Descripció
Aquesta assignatura d'especialització aprofundeix en el desenvolupament de les aplicacions dels elements de coneixement teòric adquirits en la resta de les assignatures troncals aplicades en el camp de la construcció. El camp dels projectes de construcció és un dels camps de major èxit en l'aplicació de les tecnologies de Project Management i té unes especificitats que es tractaran durant el desenvolupament de l'assignatura. El desenvolupament de la major part de l'assignatura està basat en un cas real del Project Management d'un projecte d'un Mall (centre comercial) que s'utilitza com a fil conductor per a facilitar a l'alumne el contacte amb les eines reals de Management que es faciliten en la documentació del curs. A part d'aquest cas pràctic que s'utilitza com a fil conductor, s'impartiran seminaris específics sobre projectes hotelers, sobre diversos models de contractació en l'àmbit de la construcció i sobre projectes internacionals per a adquirir algunes habilitats específiques relacionades amb aquests tipus de projecte. El desenvolupament de tota l'assignatura està orientat a la visualització de la relació entre els continguts pràctics i els fonaments teòrics que s'expliciten en el PMBOK.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor/a

Professors Docents

Coneixements previs

No té coneixements previs

Objectius

1. Adquirir una visió estructurada del coneixement sobre la Direcció de Projectes.
2. Iniciar, planificar, executar, controlar i tancar un projecte.
3. Anticipar situacions que poden impactar en el projecte.
4. Avaluar els resultats dels projectes.
5. Realitzar les estimacions de recursos necessaris i duracions en la planificació de les activitats de projectes.
6. Dominar les tècniques i eines específiques de la gestió de Projectes.
7. Capacitar l'anàlisi crítica de les diferents alternatives que es presenten en la Gestió de Projectes.
8. Conèixer les principals metodologies, estàndards i marcs de la gestió de projectes.
9. Obtindré una visió pràctica de l'aplicabilitat de les teories sobre la gestió de projectes.
10. Desenvolupar habilitats de gestió de projectes en àrees o disciplines específiques.
11. Aplicar tècniques i eines de gestió a projectes de sectors determinats.
12. Aplicació de la visió humanista en els problemes propis de la gestió dels projectes.
13. Coneixement de les tendències de gestió en la resolució de problemes profesionalizadores i d'investigació en projectes.

Continguts

1. Introducció.
2. Gestió de la qualitat.
3. Compres i riscos.
4. Les empreses d'enginyeria.
5. BIM, noves eines per a la gestió de la construcció.
6. PRL i seguretat & salut.
7. Lean construction.
8. Lliçons apreses, resum i tancament del projecte.
9. Resum i tancament del projecte.

Metodologia

La metodologia docent empleada en la modalitat presencial està dividida en quatre passos per a cadascuna de les sessions que componen les assignatures del programa:
• Els alumnes han de preparar a casa les tasques prèvies de la sessió recomanades pel professor: lectura d'un article, visualització d'un vídeo, resoldre un cas pràctic o exercici, etc. D'aquesta manera l'alumne prepara el tema de la sessió i adquireix un coneixement previ que li permetrà aprofitar millor la sessió al costat del professor i la resta de companys.
• El professor dedica la primera part de la sessió a treballar els conceptes relacionats amb la temàtica del dia, fomentant el debat i la discussió entre els alumnes aprofitant que aquests han preparat les tasques prèvies i parteixen d'un coneixement previ
• El professor dedica la segona part de la sessió a l'anàlisi, debat i resolució del cas pràctic o exercici proposat en les tasques prèvies. D'aquesta manera els conceptes tractats en la primera part de la sessió s'emporten a un entorn pràctic per a enfortir l'aprenentatge de l'alumne. És imprescindible que els alumnes treballin el cas o exercici a casa per a aprofitar al màxim les aportacions de la resta de companys durant la segona part de la sessió, així com realitzar aportacions de valor al grup.
• Es recomana als alumnes preparar a casa les tasques posteriors de la sessió recomanades pel professor, que tenen com a objecte acabar d'assentar els coneixements tractats i treballats en classe.

