Les regles per al Projecte Final de Curs consta de les següents seccions:

 • Introducció
 • Objectius
 • Normativa general
 • Projecte final - 3 tipus
 • Terminis de lliurament
 • Coordinació del TFG
 • Tutor del TFG
 • Plagi
 • Estructura bàsica del projecte
 • Normativa sobre el format

Introducció

Per graduar-se amb un títol en estudis empresa de La Salle URL tots els estudiants han d’obtenir una qualificació a la tesi final. La tesi final és la peça més important de treball escrit que els estudiants realitzen durant els seus estudis de grau. La tesi és una culminació de quatre anys d’estudi i ha de demostrar el coneixement de l’estudiant i les seves capacitats analítiques. La tesi és una recerca original que comporta la recol·lecció de dades. L’objectiu de la tesi final és realitzar una obra original que compleixi amb els requisits establerts en aquestes pautes per aconseguir un grau d’aprovació.

 

Objectius

Els objectius del Treball Final de Grau són els següents:

 • Identificar un tema de recerca apropiat en l'àrea d'estudi de l'estudiant.
 • Demostrar capacitat d'anàlisi, pensament crític i produir resultats vàlids.
 • Treure conclusions i recomanacions apropiades quan sigui necessari.
 • Elaborar un document final ben organitzat, ben redactat i innovador i una presentació oral eficaç del projecte de recerca.

 

Normativa general

 1. El TFG consta de dues parts, un projecte de recerca escrit i una presentació oral.
 2. La nota mínima per a aprovcar és de 5.
 3. Tots els components del curs han de ser completats abans de presentar el TFG.
 4. El TFG pot realitzar-se de manera individual o en parelles.
 5. Els estudiants seran penalitzats per excedir el límit amb un 10% per cada 1.000 paraules.
 6. Cada estudiant ha de tenir assignat un tutor per tal que supervisi el seu treball.

 

Projecte Final - 3 tipus

Tipus 1 - Tesi

Recerca acadèmica sobre un tema que interessi a l'estudiant:

 • Implica la recopilació d'una important revisió de literatura de fonts acadèmiques i aplicades per avaluar la recerca realitzada i l'opinió sobre aquest tema.
 • Requereix una recerca en profunditat per recopilar dades sobre el tema.
 • Utilitza l'anàlisi de dades per realitzar avaluacions i conclusions.
 • Permet als estudiants desenvolupar més coneixements i una major comprensió de l'àrea triada, la qual cosa podria conduir a un estudi posterior més profund o a una projecció laboral.

 

Tipus 2 - Cas de gestió

El cas de gestió implica la identificació d'un problema o repte empresarial específic que interessi a l'estudiant i més concretament:

 • Implica una recerca substancial de la situació passada i present entorn del problema.
 • Requereix una recerca secundària en profunditat i una recerca primària per avaluar les solucions existents al problema.
 • Requereix la proposta d'una solució detallada i aplicada al problema basada en l'anàlisi de la recerca realitzada.

 

Tipus 3 - Proposta de nova empresa

La proposta de nova empresa és la identificació d'una nova oportunitat de negoci que l'estudiant desitgi explorar, i més concretament:

 • Implica una recerca substancial de l'oportunitat de mercat.
 • Requereix l'ús d'eines de model de negoci establertes per avaluar i validar l'oportunitat potencial i el mercat.
 • Desenvolupa una declaració d'intencions i una proposta de negoci.

 

Terminis de lliurament

Dates Lliurable A qui
Termini 1 Recerca acadèmica secundària per a la Revisió de literatura de la Tesi/ Antecedents del Cas de gestió / Oportunitat de mercat de la Proposta de nova empresa Tutors
Termini 2 40% del TFG Tutors
Termini 3 Reunió a meitat del projecte Tutors
Termini 4 70% del TFG Tutors
Termini 5 Esborrany final Tutors
Termini 6 Pujar a eSecretary eSecretary

Encara que el treball mai és qualificat pel tutor, aquest proporciona als estudiants feedback i suggeriments per avançar en la realització del TFG.

Els estudiants hauran de lliurar cadascun d'aquests lliurables directament al seu tutor i també pujar-los a la carpeta de TFG de eStudy.

