La Salle Campus Barcelona forma els seus estudiants en coneixements i habilitats en els àmbits on imparteix titulacions acadèmiques, alhora que potencia valors i competències transversals, per tal de contribuir al seu projecte de vida. En aquest sentit, la professionalitat i les bones pràctiques com l’honestedat són aspectes que La Salle Campus Barcelona vol potenciar. Per això, accions fraudulentes, com poden ser les còpies, no tenen cabuda en el nostre entorn universitari.

En general, qualsevol actuació que es pugui considerar com a plagi o còpia ha de ser considerada com a no acceptable per a una responsable convivència i un respecte a les normes de convivència propis de  La Salle Campus Barcelona. D’acord amb l’esperit de la Normativa de Convivència de La Salle Campus Barcelona i amb la finalitat d’assolir tant la funció educativa com resolutiva de dit Marc de Convivència, l’objectiu principal d’aquesta normativa de còpies és dissuadir als estudiants d’aquestes males pràctiques i establir un marc sancionador en cas que es produeixin.

En el cas dels estudis de Doctorat, el desenvolupament de les tasques pròpies d’una tesi doctoral es farà seguint els principis ètics i de bones pràctiques recollits en el ‘Document de Compromís’, document que signen el doctorand, el director del programa i  el tutor a l’inici dels estudis. S’inclou una còpia del ‘Document de Compromís’ com Annex I Aquesta normativa de còpies vol ser una aplicació concreta de la Normativa de Convivència a les faltes derivades de les còpies o al plagi (faltes de còpia) en les proves d’avaluació dels programes de grau i de postgrau de La Salle Campus Barcelona.

En aquest sentit, aquesta normativa de còpies complementa la normativa de convivència en el cas concret de les faltes de còpia. De la Normativa de Convivència se’n deriva el marc de mesures que corresponen a aquestes faltes i els mecanismes d’aplicació d’aquestes mesures.

Falta per Còpia: definició i gradació

Definició de còpia: Tota acció que tendeix a falsejar o defraudar els sistemes d'avaluació acadèmica.

Gradació de la falta de còpia. D’acord amb la Normativa de Convivència de La Salle Campus Barcelona, el plagi i la còpia estan qualificats com a falta molt greu (veure Article 15.4.2.1).

Aquesta Normativa de Convivència, proposa una reducció de la gradació a falta greu (veure Article 15.3.2.1).

Circumstàncies i responsabilitats que es poden considerar en la gradació de les faltes per còpia

Sens perjudici del llistat enunciatiu i no limitatiu de conductes referides als exàmens o altres activitats avaluables descrites a la Normativa de Convivència de La Salle Campus Barcelona, aquesta normativa de còpies proposa, d’acord al punt 1 de l’”Article 14. Circumstàncies i responsabilitats” de la Normativa de Convivència, els següents tipus de  circumstàncies que poden tenir-se en compte a l’hora d’aplicar les mesures que són d’aplicació a les faltes de còpia:

Tipologia segons la premeditació

 • Còpia amb premeditació: falta de còpia que inclou una acció prèvia al desenvolupament de l’activitat d’avaluació. Per exemple:
  • en un examen: portar materials escrits (“xuletes”), comunicar-se amb una persona de l’exterior de l’aula,  usurpar la identitat, usar un aparell electrònic no permès (mòbil, tableta, portàtil...) que permeti emmagatzemar informació o comunicar-se amb l’exterior, etc.
  • en el lliurament de treballs o pràctiques: lliurar parcialment o totalment el treball, codi, material audiovisual o disseny realitzat per un tercer, etc.
  • Qualsevol pràctica de plagi en una activitat d’avaluació en qualsevol forma que es manifesti, etc.
 • Còpia sense  premeditació: falta de còpia que es desenvolupa durant la realització d’una activitat d’avaluació sense una voluntat prèvia de frau. Per exemple:
  • parlar durant un examen o prova
  • mirar l’examen d’un altre alumne
  • fer arribar algun resultat o informació a un altre alumne, etc.

Tipologia segons l'activitat d'avaluació

 • Activitat d’avaluació altament significativa: activitat d’avaluació que per les seves característiques (ponderació, obligatorietat, càrrega, etc.) sigui molt rellevant en el sistema d’avaluació. Exemples d’activitats d’avaluació altament significatives: exàmens (punts de control, semestrals, convocatòries oficials ordinàries i extraordinàries), pràctiques obligatòries, treballs o pràctiques amb un pes d’avaluació important sobre la nota final, etc.
 • Activitat d’avaluació moderadament significativa: activitat d’avaluació que per les seves característiques (ponderació, obligatorietat, càrrega, etc.) no sigui tan rellevant en el sistema d’avaluació. Exemples d’activitats d’avaluació moderadament significatives: activitats puntuals d’avaluació contínua, pràctiques optatives amb un pes moderat sobre la nota final, etc.

