Doble Grau en International Computer Engineering and Management of Business and Technology

Projectes de programació II

Descripció
Projectes de programació és una assignatura basada en projectes. Els projectes són el mecanisme per tractar diferents temes com pot ser les proves de software, la especificació de requisits (SRS) , les eines de desenvolupament, entre altres. El curs es pot dividir en dues parts, en la primera part es desenvolupen projectes en el llenguatge de programació C aprofitant els coneixements dels estudiants en aquest llenguatge. En la segona part els projectes es desenvolupen en el llenguatge de programació Java per a la plataforma Android.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
4.00
Coneixements previs

Es recomana que l´alumne tingui coneixements previs de programació en Java i es desenvolupi correctament en el llenguatge de modelat UML.

Objectius

Objectiu 1
Introduir a l´alumne en el procés de desenvolupament de software, des de la especificació fins el llançament.

Objectiu 2
L´alumne ha d´aconseguir un coneixement pràctic de les diferents plataformes exposades en l´assignatura.

Objectiu 3
Aprendre a treballar en el disseny i desenvolupament en diferent entorns i grups de treball.

Continguts

La assignatura tracta els següents punts aplicant-los als projectes.

1. Requisits funcionals
2. Requisits no funcionals
3. Cases d´us
4. Diagrama de cases d´us
5. Diagrama d´activitats
6. Proves de caixa blanca
7. Proves de caixa negra amb CppUnit y JUnit
8. Debug
9. Costos asimptòtics i temps d'execució
10. Guies d'estil
11. Documentació del codi amb Doxygen
12. Revisió de versions: *SVN i *CVS

Metodologia

L´assignatura té dos vessants ben diferenciats, es divideix en dos blocs: el teòric i el pràctic, els quals és treballen de forma paral-lela durant tot el curs acadèmic.

1) Classes magistrals, el professor introdueix forma a l´alumne en les plataformes que formen l´eix principal de l´assignatura. Aquestes són el vehicle per introduir els diferents projectes que composen l´assignatura.
2) Practiques en grup, desenvolupament de projectes. L´estudiant ha de dissenyar i desenvolupar la solució final del projecte seguint una metodologia de desenvolupament.

Avaluació

Per fer l´avaluació de l´assignatura es tindran en compte diferents punts, aquests són:

F. Informes/treballs fets en grup
G. Treballs pràctics amb ordinador
I. Presentacions

Nota final = Mitjana ponderat de les notes del projecte

Nota projecte - F, G, I

Criteris avaluació

1. Coneixements generals bàsics sobre l'àrea d'estudi [G, I]
2. Comunicació oral i escrita en la pròpia llengua [F, I]
3. Habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar informació provinent de fonts diverses) [F, I]
4. Resolució de problemes [F, G]
5. Treball en equip [F, G]
6. Capacitat per comunicar-se amb persones no expertes en la matèria [ I ]
7. Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica [F, G]

Bibliografia bàsica

1) UML Distilled, a brief guide to the standard Object Modeling Language. Martin Fowler. Ed Addison Wesley
2) Oracle webpage: http://www.oracle.com
3) JUnit webpage: http://www.junit.org
4) Allegro webpage: http://alleg.sourceforge.net
5) Doxygen webpage: http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen

Material complementari

1) Eclipse webpage: http://www.eclipse.org
2) MinGW webpage: http://www.mingw.org
3) Android developers webpage: http://developer.android.com