 

Coordinació del TFG

La coordinadora del TFG és Dawn Hiscock, el paper de la qual és proporcionar suport inicial als estudiants en començar la seva recerca i ésser un punt de referència per als alumnes durant el procés.

 

Tutor del TFG

Els tutors de TFG són membres del professorat que es comprometen a supervisar els projectes de recerca dels estudiants. L'aparellament dels estudiants amb els tutors es farà a través de la coordinadora del projecte de recerca. Els tutors de TFG han de tenir un interès específic en l'àmbit d'estudi proposat i estar disposats a assumir la responsabilitat de la supervisió del TFG. S'aconsella als estudiants que consultin amb els possibles tutors tan aviat com sigui possible en el procés del Projecte Final.

La relació alumne-tutor no es regeix per cap normativa específica i dependrà de les persones implicades. No obstant això, es posa l'accent en que l'estudiant prengui la iniciativa i la responsabilitat del desenvolupament del seu projecte. El projecte és obra de l'estudiant, no del tutor. El paper del tutor és orientar i assessorar professionalment de manera global.

S'aconsella encaridament que els estudiants i els tutors acordin un calendari de treball amb una sèrie de terminis de lliurament realistes per a la correcció de l'esborrany del treball. Els estudiants han de complir aquests terminis i s'espera que els tutors proporcionin un feedback ràpid. Els estudiants han d'esperar reunir-se amb el seu tutor aproximadament cada 5 setmanes (3 vegades per semestre). És responsabilitat de l'estudiant posar-se en contacte amb el seu tutor per programar aquestes reunions.

Si els estudiants i/o tutors senten que la seva relació amb el projecte no està funcionant, han de posar-se en contacte amb la coordinadora de TFG immediatament.

Els estudiants han d'esperar el següent dels seus tutors:

 • Acord per a promoure el tema proposat.
 • Assessorament professional sobre l'àrea que s'explorarà.
 • Recomanacions de lectures rellevants.
 • Suggeriments sobre la millor manera d'estructurar el document del projecte.
 • Feedback constructiu sobre l'esborrany del treball.

 

Els tutors han d'esperar el següent dels seus estudiants:

 • Acceptació que el projecte és responsabilitat de l'estudiant..
 • Iniciativa a l'hora d'organitzar les reunions.
 • Mostres genuïnes de motivació i interès en l'àrea d'estudi.
 • Comunicació eficaç.
 • Puntualitat.
 • Capacitat per complir els terminis.
 • Evidències que el feedback es té plenament en consideració.
 • Seguiment correcte de tots els procediments i directrius.
 • Precisió gramatical i ortogràfica.
 • Comportament professional general.

 

Plagi

D'acord amb la política universitària aplicada al llarg dels estudis de grau, l'acte de plagiar és inacceptable i, depenent del nivell de gravetat, donarà lloc a la reescriptura o al suspens directe del projecte de recerca.

Els estudiants han de col·laborar estretament amb el tutor del seu projecte de recerca i amb els tutors per evitar el plagi de treballs aliens. Això pot aconseguir-se en part a través d'una referenciació exhaustiva utilitzant el Sistema de Referències d'Harvard (HRS), que és obligatori per a tots els projectes de recerca de grau. El HRS pot combinar-se amb notes a peu de pàgina, però només quan sigui absolutament necessari.

Tingui en compte que el software de detecció de plagi s'utilitza per identificar incidències de plagi en tots els projectes. Tingui present que també es detectarà la traducció de treballs d'altres idiomes.

 

Estructura bàsica del projecte

Encara que tots els projectes són únics, els següents elements han de figurar en un document ben organitzat:

Tipus 1 - Estructura de la Tesi

 1. Pàgina de títol (els estudiants han d'utilitzar la pàgina de títol oficial proporcionada).
 2. Abstract (de 8 a 10 línies - per exposar les preguntes i els objectius de la recerca).
 3. Pàgina de contingut i recompte de paraules.
 4. Llista de taules i figures.
 5. Agraïments: unes 250 paraules (agraïments a les persones que han ajudat a realitzar el TFG).
 6. Resum executiu (una pàgina com a màxim).
 7. Introducció: unes 500-800 paraules (ha d'introduir l'àrea temàtica i els objectius de la recerca).
 8. Revisió de literatura: al voltant de 3.500- 4.500 paraules, és una de les parts principals del TFG.
 9. Metodologia: al voltant de 500-800 paraules (resum del procés de recerca dut a terme).
 10. Resultats de la recerca i de l'anàlisi: al voltant de 1.000-1.500 paraules. Analitzar les dades de la recerca primària i incloure gràfics, dades, imatges, etc.
 11. Conclusions: al voltant de 1.500-2.000 paraules. Comparar i contrastar les dades primàries que s'han obtingut amb les que s'han escrit en la revisió de literatura. S'han de relacionar els resultats amb els objectius de la recerca per a demostrar que s'han assolit. Aquesta és l'altra part fonamental de la Tesi.
 12. Referències.
 13. Apèndixs (si són necessaris).

 

Tipus 2 - Estructura del Cas de gestió

 1. Pàgina de títol (els estudiants han d'utilitzar la pàgina de títol oficial proporcionada).
 2. Abstract (de 8 a 10 línies - per exposar el problema i els objectius).
 3. Pàgina de contingut i recompte de paraules.
 4. Llista de taules i figures.
 5. Agraïments: unes 250 paraules (agraïments a les persones que han ajudat a completar el TFG).
 6. Resum executiu (una pàgina com a màxim).
 7. Introducció i plantejament del problema (ha d'introduir l'àrea temàtica i el problema existent).
 8. Antecedents del problema/repte i què s'està fent ara per abordar-lo. Aquesta secció és àmplia i inclou tant la recerca secundària com la primària que s'han dut a terme.
 9. Solució proposada (solucions detallades al problema presentat juntament amb l'argumentació de la solució i els detalls específics d'implementació - pot incloure visualitzacions, diagrames, exemples, etc.). Aquesta és l'altra gran part del TFG.
 10. Conclusions.
 11. Referències.
 12. Apèndixs (si són necessaris).

 

Tipus 3 - Estructura de la Proposta de nova empresa

 1. Pàgina de títol (els estudiants han d'utilitzar la pàgina de títol oficial proporcionada).
 2. Resum (de 8 a 10 línies - per resumir la proposta de negoci).
 3. Pàgina de contingut i recompte de paraules.
 4. Llista de taules i figures.
 5. Agraïments: al voltant de 250 paraules (agraïments a les persones que han ajudat a completar el TFG).
 6. Resum executiu (una pàgina com a màxim).
 7. Definició del problema: es refereix als antecedents, la motivació i l'oportunitat de negoci. També es poden destacar les aspiracions del projecte, els objectius i l'equip emprenedor.
 8. Solució proposada: inclou l'anàlisi de la proposta de valor i el primer Business Model Canvas.
 9. Validació del model de negoci: inclou l'anàlisi de les hipòtesis principals (salts de fe), com s'ha posat a prova cadascuna d'elles, quins han estat els resultats i com ha canviat el model de negoci a conseqüència d'això.
 10. Planificació de màrqueting i finances i els seus resultats.
 11. Resum i conclusions.
 12. Apèndixs (si són necessaris).

 

Normativa sobre el format

El format recomanat és la font Times New Roman cos 12 o Arial 11 amb un interlineat de 1,5 i números de pàgina en totes les pàgines, excepte en la pàgina del títol. A mesura que avança la tecnologia, es poden considerar dissenys més creatius, però aquests han de ser prèviament consultats amb el tutor.

El document final ha de tenir 10.000 paraules +/- 10%.

Si el projecte es realitza en parella, el límit de paraules és de 13.000 +/- 10% i tots dos estudiants han de presentar una còpia.

Els estudiants han de pujar una versió en PDF a la plataforma eSecretary. No s'acceptaran lliuraments fora de termini.

Els alumnes no podran lliurar el document final ni presentar-lo si tenen alguna assignatura suspesa o incompleta en el seu expedient acadèmic.

El document final ha de ser aprovat per a la seva presentació pel tutor. Una vegada acceptat, s'organitzarà el tribunal per a la presentació i avaluació del projecte.