Descripció
A aquesta assignatura l'alumne aprendrà a postproduïr peces audiovisuals i d'altres peces artístiques amb els softwares i eines més adients per a cada projecte.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

RA60 L'alumne coneix i aplica la teoria bàsica i la pràctica del muntatge cinematogràfic

Continguts
Metodologia

L'assignatura es desenvoluparà a través de metodologies docents actives i participatives que ajudin a l'alumne a assolir els coneixements, competències i objectius d'aprenentage de l'assignatura. Es potenciarà tant el treball cooperatiu com el treball autònom; potenciant la interrelació entre alumne i professor; així com la interdisciplinarietat (transversalitat) que donarà l'oportunitat d'ampliar conceptes entre diverses matèries.

Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari