Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Microeconomia

Descripció
L´assignatura de Microenconomia forma part de la formació en el departament de L´Economia. Estudia el comportament del agents individuals en els mercats, de les interaccions en els mercats i el paper que l´Estat juga dintre de l´activitat econòmica.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

L´ intenció d´aquesta assignatura es que l´alumne conegui i domini els conceptes basics que segueix l´economia i desenvolupi una capacitat critica que li permeti analitzar els esdeveniments que hi hagi en el mon econòmic quotidià .

Continguts

Programa del curs:
1. Principis d´Economia. Els principis rectors de com els agents econòmics prenen decisions i com interactuen en els mercats, i el funcionament de l´economia en el seu conjunt.
2. Pensar com un economista. El llenguatge, models i mètodes de l´economia.
3. Les empreses en mercats competitius. Les forces del mercat de l´oferta i la demanda. Les c característiques de la competència perfecta: la entrada lliure, sense diferenciació de productes, els agents preu -acceptants i beneficis econòmics nuls. El mecanisme de preus, la interacció de l´oferta i la demanda, i el preu d´equilibri que buida el mercat.
4. Fonaments de la demanda. La elasticitat i la seva aplicació. La sensibilitat de l´oferta i la demanda als canvis en els preus i com afecta a la totalitat d´ingressos. Tipus de bens segons la elasticitat preu, elasticitat- renda, elasticitat- creuada.
5. La producció i els costos de producció. La funció d´oferta: el cost total, el cost mig i el cost marginal. Les economies d´escala. La funció d´oferta a partir dels costos.
6. Oferta, demanda i politiques de govern. Intervencions d´Estat (impostos, subvencions, control de preus, quotes de producció i control sobre el comerç exterior) i els seus efectes en el mercat. Anàlisis de benestar.
7. Competència i poder de mercat. La competència monopolística. Monopoli. Monopsoni. Els mercat competitius amb productes diferenciats. Una sola empresa. Les barreres d´entrada, la maximització de guany i la regulació governamental de monopolis.
8. Oligopoli i carter. Unes poques empreses. La toma de decisions es complicada per la independència de les empreses. La tentació de la colupció. Una introducció a la teoria de jocs.
9. Externalitats, propietat comunal, bens públics: errates del mercat, busqueda de l´òptim social en front de l´òptim privat.

Metodologia

Metodologia:
A mes de sapique i entendre les explicacions teòriques, els alumnes hauran de presentar periòdicament diversos casos pràctics que serà entregats en classe o mitjançant l´ intranet, així com realitzar treballs de busqueda lligats als conceptes vist a classe

Avaluació

Es realitzaran dos exàmens:
- Parcial alliberador
- Segon parcial o final, segons el cas de cada alumne
Es podrà passar l´assignatura de les següents formes:
1) La nota d´examen final mes la nota de les practiques iguales o superen els 5 punts
2) Per parcials, la mitja dels dos parcial, incloent cada una de les notes de practiques, igualen o superen els 5 punts. La nota mínima en el primer parcial per optar a alliberar material serà d´un 4. (nota de l´examen mes nota de practica).
L´assistència es obligatoris. 2 faltes no justificada representarà la impossibilitat d´aprovar l´assignatura per parcial.
Els alumnes que no aconsegueixen superar l´assignatura per les dues vies prèviament esmentades tindran dret a un examen de recuperació posterior en que les preguntes faran referència a la totalitat del temari.
Esta expressament prohibit l´ús de mòbils i/o aparells tecnològics a les sessions de classe. La seva manipulació i/o qualsevol efecte sonar representarà la immediata expulsió de classe i la impossibilitat de presentar-se al examen parcial. L´examen final es realitzarà en el format d´examen oral.
El mal comportament a classe serà penalitzat amb l´expulsió de classe i nomes podrà presentar-se a l´examen final amb el format d´examen oral.

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

- Frank & Bernanke, Microeconomía, Ed. McGraw Hill, 3ª Edición, 2007
- Krugman & Wells, Introducción a la Economía: Microeconomía, Ed. Reverté, 1ª Edición, 2006
- Pyndick & Rubinfeld, Microeconomía, Prentice Hall, 5ª Edición, 2001
- Gregory Mankiw, Principios de Economía, Ed. McGraw-Hill, 3º Edición, 2007

Material complementari

No hi ha informació disponible