La metodologia docent empleada en la modalitat en línia es basa en una metodologia pròpia desenvolupada per La Salle URL denominada SDBL (Self Directed Based Learning). SDBL és una metodologia activa basada en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels challenges, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb els quals pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la seva formació a partir de la seva experiència prèvia.
Setmanalment, la plataforma LMS (Learning Management System) allibera el contingut d'un nou tema. El funcionament de la setmana és el següent:
• Sessió síncrona de kick-off :
o Les sessions síncrones amb el mentor són d'assistència opcional per als alumnes, duren aproximadament una hora, i són gravades i penjades de l'assignatura en el LMS
o El professor resol possibles dubtes dels alumnes sobre el tema de la setmana anterior.
• Entre connexions síncrones:
o L'alumne visualitza el contingut de les sessions i desenvolupa les tasques que se li encomanen sobre el tema de la setmana per a consolidar coneixement i identificar dudas.re connexions síncrones.
• Sessió síncrona de check point:
o El professor resol els dubtes que puguin tenir els alumnes sobre els continguts de la setmana en curs.
o El professor presenta contingut addicional o casos pràctics, que resultin interessants per als alumnes.
o El professor genera debat i discussió entre els alumnes sobre el contingut de la setmana en curs amb l'objectiu d'ajudar a l'alumnat en la seva assimilació, per tant, millorant el seu aprenentatge.
o El professor aporta retroalimentació oral sobre els lliurables registrats pels alumnes en el pou de feedback de la setmana anterior, posant l'accent en les dificultats i errors trobats. Aquesta instància és únicament de retroalimentació i no de qualificació. Els pous de feedback són un instrument perquè els alumnes puguin validar amb el mentor, a línies generals, la resolució a les tasques plantejades. D'aquesta manera, els pous de feedback es creen pensant a donar una oportunitat als alumnes per a tantejar les respostes amb el mentor. A partir de la retroalimentació que facilita el mentor, l'alumnat podrà acabar de desenvolupar la tasca i presentar-la amb caràcter de lliurable final, amb l'avantatge d'haver tingut assessorament previ per part del professor.
• Resta de la setmana. L'objectiu és acabar el desenvolupament de les tasques de la setmana en curs a partir dels aclariments rebuts en la sessió síncrona de check point per a superar els exercicis, tasques i/o lliurables del tema. Cal esmentar que la major part del temps dedicat durant aquesta última part de la setmana hauria de ser emprat a resoldre les tasques i lliurables, més que a assimilar contingut (aspecte que hauria d'haver quedat resolt entre les sessions de kick-off i check point).
La plataforma LMS fa l'obertura gradual de contingut (setmana a setmana) perquè tot el grup segueixi el mateix itinerari acadèmic. Dit d'una altra forma, l'obertura seqüencial de temes es fa perquè tots els alumnes del programa estiguin treballant en les mateixes matèries simultàniament.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura estarà basada en el rendiment individual de l'alumne i la nota obtinguda en la prova objectiva final.

Criteris avaluació

On-campus modality:
• Examen de conceptes apresos i practicats en classe: 50%
• Activitat pràctica en classe: 50%

Online modality:
• Lliurable Cas d'estudi 1: 30%
• Lliurable Cas d'estudi 2: 30%
• Activitat d'avaluació – Test de selecció múltiple: 40%

Bibliografia bàsica

• Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos. PMBOK 6ta Edición Project Management Institute, Inc., 2004
• PROJECT MANAGEMENT STEP BY STEP Larry Richman. AMACON 2016

Material complementari

• Anotacions de l'assignatura
• 50 Claves para la Dirección de Proyectos Tom Peters. Ediciones DEUSTO, 2000
• The PMI Book of Project Management Forms Project Management Institute, Inc., 1997
• The Wisdom of Teams John R. Katzenbach, Douglas K. Smith
• PLANIFICACION Y CONTROL DE PROYECTOS Antonio Arranz Ramonet. MEGABYTE, 1993
• Project Workout Robert Buttrick. Financial Times. Prentice Hall, 2000
• Effective Project Management Robert K.Wysochki,Robert Beck Jr.,David B. Crane. John Wiley & Sons, Inc., 2000.