Descripció
L’assignatura planteja una introducció al volum, a la comprensió de la tridimensionalitat i de l’espai pròpies de l’escultura. Per això es plantegen ejercicis de modelat, per tal que l’alumne pugui comprendre i representar l’observació del volum de forma experiencial i d’aquesta manera adquereixi el coneixement per a la tercera dimensió que podrá aplicar més endavant en entorns virtuals.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
10.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

L'alumne coneix els fonaments de l'escultura a través del modelat.
L'alumne és capaç d'entendre i traduir volumetries tridimensionals a través de l'observació i representar-les en una síntesi volumètrica física en tres dimensions.
L’alumne és capaç de crear representacions escultòriques de figures humanes o animals a través de l'observació i de l'imaginari.

Continguts

Tema 1. El peu: volum, estructura i forma.
Estudi de la forma mitjançant la observació i models tridimensionals
S’utilitzarà el fang com a material per al modelat del volum
Tema 2. La ma: volum, estructura i forma.
Estudi de la forma mitjançant la observació i models tridimensionals.
S’utilitzarà el fang com a material per al modelat del volum.
Tema 3. El rostre i el retrat: volum, estructura i forma.
Estudi de la forma mitjançant la observació i el model natural.
S’afegeix la complexitat de la forma y la expressió de la persona retratada.
S’utilitzarà el fang com a material per al modelat del volum.
Tema 4. La figura humana: contraposto, equilibri, harmonia i proporció.
Realització d’una escultura 1/3 mida natural mitjançant la observació i el model natural.
S’utilitzarà estructura metàl·lica i plastilina.

Metodologia

A l’assignatura es treballarà a través de diverses metodologies docents. Al principi de cada tema hi haurà una classe
magistral on el professor introduirà determinats conceptes bàsics del tema i contextualitzarà a l’alumne en el moment
històric i artístic. A partir d’aquí, l’alumne tindrà una sèrie de material audiovisual i activitats didàctiques basades en
les metodologies actives relacionades a continuació, amb les quals anirà assolint el coneixement dels diferents
períodes estilístics i del vocabulari específic de la disciplina. Des del principi de curs se li plantejarà a l’alumne un
projecte grupal a desenvolupar al llarg del curs i a presentar de manera oral i escrita al final de l’assignatura.
MD 1: Classe Magistral amb el suport de material audiovisual.
MD 2: Seminari.
MD 3: Flipped classroom.
MD 4: Esdeveniments reals.
MD 5: Aprenentatge basats en projectes.
MD 6: Peer Instruction.

Avaluació

Avaluació convocatòria ordinària:

En tractar-se d’una assignatura eminentment pràctica l’avaluació es basa en l’entrega puntual del treballs corresponents als temes exposats.

Part pràctica Seminaris/Tallers: 90%
Tema 1 (10%) + Tema 2 (10%) + Tema 3 (25%) + Tema 4 (45%)

Avaluació contínua: 10%
Implicació de l’alumne en les classes, lliurament dels exercicis i criteri del professor.

Avaluació extraordinària:
L’estudiant que no superi l’avaluació ordinària té l’opció d’aprovar l’assignatura a la convocatòria d’avaluació
extraordinària.

Criteris d’avaluació per a totes les convocatòries:
En cas que els exàmens, exercicis o treballs a lliurar per part de l’alumne no presentin una correcta expressió escrita,
gramatical i ortogràfica, la nota màxima serà un 4.
Si no es compleixen les condicions per aprovar la convocatòria, la nota màxima serà un 4.
Es tindrà dret a revisió de la nota d’examen en el dia fixat pel professor. En aquesta revisió es pot pujar o baixar la nota
de l’estudiant.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Faraut, Ph & Ch. ( 2015). Le modelage du corps humain (2 vols). Paris. Editions Eyrolles
Lanteri, E. (1985). Modelling and Sculpting the Human Figure. New York. Dover Publications Inc.
Lucchesi, B. (1980). Modeling the Fihure in Clay. New York. Watson-Guptill
Lucchesi, B. (1979). Modeling the Head in Clay. New York. Watson-Guptill
Rubino, P. (2012). Modelado de la figura humana en arcilla. Barcelona. Drac Editorial

Material complementari