectes, tan individuals com en equip.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Introduir a l'alumne al món de la programació mòbil.
Introduir a l'alumne al món del desenvolupament per a Android.
Dotar a l'alumne d'eines i coneixements per al disseny d'arquitectures software per a Android.

Continguts

1. Introducció a el desenvolupament en tecnologies mòbils
2. Introducció a la plataforma Android
3. Desenvolupament d'interfícies d'usuari
4. Aplicacions amb múltiples activitats en Android
5. Interfícies d'usuari flexibles i adaptables
6. Gestió i obtenció de dades de serveis remots
7. Google Maps i ús de serveis de tercers

Metodologia

L’assignatura és basa en la metodologia Project-Based Learning (PBL). Aquest terme fa referència a una metodologia docent en què l’alumne aprèn una determinada matèria mitjançant el desenvolupament d’un projecte. Es basa en la idea del Learn By Doing o “aprendre fent”. En el context de l’assignatura de Projectes de Programació II, considerem que la millor manera de consolidar els coneixements és amb el desenvolupament d’un projecte complet, passant per totes les fases: des de la lectura dels requeriments fins al tests i la demostració del software. Considerem que els temes relacionats amb el desenvolupament del projecte, com la planificació del mateix, la coordinació entre els membres de l’equip, la presentació oral del mateix, i fins i tot, la resolució de possibles conflictes que puguin sorgir, formen part del mateix projecte i per tant, són aspectes que fomenten l’aprenentatge de la professió d’enginyer. Concretament, els alumnes desenvolupen un projecte de programació en Android en equips. El projecte és desenvolupat durant hores de classe i hores de treball fora de classe, la durada total de les quals està estimada dins dels crèdits ECTS de l’assignatura.

Avaluació

La nota de l’assignatura es calcularà a partir del conjunt d’exercicis i la pràctica que desenvolupin al llarg de l’assignatura:

Nota assignatura = 20% * Nota_Exercicis + 80% * Nota_Pràctica

El professor realizarà un seguiment regular a l’aula amb els grups. Es podran realitzar entrevistes individuals i grupals. Els alumnes realitzaran demostracions del seu projecte de software, justificant les decisions de disseny, implementació, etc.

L’assignatura no s’avaluarà mitjançant exàmens, de forma que no hi haurà examen semestral.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (3rd Edition)
- ISBN-13: 978-0134706054
- ISBN-10: 0134706056

Android Studio 3.5 Development Essentials - Java Edition: Developing Android 10 (Q) Apps Using Android Studio 3.5, Java and Android Jetpack
- ISBN-10: 1951442016
- ISBN-13: 978-1951442019

Material complementari