Tipificació de les faltes per còpies i mesures que en són d'aplicació

Tipificació de les faltes per còpia

Les còpies que es cometin en qualsevol activitat d’avaluació es podran tipificar de 3 maneres diferents: Molt greu, Greu o Lleu. Aquesta gradació és consistent amb la Normativa de Convivència de La Salle Campus Barcelona.

Com a criteri general, la gradació de les faltes de còpia que s’estableix a la Normativa de Convivència es modificarà segons les tipologies de circumstàncies indicades anteriorment de la manera següent:

Per a faltes per còpia que es puguin considerar com a molt greus en el seu origen:

Taula 1: Gradació de la falta de còpia

  Còpia amb premeditació Còpia sense premeditació
Activitat d'avaluació altament significativa Falta molt greu Falta greu
Activitat d'avaluació moderadament significativa Falta greu Falta lleu

Per a faltes per còpia que es puguin considerar com a greus en el seu origen:

Taula 2: Gradació de la falta de  còpia

  Còpia amb premeditació Còpia sense premeditació
Activitat d'avaluació altament significativa Falta greu

Falta greu

Activitat d'avaluació moderadament significativa Falta lleu Falta lleu

Mesures

Les mesures sancionadores associades a la gradació de faltes per còpia són les següents:

 • Falta molt greu: qualificació de 0 en la convocatòria oficial actual, pèrdua de la següent convocatòria oficial (amb qualificació de No Presentat) i obertura d’expedient acadèmic.
 • Falta greu: qualificació de 0 en la convocatòria oficial actual i pèrdua de la següent convocatòria oficial (amb qualificació de No Presentat).
 • Falta lleu: qualificació de 0 en la totalitat de l’activitat d’avaluació implicada.

Si es creu convenient, una falta per còpia pot tenir associada una mesura reparadora. Per fer-la possible, s’iniciarà l’obertura d’expedient acadèmic.

Altres aspectes que fan referència a les mesures per a les faltes de còpia

Abast de l’aplicació de la mesura: tot i l’excepció expressada en el punt 2 de l’”Article 14. Circumstàncies i responsabilitats” de la Normativa de convivència, les mesures s’aplicaran a tots els estudiants involucrats, participants necessaris, en la còpia.

Reincidència: en cas de reincidència, la falta es tipificarà amb un grau superior segons la categorització de les Taules 1 i 2 (de lleu a greu, o bé de greu a molt greu). A partir de la tercera falta, totes les faltes seran tipificades com a molt greu.

Obertura d’expedient acadèmic: Comportarà l’actuació de la Comissió de Convivència que dictaminarà les conseqüències de l’acte.

Mecanismes d'actuació en cas d'una falta per còpia

Detecció i activació de mesures per una falta per còpia

Tal i com expressa la Normativa de Convivència, tots els membres de la comunitat acadèmica són coresponsables en l’aplicació de les normes de convivència. En aquest sentit, aquesta normativa de còpies estableix que el professor o professora que detecti la falta de còpia serà el responsable d’activar la mesura sancionadora d’acord a la falta comesa i a la seva tipificació.

Aquesta activació pressuposarà les actuacions següents (seran recollides en un procediment específic):

 • El professor o professora que hagi detectat una falta de còpia, farà arribar una comunicació, justificada documentalment, al responsable o coordinador de l’assignatura de la falta detectada.
 • El responsable o coordinador de l’assignatura caldrà que ho notifiqui al tutor (en cas de que estigui assignat) dels alumnes involucrats i al coordinador de la titulació corresponent.
 • El coordinador de la titulació comunicarà la mesura sancionadora definitiva a aplicar al responsable o coordinador de l’assignatura i al tutor dels alumnes involucrats.
 • El tutor ho inclourà a l’apartat de tutoria del sistema d’informació i informarà a l’alumnat involucrat de la mesura sancionadora aplicada.

En qualsevol cas, s’haurà de respectar el model de tipificació de mesures que s’expressa en aquesta normativa de còpies. Les mesures aplicables a una activitat d’avaluació d’una assignatura no poden ser diferents de les estipulades per aquesta normativa.

Documentació per a la justificació d'una falta de còpia

La documentació d’un falta de còpia ha d’incloure

 • Explicació justificada dels fets que són objecte de la falta
 • Proposta de circumstàncies i responsabilitats que poden ser d’aplicació
 • Proposta de mesura sancionadora

Cada assignatura pot assignar la tipologia segons l’activitat d’avaluació corresponent (altament significativa o moderadament significativa). Aquesta assignació l’ha de consensuar amb el coordinador de la titulació i ha d’estar inclosa a la presentació de l’assignatura publicada a la carpeta de l’eStudy i a disposició de l’alumnat.

Possibilitat de recurs

Si ho creuen convenient, els alumnes afectats per una mesura sancionadora aplicada a una falta per còpia podran interposar recurs, a través del Vicedeganat de l’alumnat, davant de la Comissió de Convivència.